Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Puola

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2002 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 701 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 509 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 709 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1207 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että Puolan on toteutettava toimia saattaakseen yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöä varsinkin työterveyden ja työturvallisuuden alalla. Komissio arvioi tämän olevan mahdollista keskipitkällä aikavälillä sillä edellytyksellä, että Puola jatkaa toimien toteuttamista.

Marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa komissio totesi kuitenkin, ettei yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ole käytännössä edistynyt, ja vaati Puolaa tehostamaan toimia sosiaalialalla sekä vahvistamaan toimivaltaisia elimiä.

Lokakuussa 1999 julkaistussa kertomuksessa vahvistettiin edellisen kertomuksen päätelmät ja vaadittiin Puolaa toteuttamaan varsinkin työterveyttä ja työturvallisuutta sekä kansanterveyttä, työllisyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevia erityistoimia sosiaalialalla. Lisäksi Puolaa vaadittiin vahvistamaan huomattavasti kansallisen työvoimaviranomaisen ja työsuojeluyksiköiden institutionaalisia voimavaroja. Työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua on kehitettävä edelleen varsinkin työnantajajärjestöissä.

Marraskuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa komissio toteaa, että tämän alan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on edistytty vain vähän.

Vuoden 2003 kertomuksen mukaan Puola täyttää yleisesti ottaen liittymisneuvotteluista johtuvat sitoumukset ja vaatimukset seuraavilla aloilla: naisten ja miesten tasavertainen kohtelu, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, työllisyyspolitiikka, sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen suojelu. Sen pitäisi pystyä panemaan vastaava yhteisön säännöstö täytäntöön heti liittymishetkestä.

Toisaalta Puola täyttää vain osittain liittymisestä johtuvat sitoumukset ja vaatimukset seuraavilla aloilla: työoikeus, työterveys ja työturvallisuus, kansanterveys, Euroopan sosiaalirahasto ja syrjinnän torjuminen.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaaliasioiden alalla yhteisön säännöstö kattaa varsinkin kansanterveyttä koskevien alakohtaisten toimintaohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston ohella työterveyden ja työturvallisuuden, työlainsäädännön ja työolot, naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen sekä tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä annetaan kaikilla näillä aloilla vähimmäisvaatimukset, joihin liittyy kaikkein edistyneimmille jäsenvaltioille tarkoitettuja suojalausekkeita.

Lisäksi perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (entinen 118 a ja 118 b artikla) määrätään työmarkkinaosapuolten kuulemisesta ja niiden välisestä vuoropuhelusta yhteisön tasolla.

ARVIOINTI

Vuoden 2003 kertomuksen mukaan Puolan työlainsäädäntö on vieläkin vain osittain työoikeutta koskevan yhteisön säännöstön mukainen ja yhteisön säännöstön saattaminen osaksi maan kansallista lainsäädäntöä on toteutettava ensisijaisena toimena. Lainsäädäntö on saatettava yhteisön säännöstön mukaiseksi vielä työajan, osa-aikatyön, yritysten luovutuksen ja työntekijöiden komennusten osalta.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että työllisyystilanne huononee edelleen. Työttömyysaste ylitti jo 15 prosenttia vuonna 1999 ja oli 16,4 prosenttia vuonna 2000. Vuonna 2002 se kohosi 19,9 prosenttiin. Työttömyys on ennen kaikkea nuorten ja ammattitaidottomien ongelma, ja siinä on huomattavia alueellisia eroja.

Työllisyyspolitiikan alalla perustettiin lokakuussa 2000 työvoimatoimistojen toimintaa tehostava järjestelmä, ja Euroopan työllisyysstrategian neljään pilariin perustuva "kansallinen työllisyyden kehittämisohjelma" on pantu täytäntöön.

Vuoden 2003 kertomuksessa korostetaan puolestaan, että työllisyyspolitiikan ensisijaisia tavoitteita käsittelevässä yhteisessä arviointiasiakirjassa esiin tuotujen ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanoa ei ole saatu päätökseen. Puolaa suositellaan toteuttamaan toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi erityisesti naisten ja ikääntyvien henkilöiden osalta, kohentamaan edelleen työpaikkojen luomista ja työntekoa kannustavia toimenpiteitä sekä jatkamaan koulutusjärjestelmien uudistamista.

