Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön uudistettu tullikoodeksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yhteisön uudistettu tullikoodeksi

Yhteisön tullikoodeksilla vahvistetaan ja määritetään yhteisön ja kolmansien maiden väliseen kauppatavaroiden tuontiin ja vientiin sovellettava lainsäädäntö. Uuden koodeksin tavoitteena on edistää kauppaa ja taata samalla rajojen korkea turvallisuustaso.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) [EUVL L 145, 4.6.2008].

YHTEENVETO

Uudistetulla tullikoodeksilla luodaan uusi sähköinen tulliympäristö. Uudella koodeksilla yhdennetään jäsenvaltioiden yhteisiä tullimenettelyjä ja vahvistetaan kaikkien 28 tullihallinnon tietojärjestelmien lähentymistä. Koodeksilla korvataan vuoden 1992 yhteisön tullikoodeksi1 marraskuuta 2013 alkaen.

Koodeksin säännökset

Vuoden 2008 uudistettu tullikoodeksi sisältää

 • yleiset säännökset, jotka koskevat tullilainsäädännön soveltamisalaa, tullin tehtäviä ja tullilainsäädännön mukaisia henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia;
 • perusteet tuontitullien ja vientitullien soveltamiselle ja tavarakauppaa koskevat muut toimenpiteet (yhteinen tullitariffi, tavaroiden alkuperä ja tullausarvo);
 • tullivelka ja velan vakuudet;
 • yhteisön tullialueelle tuotujen tavaroiden tullikäsittely;
 • tullioikeudellista asemaa, tavaroiden asettamista tullimenettelyyn, tarkastusta ja tavaran luovutusta sekä tavaroista vapautumista koskevat säännöt;
 • luovutus vapaaseen liikkeeseen ja vapautus tuontitulleista;
 • erityiset tullimenettelyt, jotka on jaettu neljään osaan taloudellisen tehtävän mukaisesti (passitus, varastointi, erityiskäyttö ja jalostus);
 • tavaroiden lähtöä yhteisön tullialueelta koskeva tullikäsittely (alueelta lähtevät tavarat, vienti ja jälleenvienti sekä vapautus vientitulleista);
 • tullikoodeksikomitea ja menettelyt, joiden avulla komissio voi hyväksyä koodeksin täytäntöönpanotoimet.

Uudet säännökset, jotka koskevat tullimenettelyjen sujuvoittamista kaupan helpottamiseksi ja uusien uhkien torjumiseksi.

Koodeksilla vahvistetaan siis tulliviranomaisten yhteisiä sääntely- ja toimintapuitteita ja otetaan käyttöön uudistetut menettelyt, jotka perustuvat tietojenkäsittelymenetelmiin, joilla

 • taataan yleisesti tullilainsäädännön yksinkertaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen;
 • tehostetaan tullitarkastuksia, jotka suoritetaan pääasiassa riskianalyysiin perusteella yhteisen riskinhallintajärjestelmän mukaisesti . Muut tarkastukset kuin tullitarkastukset on mahdollisuuksien mukaan suoritettava samaan aikaan tullitarkastusten kanssa keskitetyn palvelupisteen periaatetta noudattaen;
 • helpotetaan tulliselvitysmenettelyjä, jotka tietokoneistetaan täysin, jotka ovat erittäin yksinkertaisia ja jotka suoritetaan keskitetysti;
 • sujuvoitetaan nykyisiä taloudellisia ja/tai väliaikaisia tullimenettelyjä, jotka järjestetään uudelleen erityismenettelyiksi, joilla mahdollistetaan passitus (ulkoinen tai sisäinen), varastointi (väliaikainen varastointi, tullivarastointi ja vapaa-alue), erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti tai tietty käyttötarkoitus) tai tavaroiden jalostus (sisäinen tai ulkoinen jalostus), jotta vastataan paremmin toimijoiden taloudellisiin tarpeisiin ja yksinkertaistetaan pääsyä.

Vuoden 2003 tiedonannon, jonka nimi on paperiton tullin ja kaupan toimintaympäristö, johdosta tieto- ja viestintätekniikoiden käytöstä tulee sääntö.

Yhteiset tietokonejärjestelmät mahdollistavat tulliviranomaisten välisen tiedonvaihdon tietosuojasäännösten mukaisesti. Näillä järjestelmillä pyritään varmistamaan erityisesti

 • talouden toimijoiden suorittamat muodollisuudet ;
 • tullimenettelyt (erityisesti keskitetyn tullauksen tapauksessa) ja talouden toimijoiden kirjaus/hyväksyntä (talouden toimijoiden määrittäminen ja kirjaaminen (EORI); yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin ja/tai turvallisuushelpotuksiin oikeutetuksi valtuutetun talouden toimijan aseman myöntäminen (AEO);
 • riskinhallinta komission ja jäsenvaltioiden yhteisellä järjestelmällä. Tällä mahdollistetaan se, että tulliviranomaiset voivat suorittaa kansallisiin, yhteisön ja kansainvälisiin analyyseihin perustuvat tarkastukset.

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä

Uuden oikeuskehyksen ansiosta tullimenettelyjä voidaan yksinkertaistaa yhteisön tullialueeseen kuuluvien alueiden välisessä niiden tavaroiden kaupassa, joihin kuitenkin sovelletaan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettua direktiiviä 2006/112/EY, ja niiden, joihin direktiiviä ei sovelleta.

Taustaa

Yhteisön tullikoodeksi on uudistettu EHTY:n perustamissopimuksen päättymisen ja Euroopan unionin kahden peräkkäisen laajentumisten jälkeen. Lisäksi sopimus on saatettu tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen jaEuroopan unionin perusoikeuskirjan mukaiseksi.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 450/2008 [hyväksyminen: yhteispäätös COD/2005/0246 ]

24.6.2008

-

EUVL L 145, 4.6.2008

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 528/2013

19.6.2013

-

EUVL L 165, 18.6.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY , annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä [EUVL L 23/21, 26.1.2008].

Viimeisin päivitys 24.02.2014

Top