Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä$

Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Marraskuussa 1998 julkaistun kertomuksen mukaan Unkari oli edistynyt huomattavasti, mutta siltä vaadittiin myös lisätoimia yhteisön säännöstön saattamiseksi kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lokakuussa 1999 julkaistussa kertomuksessa todetaan, että Unkari on edistynyt hyvin yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä tällä alalla. Kertomuksessa Unkaria kehotettiin kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota säännöstön täytäntöönpanoon työterveyden ja työturvallisuuden aloilla sekä työlainsäädäntöön liittyvien yhteisön vaatimusten soveltamiseen.

Lokakuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa vahvistettiin tapahtunut edistys, tosin tietyin varauksin. Ne koskivat erityisesti terveysindikaattoreita, jotka vaikuttivat olevan huomattavasti jäljessä Euroopan unionin luvuista. Lisäksi Unkarin on vielä toteutettava merkittäviä toimia yhteisön säännöstön täytäntöönpanemiseksi terveyden ja turvallisuuden aloilla sekä tasavertaiseen kohteluun liittyvissä kysymyksissä.

Kahtena viimeksi kuluneena vuonna Unkari on edistynyt huomattavasti. Työlainsäädännön, naisten ja miesten tasavertaisen kohtelun sekä työterveyden ja työturvallisuuden aloilla se on saattanut suuren osan yhteisön lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Vuoden 2003 kertomuksessa vahvistettiin, että Unkari täyttää olennaisilta osin liittymisneuvotteluissa esitetyt sitoumukset ja vaatimukset, jotka koskevat työlainsäädäntöä, naisten ja miesten tasavertaista kohtelua, työterveyttä ja työturvallisuutta, työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, kansanterveyttä, työllisyyttä edistävää politiikkaa, sosiaalista integroitumista ja sosiaalista suojelua. Sen pitäisi kyetä soveltamaan yhteisön säännöstöä näillä aloilla heti liittymisen jälkeen.

Euroopan sosiaalirahaston ja syrjinnän torjumisen osalta Unkari täyttää suurimman osan jäsenyysvaatimuksista, mutta sen on toteutettava lisätoimia.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaaliasioiden alalla yhteisön säännöstö kattaa varsinkin kansanterveyttä koskevien alakohtaisten toimintaohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston ohella työterveyden ja työturvallisuuden, työlainsäädännön ja työolot, naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen sekä tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä annetaan kaikilla näillä aloilla vähimmäisvaatimukset, joihin liittyy kaikkein edistyneimmille jäsenvaltioille tarkoitettuja suojalausekkeita.

Lisäksi perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (entinen 118 a ja 118 b artikla) määrätään työmarkkinaosapuolten kuulemisesta ja niiden välisestä vuoropuhelusta yhteisön tasolla.

ARVIOINTI

Työttömyys väheni edelleen: vuonna 1998 se oli 7,8 prosenttia ja laski vuoden 2001 lopussa 5,7 prosenttiin (Kansainvälisen työtoimiston mukaan). Kyse on ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyydestä, jossa on huomattavia alueellisia eroja. Vuonna 2002 työttömyysaste oli 5,6 prosenttia.

Vuoden 2003 kertomuksessa muistutettiin, että lisätoimia tarvitaan Unkarin työllisyyspolitiikan painopisteistä toteutetun yhteisen arvioinnin johtopäätösten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. On erityisen tärkeää parantaa etenkin ikääntyneiden työntekijöiden, naisten, ammattitaidottomien ja huono-osaisimpien väestönosien työllisyyttä ja vähentää alueellista epätasapainoa. Olisi myös toteutettava toimenpiteitä liikkuvuuden edistämiseksi ja vahvistettava järjestelyjä työntekoon kannustamiseksi. Lisäksi on ponnisteltava entistä tehokkaammin epävirallisen ja pimeän työn torjumiseksi.

Unkarin työlainsäädäntö on mukautettu osittain yhteisön säännöstöön. Työnantajan maksukyvyttömyyttä koskeva direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2001 jälkipuoliskolla. Vuoden 2003 kertomuksessa täsmennettiin, että Unkari on saattanut lähes täysin työlainsäädäntöä koskevan yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään, etenkin kun uusi työlainsäädäntö hyväksyttiin maaliskuussa 2003. Joitakin mukautuksia tarvitaan vielä Unkarin lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi yrityksen luovutusta ja työaikaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa. Uusi säännöstö liittyy työntekijöiden oikeuteen saada tietoja ja tulla kuulluksi sekä henkilöstöedustukseen eurooppayhtiössä, ja se olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä liittymisen jälkeen.

Työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa on vuodesta 1998 lähtien tapahtunut suuria muutoksia. Järjestäytyminen on vähentynyt talouden siirtymävaiheesta alkaen, vaikka ammattijärjestöjen ja työnantajajärjestöjen suuri määrä vaikeuttaakin vielä työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Vuoden 1999 alussa sovitteluneuvoston korvannut kolmikantainen kansallinen työneuvosto vastaa työhön liittyvistä kysymyksistä, kuten palkoista, mutta ei - päinvastoin kuin edeltäjänsä - talousarvioon ja verotukseen liittyvistä kysymyksistä eikä sosiaalivakuutuksiin liittyvästä sääntelystä.

Vuoden 2003 aikana perustettiin kansallisia kolmikantaelimiä ja työmarkkinaosapuolten välinen kolmikantakeskustelu on edistynyt huomattavasti.

Vaikka työmarkkinaosapuolten itsenäistä kahdenvälistä vuoropuhelua onkin vielä vahvistettava, tällä alalla on tapahtunut huomattavia parannuksia etenkin vuoden 2002 toukokuusta lähtien. Työehtosopimusten tekoa on kannustettava alakohtaisesti ja yrityksissä.

Vuoden 2002 kertomuksen mukaan Unkari on edistynyt hyvin naisten ja miesten tasavertaisen kohtelun alalla. Juuri ennen liittymistään Unkari hyväksyi kaiken vaaditun asiaa koskevan lainsäädännön. Sen on kuitenkin jatkettava täytäntöönpanorakenteiden vahvistamista.

Saatettuaan käsin tapahtuvaa taakkojen käsittelyä koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä Unkari on jatkanut toimiaan aloilla, jotka koskevat biologisille tekijöille altistumista, näyttöpäätetyötä sekä henkilösuojaimia. Unkari on myös toteuttanut merkittäviä toimia saattaakseen etenkin työpaikkoja, rakennusalaa ja kaivosteollisuutta koskevan yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Vuoden 2003 kertomuksen mukaan Unkarin lainsäädäntö on tärkeimmiltä osin mukautettu yhteisön säännöstöön työterveyden ja työturvallisuuden aloilla ja se tulee voimaan liittymisen yhteydessä. Täydellisen yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi tarvitaan vielä mukautuksia, etenkin työnantajien velvollisuuteen tehdä kaiken voitavansa työntekijöille tiedottamisen, heidän kuulemisensa ja osallistumisensa hyväksi.

Unkari on vuodesta 1998 alkaen osallistunut yhteisön terveydenedistämisohjelmiin sekä syövän torjuntaa, aidsin ja muiden tartuntatautien ehkäisyä sekä huumausaineiden väärinkäytön ehkäisyä koskeviin ohjelmiin. Samaan aikaan se on myös uudistanut täysin terveydenhuoltojärjestelmänsä.

Vuonna 2003 Unkari hyväksyi lain, jonka tarkoituksena on saattaa tupakointia koskeva yhteisön säännöstö osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tartuntatautien seurannan ja valvonnan osalta Unkarin lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Seuranta- ja valvontarakenteiden vahvistamiseksi olisi kuitenkin jatkettava ponnisteluja.

Euroopan sosiaalirahastoa varten tarvittavat hallintorakenteet ovat tärkeimmiltä osin valmiina. On kuitenkin tarpeen vahvistaa päätöksentekokykyä ja ministeriöiden välistä koordinointia.

Vuoden 2003 kertomuksessa täsmennetään, että sosiaalisen suojelun alalla Unkarin on jatkettava ponnisteluja uudistusten toteuttamiseksi. Erityisesti terveydenhoito- ja eläkejärjestelmien uudistusten avulla sosiaalisen suojelun taso ja tehokkuus paranisivat edelleen.

Vuoden 2004 aikana komission ja Unkarin on viimeisteltävä sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen muistio, jossa määritellään suurimmat sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja alan politiikan mahdollisiin suuntaviivoihin liittyvät haasteet. Sen perusteella on laadittava kokonaisvaltainen strategia ja toimintasuunnitelma sosiaalisen osallistumisen edistämisestä kansallisella tasolla.

Vuoden 2003 kertomuksessa Unkaria kehotetaan tekemään syrjinnän torjunnassa huomattavia ponnisteluja romanivähemmistön aseman parantamiseksi, joka on yhä vaikea edellisvuosien pyrkimyksistä huolimatta.

Viimeisin päivitys 09.01.2004

Top