Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä$

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1405 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1203 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa komissio arvioi, että sosiaalisia uudistuksia on jatkettava ja julkista terveydenhuoltojärjestelmää on huomattavasti parannettava. Myös työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua on vahvistettava. Komissio vahvisti, että Latvian olisi ponnisteltava huomattavasti yhdenmukaistaakseen lainsäädäntönsä yhteisön vaatimusten kanssa sellaisilla aloilla kuten työterveys ja -turvallisuus, työlainsäädäntö sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kehitettävä edelleen tehokkaita lainsäädännön täytäntöönpanorakenteita. Edellyttäen, että Latvia jatkaa pyrkimyksiään, sen on mahdollista ottaa vastaan EU-jäsenyyden velvoitteet keskipitkällä aikavälillä.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin aiempi arvio ja vaadittiin Latviaa jatkamaan sosiaalisten uudistusten toteuttamista ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän parantamista. Työterveyden ja -turvallisuuden alalla edistystä ei juurikaan ollut tapahtunut. Latvian on tehostettava toimiaan tällä alalla. Toimielinten osalta Latvian on edelleen vahvistettava työvoima- ja työtarkastusviranomaisten toimintaa.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa huomioitiin Latvian edistyminen yhteisön vaatimusten noudattamisessa. Työterveyttä ja -turvallisuutta, tasa-arvoa ja työmarkkinaosapuolten kahdenvälisiä yhteisiä neuvotteluja koskevilla aloilla on vielä edistyttävä huomattavasti ennen kuin ne ovat vaatimusten mukaisia.

Marraskuussa 2001 ja lokakuussa 2002 laadituissa kertomuksissa kerrottiin merkittävistä edistysaskelista. Erityisesti työlainsäädännössä ja naisten ja miesten yhdenvertaisessa kohtelussa on edistytty huomattavasti.

Vuoden 2003 kertomuksessa Latvian todetaan pääosin täyttäneen jäsenyysneuvotteluihin liittyvät sitoumukset ja vaatimukset työoikeuden, naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun, työterveyden ja työturvallisuuden, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työllisyyspolitiikan, sosiaalisen syrjäytymisen vastaisten toimien sekä sosiaalisen suojelun osalta, ja sen todetaan kykenevän soveltamaan yhteisön vastaavaa säännöstöä liittymisestään lähtien.

Latvia täyttää osittain liittymisvaatimukset kansanterveyden, Euroopan sosiaalirahaston ja syrjinnän torjumisen aloilla, joilla siltä edellytetään ponnistelujen tehostamista.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön sosiaalilainsäädännössä määrätään erilaisista muun muassa julkista terveydenhuoltoa koskevista erityistoimintaohjelmista ja Euroopan sosiaalirahastosta. Yhteisön säännöstö kattaa työterveyden ja työturvallisuuden, työoikeuden ja työolot, naisten ja miesten tasa-arvoiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvan yhteensovittamisen ja tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä asetetaan kaikkia näitä aloja koskevat vähimmäisvaatimukset sekä suojalausekkeet, jotka on tarkoitettu kaikkein edistyneimmille jäsenvaltioille.

Lisäksi työmarkkinaosapuolten kuuleminen ja sosiaalinen vuoropuhelu eurooppalaisella tasolla on sisällytetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 138 ja 139 artiklaan (entiset 118A ja 118B artikla).

ARVIOINTI

Latvian työttömyysaste laski vuoden 2000 14,2 prosentista 13,1 prosenttiin vuonna 2001. Lokakuussa 2003 laaditun kertomuksen mukaan vahva kasvu on alentanut työttömyyttä, joka on laskenut joulukuun 2001 12,8 prosentista 11,6 prosenttiin joulukuussa 2002.

Latvia hyväksyi työllisyyttä koskevan strategisen lähestymistavan huhtikuussa 1999. Tämän jälkeen se on pannut täytäntöön erilaisia toimia ja erityisesti työllisyyttä koskevan kansallisen suunnitelman helmikuussa 2000. Lisäksi on perustettu 27:n alueellisen sivutoimipisteen verkosto kansallisten työvoimaviranomaisten hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi.

Latvia ja Euroopan komissio ovat käynnistäneet vuonna 2001 tutkimuksen työllisyyspolitiikan ensisijaisten tavoitteiden yhteisestä toteuttamisesta.

Vuoden 2003 kertomuksessa kehotetaan Latviaa panemaan tehokkaasti täytäntöön yhteiset arviointipäätelmät työllisyyspolitiikan painopisteistä, erityisesti yleissivistävän ja ammatillisen koulutusjärjestelmän sekä elinikäisen oppimisjärjestelmän osalta. Latvian on myös huolehdittava erityisesti siitä, että vero- ja sosiaalietuusjärjestelmillä lisätään työpaikkoja sekä edistetään työllisyyttä ja etnisten vähemmistöjen integroitumista.

