Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - Ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että Viron on jatkettava sosiaalisia uudistuksia, parannettava huomattavasti julkista terveydenhuoltojärjestelmää sekä tehostettava työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Komissio korosti myös, että Viron on toteutettava toimia mukauttaakseen lainsäädäntönsä yhteisön vaatimuksiin esimerkiksi terveyden ja turvallisuuden, työlainsäädännön ja yhtäläisten mahdollisuuksien aloilla sekä jatkettava lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon kannalta välttämättömien rakenteiden perustamista. Komission päätelmien mukaan Viron pitäisi kyetä keskipitkällä aikavälillä täyttämään jäsenyyteen liittyvät velvoitteet, mikäli se jatkaa toimien toteuttamista.

Marraskuussa 1998 julkaistun kertomuksen mukaan Viro on edistynyt työlainsäädännön ja sosiaalisen suojelun uudistamisessa. Sen on kuitenkin vielä panostettava työllisyyteen ja sosiaaliasioihin liittyvän säännöstön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen soveltamiseen. Lisäksi Viron on laadittava työmarkkinastrategia ja kehitettävä inhimillisiä voimavaroja.

Lokakuussa 1999 julkaistussa kertomuksessa komissio arvioi, että Viro on edistynyt tällä alalla suhteellisen heikosti ja kehotti sitä näin ollen panostamaan huomattavasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen varsinkin työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun alalla.

Vuonna 2000 julkaisemassaan kertomuksessa komissio pani merkille tietyt Viron toteuttamat toimenpiteet, jotka koskivat varsinkin työlainsäädäntöä ja työhygieniaa sekä sosiaalista suojelua.

Vuonna 2001 julkaistun kertomuksen mukaan Viro on edistynyt huomattavasti työllisyyden ja sosiaaliasioiden alalla.

Lokakuussa 2002 komissio esitti huomionsa uudelleen: työlainsäädäntöä, työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä kansanterveyttä oltiin mukauttamassa yhteisön säännöstöön. Tätä lukua koskevat neuvottelut on toistaiseksi päätetty.

Vuonna 2003 julkaistussa kertomuksessa täsmennettiin, että Viro täyttää suurimmalta osin neuvotteluissa esitetyt sitoumukset ja velvoitteet työterveyden ja työturvallisuuden, työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun, työllisyyspolitiikan, sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen suojelun osalta. Viro täyttää osittain ne liittymiselle asetetut edellytykset, jotka koskevat kansanterveyttä, Euroopan sosiaalirahastoa ja syrjinnän torjumista. Kahdella alalla on kuitenkin aihetta vakavaan huoleen: työoikeudessa sekä naisten ja miesten tasavertaisessa kohtelussa.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaaliasioiden alalla yhteisön säännöstö kattaa varsinkin kansanterveyttä koskevien alakohtaisten toimintaohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston ohella työterveyden ja työturvallisuuden, työlainsäädännön ja työolot, naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet, siirtotyöläisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen sekä tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä annetaan kaikilla näillä aloilla vähimmäisvaatimukset, joihin liittyy kaikkein edistyneimmille jäsenvaltioille tarkoitettuja suojalausekkeita.

Lisäksi perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (entinen 118 a ja 118 b artikla) määrätään työmarkkinaosapuolten kuulemisesta ja niiden välisestä vuoropuhelusta yhteisön tasolla.

ARVIOINTI

Työttömyys väheni vuonna 2001 ja oli kyseisen vuoden lopussa 12,4 prosenttia. Vuonna 2002 työttömyys putosi 9,1 prosenttiin.

Viro jatkoi työmarkkinoiden uudistamista, ja vuoden 2002 toukokuussa julkaistussa kertomuksessa esiteltiin lyhyesti ehdokasvaltio Viron edistyminen aiemmin ilmoitettujen ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa.

Vuoden 2003 kertomuksessa muistutettiin, että työllisyyspolitiikan alalla Viron on tärkeää lisätä kannustimia työpaikkojen luomiseen ja työntekoon. Lisäksi sen on jatkettava koulutuspolitiikkansa uudenaikaistamista.

Viron työlainsäädäntö ei ole vielä täysin yhteisön säännöstön mukaista. Juuri ennen liittymistä Viro ei ollut vielä hyväksynyt työsopimuslakiehdotusta eikä lakia työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta. Niiden tarkoituksena on saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivit, jotka koskevat erityisesti eurooppalaista yritysneuvostoa, joukkoirtisanomisia, määräaikaista työtä ja osa-aikaisia työntekijöitä.

Viro ei ole vielä saattanut naisten ja miesten tasavertaista kohtelua koskevaa lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Vuoden 2001 kertomuksessa todettiin, että työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun on panostettava sekä kahdenvälisen vuoropuhelun että kolmikantaneuvottelujen osalta. Sama huomio esitettiin vuoden 2002 ja 2003 kertomuksissa.

Työterveyden ja työturvallisuuden alalla yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edistynyt hyvin viimeisten kahden vuoden aikana. Suurin osa säännöstöstä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen oli määrä tulla voimaan liittymisen yhteydessä. Yhdenmukaistamista on jatkettava erityisesti työvälineiden, poraustyön sekä avo- ja kaivoslouhinnan osalta. On myös välttämätöntä tehdä uusia muutoksia lainsäädäntöön sen saattamiseksi täysin yhdenmukaiseksi puitedirektiivin kanssa.

Viro on vuodesta 1998 alkaen osallistunut yhteisön terveydenedistämisohjelmaan. Väestön terveystilanne on kuitenkin vielä kaukana Euroopan unionin keskitasosta. Tälle alalle olisi kohdennettava enemmän voimavaroja. Vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että toukokuussa 2003 oli perustettu kansallinen laitos, joka on vastuussa terveyden edistämisestä, mutta erityisesti tartuntatautien torjunnassa on jatkettava ponnisteluja. Viron on myös vielä saatettava uusi tupakkaa koskeva yhteisön säännöstö osaksi kansallista lainsäädäntöä ja parannettava laboratoriolaitteitaan sekä koulutuksensa tasoa epidemiologian alalla.

Euroopan sosiaalirahaston toiminnan osalta hallinnollisia puitteita ollaan perustamassa, mutta rahaston hoitoon tarvittavien hallintorakenteiden luomista on nopeutettava.

Sosiaalisen suojelun alalla eläkkeisiin ja terveydenhoitoon liittyvien uudistusten toteuttaminen edellyttää jatkuvia ponnisteluja.

Vuoden 2002 lokakuussa julkaistussa kertomuksessa Viroa kannustettiin laatimaan kansallinen strategia sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi unionin tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2004 aikana komission ja Viron on viimeisteltävä sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen muistio, jossa määritellään suurimmat sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja alan politiikan mahdollisiin suuntaviivoihin liittyvät haasteet.

Vuoden 2003 kertomuksessa muistutettiin, että Viron on panostettava syrjinnän torjuntaan, erityisesti edistääkseen venäläisvähemmistön integrointia ja taatakseen, että kielilainsäädännön soveltamisessa noudatetaan yleisen edun ja suhteellisuuden periaatteita.

Viimeisin päivitys 08.01.2004

Top