Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kehitysmaihin soveltama kauppapolitiikka, mukaan lukien kauppaa tukeva apu (Aid for Trade)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n kehitysmaihin soveltama kauppapolitiikka, mukaan lukien kauppaa tukeva apu (Aid for Trade)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2012) 22 lopullinen – Kauppa, kasvu ja kehitys: Kauppa- ja investointipolitiikan räätälöinti apua eniten tarvitsevien maiden tarpeiden mukaan

EU:n kauppaa tukevan avun strategia: Kehitysmaiden kauppaan liittyviä tarpeita tukevien EU:n toimien tehostaminen

TIEDONANNON JA STRATEGIAN TARKOITUS

 • Tiedonannossa ehdotetaan toimia, joilla autetaan vähiten kehittyneitä maita ja muita eniten avun tarpeessa olevia maita hyödyntämään kauppaa osallistavan kasvun ja kestävän kehityksen edistämisessä.
 • Kauppaa tukevan avun * strategian tavoitteena on tehostaa kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden integroitumista maailman kauppajärjestelmään.
 • Strategia suunniteltiin siten, että se on linjassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosituhannen kehitystavoitteiden kanssa, jotka on sittemmin korvattu vuoteen 2030 ulottuvilla kestävän kehityksen tavoitteilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa korostetaan seuraavien kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita hyödyttävien kauppa- ja kehityspolitiikan välineiden merkitystä:

 • yleinen tullietuusjärjestelmä, joka mahdollistaa kehitysmaiden EU:hun suuntautuvan viennin alennetuin tullimaksuin tai kokonaan ilman tullimaksuja. Tarkistettu yleinen tullietuusjärjestelmä, jossa kiinnitetään enemmän huomiota vähiten kehittyneisiin maihin, tuli voimaan vuonna 2014.
 • tiiviimmät kahdenväliset ja alueelliset suhteet kehitysmaiden kanssa, esimerkiksi Aasian, Latinalaisen Amerikan, itäisen Euroopan kumppanimaiden ja eteläisen Välimeren maiden kanssa tehtävät vapaakauppasopimukset
 • suorien ulkomaisten investointien edistäminen kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa
 • kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden pienille elinkeinonharjoittajille annettava apu, jolla helpotetaan niiden pääsyä Euroopan unionin (EU) markkinoille esimerkiksi Export Helpdesk -verkkopalvelun kautta
 • hyvän hallintotavan korostaminen kehitysmaissa, sen avulla pyritään
  • piristämään kauppaa ja investointeja
  • varmistamaan, että myös kaikkein köyhin väestönosa hyötyy kaupan tuottamasta talouskasvusta, ja
  • varmistamaan näiden maiden kestävä kehitys.

Strategiassa asetetaan useita painopistealoja:

Rahoitus:

Lisätietoja:

Kaupan käyttö osallistavan kasvun ja kestävän kehityksen välineenä nostetaan esiin myös vuoden 2011 tiedonannossa ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma”, ja sitä korostetaan edelleen vuoden 2012 tiedonannossa ”Kauppa, kasvu ja kehitys – Kauppa- ja investointipolitiikan räätälöinti apua eniten tarvitsevien maiden tarpeiden mukaan”.

TAUSTAA

 • Monien kehitysmaiden tiellä on lukuisia kansainvälistä kauppaa haittaavia esteitä, kuten puutteellinen infrastruktuuri ja kaupan yksipuolisuus, tehottomat tullimenettelyt ja liiallinen byrokratia. Koska kehitysmaiden osuus maailmankaupasta on nykyisin yli 50 prosenttia, näiden esteiden poistamisella voidaan saavuttaa suuria hyötyjä liiketoimintaympäristöjen parantamisesta maailman köyhyyden vähentämiseen.
 • Kauppaa tukevan avun strategia on osa Maailman kauppajärjestön hyväksymää Dohan kehitysohjelmaa.
 • Lisätietoja:

* KESKEINEN TERMI

Kauppaa tukeva apu: auttaa kumppanimaita hyödyntämään yksipuolisten, kahdenvälisten ja monenvälisten kauppasopimusten tarjoamia mahdollisuuksia.

ASIAKIRJAT

EU:n kauppaa tukevan avun strategia: Kehitysmaiden kauppaan liittyviä tarpeita tukevien EU:n toimien tehostaminen; neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät, 29. lokakuuta 2007

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Kauppa, kasvu ja kehitys – Kauppa- ja investointipolitiikan räätälöinti apua eniten tarvitsevien maiden tarpeiden mukaan (KOM(2012) 22 lopullinen, 27.1.2012)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma (KOM(2011) 637 lopullinen, 13.10.2011)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Kauppaa tukeva apu – Vuoden 2015 kertomus: EU:n ja sen jäsenvaltioiden katsaus edistymisestä (SWD(2015) 128 final, 22.6.2015)

Viimeisin päivitys: 14.03.2017

Top