Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakia

1) VIITTEET

Komission lausunto KOM(97) 2004 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus KOM(98) 703 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus KOM(1999) 511 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus KOM(2000) 711 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1209 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että vaikka Slovakian tasavalta onkin toteuttanut joitakin merkittäviä toimenpiteitä vuodesta 1993 lähtien, sosiaalisia uudistuksia on vielä syvennettävä, työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua vahvistettava ja terveydenhuoltojärjestelmää parannettava. Komissio totesi myös, että Slovakian on edistyttävä huomattavasti työterveyden ja työturvallisuuden sekä työlainsäädännön aloilla pystyäkseen noudattamaan yhteisön vaatimuksia ja ilmoitti lopuksi, että Slovakian pitäisi kyetä täyttämään unioniin liittymisen edellytykset keskipitkällä aikavälillä edellyttäen, että se jatkaa jo toteutettuja merkittäviä toimia.

Marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa todettiin jonkin verran edistymistä työlainsäädännön (etenkin yhtäläisten mahdollisuuksien) sekä työterveyden ja työturvallisuuden aloilla. Kyseisen lainsäädännön soveltaminen sen sijaan ei ollut edistynyt lainkaan, ja työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu oli keskeytynyt. Vuoropuhelu kuitenkin käynnistyi myöhemmin uudelleen ja on parantunut. Kesäkuussa 1999 tuli voimaan talouskumppanuutta koskeva kolmikantalaki, ja vuonna 2000 allekirjoitettiin kolmenvälinen yleissopimus.

Vuonna 2000 julkaistussa kertomuksessa pantiin merkille, että Slovakia oli jatkanut edistymistään varsinkin työlainsäädännön alalla.

Vuonna 2003 julkaistussa kertomuksessa todettiin Slovakian täyttävän olennaisilta osin liittymisneuvottelujen mukanaan tuomat vaatimukset työoikeuden, naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun, työturvallisuuden ja työterveyden, sosiaalisen vuoropuhelun, työllisyyspolitiikan, sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen ja sosiaalisen suojelun aloilla. Sen pitäisi pystyä panemaan täytäntöön asiaan liittyvää yhteisön säännöstöä liittymishetkestään lähtien.

Lisäksi Slovakia täyttää osittain liittymisneuvotteluissa vahvistetut vaatimukset, jotka koskevat kansanterveyttä, Euroopan sosiaalirahastoa ja syrjinnän torjuntaa. Näillä nimenomaisilla aloilla Slovakian on ryhdyttävä lisätoimiin.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaaliasioiden alalla yhteisön säännöstö kattaa varsinkin kansanterveyttä koskevien alakohtaisten toimintaohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston ohella työterveyden ja työturvallisuuden, työlainsäädännön ja työolot, naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen sekä tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä annetaan kaikilla näillä aloilla vähimmäisvaatimukset, joihin liittyy kaikkein edistyneimmille jäsenvaltioille tarkoitettuja suojalausekkeita.

Lisäksi perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (entinen 118 a ja 118 b artikla) määrätään työmarkkinaosapuolten kuulemisesta ja niiden välisestä vuoropuhelusta yhteisön tasolla.

ARVIOINTI

Heinäkuussa 1997 annetun lausunnon jälkeen työttömyys on lisääntynyt tuntuvasti: 11,8 prosentista vuonna 1997 yli 16 prosenttiin vuonna 1999. Vuonna 2000 työttömyysprosentti saavutti 18,7 prosenttia ja vuonna 2001 se oli 19,4 prosenttia. Suuntaus näyttää kuitenkin hiljalleen kääntyvän laskuun: työttömyys vähenee, mutta on silti edelleen korkea, sillä se laski vuoden 2002 18,6 prosentista 17,7 prosenttiin vuoden 2003 ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Vuoden 2003 kertomuksessa ilmoitettiin, että työllisyyspolitiikan alalla ponnistelut ovat vielä välttämättömiä ensisijaisia tavoitteita koskevan yhteisen arviointiasiakirjan johtopäätösten toteuttamiseksi yhtenäisemmin ja tehokkaammin. Työllisyysastetta olisi nostettava erityisesti naisten ja iäkkäiden työntekijöiden osalta, ja työttömyysasteen alueellisia eroja olisi pyrittävä vähentämään. Koulutusjärjestelmien uudistamista olisi myös vauhditettava, erityisesti elinikäistä oppimista koskevan koulutusjärjestelmän osalta.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta vuoden 2003 kertomuksessa muistutettiin, että rahaston hallintaan tarvittavien rakenteiden kehittäminen on myöhässä ja siihen tulisi vielä kiinnittää tarkasti huomiota. Yleisesti ottaen huolenaiheena on vielä alueellisen hallinnon valmius taata ESR:n ohjelmien asianmukainen toteuttaminen.

