Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tšekki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tšekki

1) VIITTEET

Komission lausunto KOM(1997) 2009 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus KOM(1998) 708 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus KOM(1999) 503 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus KOM(2000) 703 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1200 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että Tšekin tasavallan pitäisi pystyä keskipitkällä aikavälillä vastaamaan Euroopan unionin (EU) jäsenyyden mukanaan tuomiin velvoitteisiin sosiaalialalla sillä edellytyksellä, että Tšekki jatkaa toimien toteuttamista. Marraskuussa 1998 julkaistu kertomus ei tuonut merkittäviä muutoksia alkuperäiseen arvioon, koska alalla ei tapahtunut edistystä.

Lokakuussa 1999 julkaistusta kertomuksesta kävi ilmi, että Tšekin hallitus oli toteuttanut muutamia työllisyyspolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä, mutta kertomuksessa todettiin myös, ettei yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ollut edennyt toivotulla tavalla.

Lokakuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa todettiin, että Tšekin viranomaiset olivat jälleen ryhtyneet saattamaan yhteisön säännöstöä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tästä muutoksesta hyödyttiin työlainsäädännön ja yhtäläisten mahdollisuuksien aloilla. Sen sijaan työterveyden ja työturvallisuuden sekä kansanterveyden aloilla oli vielä puutteita. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Tšekki noudattaa suurimmaksi osaksi liittymisneuvotteluista johtuvia sitoumuksia ja vaatimuksia työlainsäädännön, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, kansanterveyden, työllisyyspolitiikan, sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen suojelun aloilla. Maalla pitäisi olla valmiudet tämän säännöstön täytäntöönpanemiseksi heti liittymisestä alkaen. Myös työterveyden- ja työturvallisuuden, Euroopan sosiaalirahaston toiminnan ja syrjinnän torjumisen aloilla Tšekki täyttää suurimmaksi osaksi liittymistä koskevat vaatimukset. Tšekin on kuitenkin toteutettava vielä joitain lisätoimenpiteitä näillä aloilla, jotta liittymisvalmistelut saataisiin lopullisesti päätökseen.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaaliasioiden alalla yhteisön säännöstö kattaa varsinkin kansanterveyttä koskevien alakohtaisten toimintaohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston ohella työterveyden ja työturvallisuuden, työlainsäädännön ja työolot, naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen sekä tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä annetaan kaikilla näillä aloilla vähimmäisvaatimukset, joihin liittyy kaikkein edistyneimmille jäsenvaltioille tarkoitettuja suojalausekkeita.

Lisäksi perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (entinen 118 a ja 118 b artikla) määrätään työmarkkinaosapuolten kuulemisesta ja niiden välisestä vuoropuhelusta yhteisön tasolla.

ARVIOINTI

Vuonna 1999 työttömyys oli 8,7 prosenttia (kun se vuonna 1998 oli 6,5 prosenttia). Työttömyys on vähentynyt vuodesta 2000 vuoteen 2002, ja saavuttanut vuonna 2002 7,3 prosentin tason. Kehitys on kuitenkin kääntynyt toiseen suuntaan vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Virallinen työttömyystaso pysyy korkeana. Työttömyydessä on suuria alueellisia eroja, ja naisten työttömyysaste on edelleen korkeampi kuin miesten.

Toukokuussa 1999 hallitus hyväksyi kansallisen työllistämissuunnitelman, jossa määriteltiin sen politiikka liittymistä edeltävällä ajanjaksolla. Suunnitelmassa otettiin huomioon tätä alaa koskevat yhteisön suuntaviivat. Yhteinen arvio työllisyyspolitiikan ensisijaisista tavoitteista allekirjoitettiin toukokuussa 2000. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Tšekin on ponnisteltava pannakseen täytäntöön työllisyyspolitiikan yhteisen arvioinnin ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti asetetut päämäärät. Tšekin on paneuduttava entistä enemmän koulutusjärjestelmän uudistamiseen, ammatilliseen koulutukseen, työpaikkojen luomiseen ja julkisen työnvälitystoimiston toiminnan vahvistamiseen.

Toukokuussa 1999 hallitus hyväksyi "Euroopan unioniin liittymistä valmistelevan talouspolitiikan keskipitkän aikavälin strategian", jossa korostetaan yhteisvastuun periaatetta sekä kilpailukyvyn edistämiseen pyrkivän talous- ja sosiaalipolitiikan keskinäistä riippuvuutta. Kesäkuussa 1999 toteutettiin myös toimia, joiden tavoitteena oli parantaa työmarkkinatilannetta ja käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät työmarkkinoilla erityisen vaikeassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten romaneihin. Näiden toimenpiteiden yhteydessä päätettiin 15 miljoonan euron lisämäärärahoista, joilla rahoitetaan dynaamisia toimia työllisyyden edistämiseksi, sekä työvoimatoimiston henkilöstön lisäämisestä. Lisäksi päätettiin ottaa käyttöön Ukrainan kansalaisia koskeva viisumivaatimus. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Tšekin on edelleen ponnisteltava romanien työllisyyden edistämiseksi.

Työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun liittyen vuoden 2000 kertomuksessa mainittiin, että järjestäytymisaste oli erittäin alhainen (30 prosenttia), ja työntekijöiden edustus ammattijärjestöihin kuulumattomissa yrityksissä oli edelleen huomattava ongelma. Raportissa muistutettiin myös, että kahdenvälistä vuoropuhelua on parannettava vahvistamalla rakenteita välittäjänä toimivien tahojen ja yritysten tasolla. Vuoden 2003 kertomuksessa toistuvat samat ongelmat. Työmarkkinaosapuolten kollektiivisia ja riippumattomia neuvottelumahdollisuuksia ehdotetaan laajennettavan, jotta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu laajentuisi vähitellen sekä työntekijöiden että työehtosopimuksen piiriin kuuluvien yritysten osalta. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä julkisella sektorilla syntyvään työmarkkinaosapuolten riippumattomaan vuoropuheluun.