Latvian vuonna 1993 antamassa työterveys- ja -turvallisuuslainsäädännössä otetaan huomioon yhteisön puitedirektiivi. Työtarkastusjärjestelmä on kansainvälisen työjärjestön (ILO) riippumattomia rakenteita vaativien normien mukainen. Työtapaturmien tutkimista ja rekisteröimistä koskeva säännöstö hyväksyttiin joulukuussa 1998. Turvallisuusmerkkejä koskevat määräykset tulivat voimaan seuraavan vuoden tammikuussa. Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa komissio panee merkille, että Latvia on jatkanut alaa koskevan lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista.

Työntekijöiden suojelua koskeva laki tuli voimaan tammikuussa 2002. Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva yhteisön puitedirektiivi saatetaan näin tosiasiallisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Uusi työtarkastusta koskeva laki hyväksyttiin kuukautta aiemmin.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että työterveyden ja -turvallisuuden osalta yhteisön olennaiset säädökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta työpaikalla esiintyviä kemiallisia tekijöitä koskevia säädöksiä. Latvialle on myönnetty kolme siirtymäkauden järjestelyä, jotka koskevat työvälineiden käyttöä (kesäkuun 2004 loppuun asti), työpaikkoja ja näyttöpäätteitä (joulukuun 2004 loppuun asti). Kansallista työsuojelutarkastusta on kehitettävä työvoiman, palkkojen, koulutuksen ja laitteistojen osalta.

Kansanterveyttä koskeviin lakeihin tehtyjen muutosten ansiosta Latvian lainsäädäntö on nyt yhteisön säännöstön mukaista savukkeiden enimmäistervapitoisuuksien ja tupakkatuotteiden merkintöjen osalta. Kansanterveyttä koskevan strategian täytäntöönpano hyväksyttiin vuonna 2001. Latvian väestön terveydentila on edelleen Euroopan unionin kansalaisten keskimääräistä terveydentilaa huonompi. Vuoden 2002 kertomuksessa huomautetaan, että kansanterveyteen olisi varattava huomattavasti enemmän määrärahoja. Vuoden 2003 kertomuksessa toistetaan nämä kaksi huomiota ja muistutetaan, että tupakkaan ja tartuntatauteihin liittyvän yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on saatettava loppuun.

Tasavertaisten mahdollisuuksien osalta Latvia on lokakuusta 2001 lähtien pyrkinyt edistämään naisten ja miesten tasa-arvon käsitteen toteutumista, ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2002.

Latvia on saattanut suuren osan naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua koskevaa yhteisön säännöstöä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tiettyjä oikeudellisia mukautuksia, kuten naisten liiallisen yötyösuojan poistaminen, on vielä tehtävä ennen liittymistä.

Vuoden 2002 kertomuksessa pahoiteltiin, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on edelleen suurimmaksi osaksi kolmen osapuolen välistä. Komissio muistuttaa vuoden 2003 kertomuksessaan, että työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun edistäminen on tärkeää ja että työehtosopimusten tekemistä on helpotettava.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on viety loppuun työoikeuden alalla. Joukkovähentämisten, työaikajärjestelyjen, nuorten työntekijöiden ja merenkulkijoiden työajan osalta yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä esiintyy vielä joitakin puutteita. Henkilöstöedustusta eurooppayhtiössä sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan yhteisön viimeaikaisen säännöstön saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä arvioidaan toteutuvan liittymisen jälkeen.

Komission ja Latvian on saatettava päätökseen vuoden 2004 aikana sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen muistio, jossa määritellään sosiaalisen osallisuuden edistämisen suurimmat haasteet ja politiikan mahdolliset suuntaviivat tällä alalla. Tältä pohjalta on kansallisella tasolla valmisteltava yhtenäinen strategia ja toimintasuunnitelma sosiaalisesta osallisuudesta.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta on hyväksytty syyskuussa 2003 kansallinen asetus, jossa määritellään vastuualueet ja vastaavat tehtävät sekä siirretään tietyt tehtävät eri toimielimille. Vuoden 2003 kertomuksessa muistutetaan myös Latviaa siitä, että sen on nopeutettava valmisteluja voidakseen osallistua EQUAL-aloitteen rajat ylittäviin hankkeisiin.

Vuoden 2003 kertomuksessa muistutetaan, että Latvia on sisällyttänyt syrjinnän torjumista koskevia säännöksiä uuteen työlainsäädäntöönsä. Merkittäviä puutteita ilmenee tästä huolimatta. Ponnisteluja on vielä lisättävä venäläisvähemmistön integroimiseksi yhteiskuntaan ja sen takaamiseksi, että kielilainsäädännön soveltamisessa noudatetaan yleisen edun periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

Viimeisin päivitys 09.01.2004

Top