Vuonna 1997 annettiin yksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva laki, mutta sitä ei ole sovellettu riittävän hyvin. Lokakuussa 1999 julkaistussa kertomuksessa todetaan, että edistyminen kyseistä alaa koskevassa lainsäädännössä on välttämätöntä. Marraskuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa komissio antaa Slovakialle uuden suosituksen tehostaa toimia tällä alalla.

Vuoden 2003 kertomuksessa tarkennetaan, että lainsäädäntö on olennaisilta osin annettu ja että sen pitäisi tulla voimaan ennen liittymistä. Tietyt mukautukset ovat kuitenkin vielä tarpeen sen varmistamiseksi, että yhteisön säännöstö saatetaan asianmukaisella tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöä, erityisesti puitedirektiivin (suojelua, ennaltaehkäisevää toimintaa, tiedottamista, kouluttamista ja kuulemista koskevat palvelut) sekä väliaikaisia tai siirtyviä työmaita koskevan direktiivin osalta.

Työterveydestä ja työturvallisuudesta vastuussa olevat viranomaiset on perustettu, mutta niitä on vahvistettava sekä henkilöstön että teknisten välineiden suhteen.

Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun alalla Slovakian tasavalta on edistynyt melko pitkälle. Yhtäläisten mahdollisuuksien alalla on edistytty esimerkiksi poistamalla ehdoton naisten yötyökielto. Miesten ja naisten samapalkkaisuus vahvistettiin toisella muutoslailla huhtikuusta 1998 alkaen. Vuonna 1997 hallitus hyväksyi naisten asemaa edistävän kansallisen toimintaohjelman, ja lisäksi perustettiin sukupuolten tasa-arvoa edistävä keskus tutkimuksen ja tiedotuksen kehittämistä varten. Vuoden 1999 elokuussa tuli voimaan avustuksia koskeva lakimuutos, jolla lopetettiin käytäntö maksaa avustuksia yksinomaan äideille.

Liittymisen kynnyksellä Slovakia oli saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään kaiken tarpeellisen naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua koskevan lainsäädännön. Tietyt lainsäädännön mukautukset ovat kuitenkin vielä tarpeen lainsäädännön ja yhteisön säännöstön yhdenmukaisuuden täydentämiseksi.

Vuoden 2003 kertomuksessa tarkennettiin, että työlainsäädännön alalla yhteisön lainsäädäntö on olennaisilta osin saatettu osaksi Slovakian lainsäädäntöä. Tämä on tapahtunut erityisesti toukokuussa 2003 hyväksyttyjen työlainsäädännön uusien mukautusten jälkeen.

Merillä työskentelevien ja siviili-ilmailun lentomiehistön työaikaa koskevan yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä edellyttää vielä lisätoimia. Eurooppayhtiön henkilöstöedustusta koskevan yhteisön uuden säännöstön voimaansaattamisen odotetaan tapahtuvan liittymisen jälkeen.

Mitä tulee työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun, liittymisen kynnyksellä hallinnolliset puitteet ovat paikoillaan, mutta järjestelmää olisi asteittain parannettava. Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden ja yritysten määrän lisäämiseksi olisi kannustettava erityisesti työmarkkinaosapuolten välistä itsenäistä kahdenvälistä vuoropuhelua.

Kansanterveyden osalta vuoden 2003 kertomuksessa tarkennetaan, että tupakkaa koskeva yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on saatettava päätökseen. Tartuntatautien seurannan ja valvonnan osalta Slovakian on ryhdyttävä lisätoimiin, jotta se saavuttaisi tarvittavan kapasiteetin, joka vastaa unionin vaatimuksia tällä alalla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kansanterveyden parantamiseen ja tämän alan menoihin.

Vuoden 2004 aikana komission ja Slovakian on viimeisteltävä sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen muistio, jossa määritellään sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvät suurimmat haasteet ja tämän alan mahdolliset poliittiset suuntaviivat. Tältä pohjalta on laadittava kansallisella tasolla sosiaalista osallisuutta koskeva integroitu strategia ja toimintasuunnitelma.

Sosiaalisen suojelun alalla jatkuvat ponnistukset ovat vielä tarpeen hyväksyttyjen uudistusten toteuttamiseksi etenkin terveydenhoidon ja eläkkeiden osalta.

Syrjinnän torjuntaa koskeva yhteisön säännöstö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vain osittain, varsinkin seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden ja etnisen sekä rodullisen alkuperän osalta. Slovakian lainsäädäntö on saatettava kokonaan yhteisön säännöstön mukaiseksi, ja säännöstössä määrätty tasa-arvon edistämisestä vastaava elin on perustettava. Jatkuvista ponnisteluista huolimatta romaniväestö on edelleen vaikeassa asemassa (syrjintää esiintyy koulutuksen sekä työn, oikeuden ja julkisten palvelujen saatavuuden suhteen). Tilanteen korjaamiseksi on jatkettava ja tehostettava ponnistuksia.

Viimeisin päivitys 16.01.2004

Top