Tasavertaisen kohtelun alalla ei annettu uutta lainsäädäntöä vuonna 2002 lukuun ottamatta työllisyyttä koskevaan lakiin tehtyä muutosta. Sitä vastoin vuoden 2003 kertomuksessa todetaan Tšekin, juuri liittymisen kynnyksellä, saattaneen naisten ja miesten yhdenvertaiseen kohteluun liittyvän lainsäädännön osaksi omaa lainsäädäntöään lähes kokonaisuudessaan. Lainsäädäntö on yleisesti ottaen säännöstön mukainen. Jotta yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön pystyttäisiin takaamaan, Tšekin on vielä määrättävä tehokkaita seuraamuksia syrjinnän torjumiseksi. On osoittautunut myöskin tarpeelliseksi säätää pakollisesta äitiyslomasta raskaana oleville naisille, kuten myös tarkistuslausekkeesta, jonka tarkoituksena on suojella vanhempainlomalla olevia työntekijöitä irtisanomisilta.

Vuoden 2003 kertomuksessa tarkennetaan, että hallitus on hyväksynyt syrjinnän torjumiseen liittyvän lähestymistavan, jotta voidaan hyväksyä säännöstön voimaan saattamiseen tähtäävä tämän alan uusi laki. Tšekin tulee kuitenkin viimeistellä lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen ja perustaa laitos, joka on vastuussa yhteisön säännöstön edellyttämistä tasa-arvokysymyksistä. Romanivähemmistön kohdalla monimuotoisena ongelmana on edelleen syrjintä ja sosiaalinen syrjäytyminen (korkea työttömyystaso ja syrjintä työhönotossa).

Tšekin parlamentti hylkäsi kesäkuussa 1999 kansanterveyden suojelua koskevan lakiesityksen työterveyden ja työturvallisuuden alalla. Ainoa tällä alalla saavutettu edistys oli kaivostoiminnasta vastaavan viranomaisen antama kiertokirje, jolla kaivosteollisuutta koskevat direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä nykyisiin kiertokirjeisiin tehdyt muutokset malmien louhintaa koskevien direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuoden 1999 alussa Tšekin työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava ministeriö perusti yksikön, jonka tehtäviin kuuluvat erityisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä työolot. Kysymys terveys- ja työministeriön sekä niiden virastojen välisestä tehtäväjaosta oli ratkaistava, jotta voitiin poistaa kaikki esteet työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan lainsäädännön soveltamiselta. Nyt nämä kysymykset on ratkaistu, ja suurin osa alan lainsäädännöstä on pantu täytäntöön. Vuoden 2003 kertomuksessa edellytetään puitedirektiiviä koskevia täydentäviä oikeudellisia mukautuksia. Lisäksi työpaikkoihin, siellä käytössä oleviin laitteistoihin, väliaikaisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin, työntekijöihin, jotka työskentelevät räjähdysvaarallisessa ympäristössä, aluksilla tapahtuvaan sairaanhoitoon ja korkealla tehtäviin töihin liittyvät vaatimukset on saatettava osaksi lainsäädäntöä.

Vuoden 2003 kertomuksen mukaan lainsäädäntö on nykyään työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla yhteisön säännöstön mukaista. Sen yhdenmukaistamiseen yhteisön vaatimusten kanssa on pyritty, jotta unionin kansalaisilla olisi mahdollisuus esimerkiksi työskennellä ilman työlupaa ja käyttää hyväkseen sosiaalisia ja kulttuuriin liittyviä etuja yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Sosiaaliturvaa koskevien säännösten yhteensovittamisen yhteydessä on toteutettava lisätoimia rakenteiden, menettelyiden ja toimielinten uudistamiseksi ja parantamiseksi, jotta voidaan täyttää yhteisön säännöstön asettamat vaatimukset.

Kansanterveyden suojelua koskeva laki annettiin heinäkuussa 2000. Vuoden 2003 kertomuksessa tuodaan ilmi, että Tšekki on hiljattain antanut lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on tupakkaa koskevan uuden säännöstön täytäntöönpano. Seuranta-, ehkäisy- ja torjuntajärjestelmä tartuntatautien alalla on saatettu säännöstön mukaiseksi. Tšekillä on myös tarvittavat valmiudet liittyä unionin tartuntatautien seuranta- ja torjuntajärjestelmiin. Tšekki on lisäksi osallistunut vuodesta 2000 lähtien yhteisön terveydenedistämisohjelmaan, yhteisön syöväntorjunnan toimintaohjelmaan, aidsin ehkäisemistä koskevaan yhteisön toimintaohjelmaan ja yhteisön toimintaohjelmaan huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Vuoden 2004 kuluessa erityistä huomioita on kiinnitettävä kansan terveydentilan parantamiseen ja terveysalan kustannuksiin.

Euroopan sosiaalirahaston hallinnolliset valmiudet hallinnointi- ja toimeenpanotehtävissä ovat lujittuneet siinä määrin, että tehokas toiminta on taattu.

Kuluvana vuonna 2004 komission ja Tšekin on saatava valmiiksi sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen muistio, joka määrittää sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvät suurimmat haasteet ja tämän alan politiikan mahdolliset suuntaviivat. Tämän pohjalta on kehitettävä sosiaalisen osallisuuden alalla kansallisen tason kokonaisvaltainen strategia sekä toimintaohjelma.

Viimeisin päivitys 13.01.2004

Top