Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2010 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(98) 709 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 512 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 712 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1208 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Slovenian olisi jatkettava sosiaalipolitiikassaan jo käynnistettyjä merkittäviä uudistuksia ja kehitettävä siinä yhteydessä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Komissio vahvisti, että Slovenia kykenisi todennäköisesti keskipitkällä aikavälillä täyttämään liittymistä koskevat velvoitteensa edellyttäen, että se jatkaa nykyisiä pyrkimyksiään.

Marraskuussa 1998 julkaistussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, ettei Slovenia ollut tehnyt riittävästi työtä mukauttaakseen lainsäädäntönsä yhteisön säännöstöön. Näin ollen tarvittiin lisäponnisteluja velvoitteiden täyttämiseksi tällä alalla. Julkisia palveluja oli myös tehostettava.

Komissio katsoi vuosien 1999 ja 2000 määräaikaiskertomuksissaan, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikan yleinen tilanne oli parantunut uudistusten vauhdittamisen ansiosta. Komissio kuitenkin arvioi, että tietyillä aloilla oltiin vielä jonkin verran jäljessä.

Vuoden 2003 määräaikaiskertomuksessaan komissio muistuttaa, että Slovenia täyttää pääosin liittymisneuvottelujen työoikeuden, naisten ja miesten tasavertaisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden, sosiaalisen vuoropuhelun, kansanterveyden, työllisyyspolitiikan, sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja sosiaaliturvan aloja koskevat sitoumukset ja vaatimukset. Slovenialla pitäisi liittymiseen mennessä olla yhteisön säännöstön täytäntöönpanoon tarvittavat valmiudet.

Sen sijaan Euroopan sosiaalirahaston ja syrjinnän torjunnan alalla on vielä kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisön säännöstön täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaalialalla yhteisön säännöstöön kuuluu lähinnä kansanterveyden alalla laadittujen erityisten toimenpideohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston lisäksi työterveys ja -turvallisuus, työlainsäädäntö ja työolot, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä tupakkatuotteet.

Euroopan unionin sosiaalilainsäädännössä on vahvistettu näille aloille vähimmäisvaatimukset, joihin kuuluvat edistyneimpiä jäsenvaltioita koskevat suojalausekkeet.

Lisäksi perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (entinen 118 a ja 118 b artikla) määrätään työmarkkinaosapuolten neuvotteluista jäsenvaltioiden ja Euroopan tasolla.

ARVIOINTI

Vuoden 2003 määräaikaiskertomuksen mukaan työoikeutta koskeva Slovenian lainsäädäntö on suureksi osaksi yhteisön säännöstön mukainen lukuun ottamatta merenkulkijoiden ja siviili-ilmailun parissa työskentelevän henkilökunnan työaikaa. Työntekijöiden joukkovähentämistä koskevaa lainsäädäntöä on vielä hieman hiottava. Slovenia antoi säännökset, joiden tavoitteena on saattaa nuorisoalaa koskeva lainsäädäntö täysin yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Uusi säännöstö eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä on tarkoitus saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä liittymisen jälkeen.

Lokakuussa 1998 annettiin uudistettu laki työllisyydestä ja työttömyysturvasta. Lain tarkoituksena on aktivoida Slovenian työllisyyspolitiikkaa, edistää työttömien palaamista työelämään ja vähentää pimeiden työpaikkojen määrää. Vuoden 1999 lopulla hyväksyttiin kansallinen työllistämisohjelma vuosille 2000-2001. Vuoden 2003 kertomuksessa tarkennetaan, että yhteisessä arvioinnissa määriteltyjen työllisyyspolitiikan painopisteiden täytäntöönpanoa on vielä tehostettava. Erityisesti olisi toteutettava työmarkkinoilta syrjäytyneitä henkilöitä koskevia toimenpiteitä ja jatkettava elinikäistä oppimista ja koulutusta koskevien järjestelmien uudistusta. Slovenian on niin ikään tehostettava pimeän työn torjuntaa ja tuettava aktiivista ikääntymistä.