Euroopan sosiaalirahaston alalla (Equal-aloite mukaan luettuna) edistyttiin huomattavasti vuoden 2003 kuluessa. Lisätoimia on kuitenkin kiireesti toteutettava hallintoon, täytäntöönpanoon, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan liittyvien hallinnollisten valmiuksien lisäämiseksi niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua on Puolassa säännelty vuodesta 1999 alkaen. Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu on useimmiten kolmikantaista, ja vaikuttaa siltä, että sieltä puuttuu edelleenkin alakohtainen riippumaton työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun tarvittavat instituutiot ja hallinnolliset puitteet ovat olemassa. Kolmikantaperiaatteeseen perustuvien neuvottelurakenteiden olisi kuitenkin toimittava säännöllisemmin siten, että työmarkkinaosapuolia kuullaan tehokkaammin useista eri kysymyksistä ja saadaan konkreettisempia tuloksia. Lisäksi on syytä vahvistaa ja edistää riippumatonta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua alakohtaisesti, alueittain ja yrityskohtaisesti.

Naisten ja miesten tasavertaista kohtelua koskevat yhteisön säännökset on sisällytetty tarkistettuun eläkejärjestelmiä koskevaan lakiin, joka tuli voimaan huhtikuussa 2000.

Vuoden 2003 kertomuksen mukaan suurin osa naisten ja miesten tasavertaista kohtelua koskevasta lainsäädännöstä on EU:hun liittymisen kynnyksellä saatettu osaksi maan kansallista lainsäädäntöä.

Puola on antanut ja saattanut voimaan lainsäädäntöä, jolla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan mukainen direktiivi rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumisesta. Sen on vielä vuoden 2004 kuluessa saatettava osaksi lainsäädäntöään ne tämän direktiivin osat, jotka eivät liity työhön, ja perustettava tasa-arvosta vastaava elin.

Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännössä on vielä vuoden 2003 kertomuksen mukaan puutteita puitedirektiivin ja seuraavien erityisdirektiivien osalta: syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat, biologiset ja kemialliset tekijät työpaikalla, asbesti ja melu, sairaanhoito aluksilla ja kalastusaluksilla. Nämä direktiivit on saatettu vain osittain osaksi kansallista lainsäädäntöä. Puola on saanut siirtymäkauden työntekijöiden käyttämien työvälineiden osalta vuoden 2005 loppuun saakka. Kansallinen työsuojelutarkastuslaitos on perustettu, mutta sen henkilöstöä ja teknisiä välineitä on vielä vahvistettava.

Kansanterveyden alalla tupakkaan liittyvä tuorein yhteisön säännöstö on saatettava osaksi maan lainsäädäntöä. Tartuntatautien valvonnan ja seurannan alalla on luotu hallinnolliset puitteet ja annettu lainsäädäntöä, mutta lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista on vielä tehostettava. Puolan viranomaisten on jatkettava toimia väestön terveydentilan kohentamiseksi ja osoitettava lisää voimavaroja terveydenhuoltoon.

Tammikuussa 1999 Puola käynnisti sosiaalivakuutusjärjestelmän ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen. Jälkimmäinen sai aikaan laajaa yhteiskunnallista levottomuutta lääkärikunnan keskuudessa ja aiheutti vakavia häiriöitä sairaaloiden ja ensiapupalveluiden toiminnassa. Muutokset koskevat terveydenhuoltopalveluiden organisaatiota, oikeutta etujen saamiseen, valtion uuden aseman määrittelyä varsinkin terveydenhuoltopolitiikassa sekä kansalaisten suurempaa vastuuta omasta terveydestään.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että sosiaalisen suojelun alalla Puolan on edelleen pyrittävä toteuttamaan terveydenhuolto- ja eläkeuudistuksia, joilla nostetaan sosiaalisen suojelun tasoa ja lisätään sen tehokkuutta.

Komission ja Puolan on vuoden 2004 aikana saatava valmiiksi sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskeva yhteinen sopimus, jossa määritellään sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyvät merkittävimmät haasteet ja tämän alan politiikan mahdolliset suuntaviivat. Tältä pohjalta on kansallisella tasolla laadittava sosiaalisen osallisuuden edistämistä käsittelevä kokonaisvaltainen strategia ja toimintasuunnitelma.

Viimeisin päivitys 12.01.2004

Top