Työttömyysaste on laskenut vuodesta 1998 alkaen: vuonna 1998 se oli 7,4 %, vuonna 1999 7,2 % ja vuonna 2000 6,6 %. Vuoden 2002 aikana se oli 6 %.

Jo vuoden 2000 kertomuksessa arvioitiin, että kolmen työmarkkinaosapuolen vuoropuhelu toimii hyvin. Työmarkkinaosapuolten kahdenvälisessä vuoropuhelussa olisi tapahduttava edistystä. Aivan liittymisen kynnyksellä vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että hallinnollinen kehys on valmis ja että erityisesti kolmen työmarkkinaosapuolen vuoropuhelu on edistynyttä. Parantamisen varaa oli sen sijaan työmarkkinaosapuolten itsenäisessä kahdenvälisessä vuoropuhelussa ja vapaissa työehtosopimusneuvotteluissa työmarkkinaosapuolien vapaaehtoisten järjestöjen välillä niin ala- kuin yrityskohtaisesti.

Kesäkuussa 1999 annettiin uusi työterveys- ja -turvallisuuslaki. Sen jälkeen on annettu kahdeksan soveltamisasetusta, joilla unionin säännökset saatetaan osaksi Slovenian kansallista lainsäädäntöä. Slovenia on osallistunut toukokuusta 2000 alkaen terveyden edistämistä, syövän ehkäisemistä, huumeiden käytön ehkäisemistä ja aidsin ehkäisemistä koskeviin yhteisön ohjelmiin. Vuoden 2003 kertomuksessaan komissio muistuttaa, että Slovenia on mukauttanut suuren osan lainsäädännöstään yhteisön säännöstöön. Slovenialle myönnettiin siirtymäkausia direktiiveistä, jotka koskevat työntekijöiden suojelua melulle, kemiallisille tekijöille ja biologisille tekijöille altistumiselta työpaikalla.

Slovenia on saanut päätökseen kansanterveyden alan lainsäädäntöä koskevan mukauttamisprosessinsa. Hallinnollisten valmiuksien lujittaminen jatkuu vuonna 2004, jotta tartuntatautien seurantaa ja valvontaa koskevat unionin vaatimukset saataisiin pantua täytäntöön. Väestön terveystilanteen ja terveydenhuollon kustannusten aloilla on edistytty merkittävästi vuodesta 2001 alkaen.

Miesten ja naisten tasa-arvon alalla Slovenian oli vuonna 2000 annettava vielä uusi laki perhe- ja vanhempainetuuksista ja varmistettava miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvan ammattialakohtaisissa järjestelmissä. Vuoden 2003 kertomuksen mukaan Slovenia on saattanut kaiken miesten ja naisten yhdenvertaisuutta koskevan sääntelyn osaksi kansallista lainsäädäntöä sääntelyssä edellytetyllä tavalla. Tasa-arvotoimiston yhteyteen on luotu erityisyksikkö, joka vastaa eriarvoisesta kohtelusta kärsineiden henkilöiden kuulemisesta ja antaa lausuntoja.

Syrjinnän torjumisen alan lainsäädännön mukauttaminen on edistynyt, mutta sitä on vielä jatkettava. Lisäksi on perustettava yhtäläisistä mahdollisuuksista vastaava laitos.

Vuoden 2004 aikana komission ja Slovenian on saatava valmiiksi sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskeva yhteinen muistio, jossa määritellään sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvät suurimmat haasteet, ja tällä alalla mahdollisesti noudatettavat poliittiset suuntaviivat. Kansallisella tasolla on laadittava tämän perusteella asiaa koskeva yhdennetty strategia ja toimintasuunnitelma.

Sosiaalisen suojelun alalla tarvittavia uudistuksia on jatkettava, jotta sosiaaliturvan tasoa ja tehokkuutta saataisiin kehitettyä jatkuvasti.

Viimeisin päivitys 19.01.2004

Top