Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainvälinen rikostuomioistuin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainvälinen rikostuomioistuin

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2011/168/YUTP EU:n kansainväliselle rikostuomioistuimelle antamasta tuesta

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

  • Päätöksen tarkoituksena on jouduttaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perustamissopimuksen Rooman perussäännön maailmanlaajuista tukemista samalla kun pyritään säilyttämään sen muodostama kokonaisuus, riippumattomuus ja sujuva toiminta.
  • Tarkoituksena on myös, että EU tukee tuomioistuimen kanssa tehtävää yhteistyötä ja täydentävyysperiaatteen* täytäntöönpanoa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Maailmanlaajuisen tukemisen jouduttaminen

  • EU:n ja 28 EU-maan on joudutettava Rooman perussäännön maailmanlaajuista tukemista EU:n ulkopuolisten maiden tai alueellisten järjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa ja poliittisessa vuoropuhelussa ja/tai hyväksymällä aloitteita, joilla edistetään Rooman perussäännön arvoja, periaatteita ja sääntöjä.
  • EU:n ja EU-maiden on tehtävä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden, kansainvälisten instituutioiden ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa maailmanlaajuisen tukemisen jouduttamiseksi.
  • EU-maiden on jaettava EU:n ulkopuolisille maille perussäännön täytäntöönpanoon liittyvät kokemuksensa. EU:n ja EU-maiden on myös annettava näille EU:n ulkopuolisille maille teknistä tai taloudellista tukea.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen riippumattomuuden takaaminen

Tässä tarkoituksessa EU ja EU-maat

Tehokkaan toiminnan tukeminen

  • EU ja EU-maat voivat tehdä erityisiä järjestelyjä tai sopimuksia Kansainvälisen rikostuomioistuimen tehokkaan toiminnan tukemiseksi.
  • Kansainvälisen rikostuomioistuimen tehokas toiminta edellyttää, että sen kanssa tehdään täysimääräistä yhteistyötä. EU:n ja EU-maiden on toimillaan varmistettava EU:n ulkopuolisten maiden ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen välinen yhteistyö pidätysmääräysten nopea täytäntöönpano mukaan luettuna.
  • Asiakirjassa EU:n toimenpiteet kolmansien maiden kieltäytyessä yhteistyöstä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa käsitellään tarkemmin, miten EU:n ja EU-maiden olisi toimittava, kun yhteistyöstä kieltäydytään.

Toimintasuunnitelma

Päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa toimintasuunnitelmassa keskitytään muun muassa päätöksen tavoitteiden toteuttamiseen liittyvien EU:n toimien koordinointiin ja täydentävyysperiaatteen täytäntöönpanoon.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 21. maaliskuuta 2011.

TAUSTAA

Kansainvälinen rikostuomioistuin on riippumaton kansainvälinen organisaatio, jonka kotipaikka on Haagissa Alankomaissa. Sen tehtävänä on asettaa syytteeseen joukkotuhontaan*, rikoksiin ihmisyyttä vastaan* ja sotarikoksiin* syyllistyneet henkilöt. Tuomioistuimen perustamissopimus on Rooman perussääntö, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2002 ja jonka kaikki EU-maat ovat ratifioineet.

KESKEISET TERMIT

* Täydentävyys: tässä yhteydessä täydentävyydellä tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan Kansainvälinen rikostuomioistuin on tarkoitettu viimeisen oikeusasteen tuomioistuimeksi, toisin sanoen sen olisi suoritettava tutkintoja ja pantava rikollisia syytteeseen vain silloin, kun asiaa ei ole ratkaistu kansallisissa tuomioistuimissa.

* Joukkotuhonta: toiminta, jonka päämääränä on jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittäminen kokonaan tai osittain.

* Rikokset ihmisyyttä vastaan: toiminta, joka tehdään osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista ja järjestelmällistä hyökkäystä.

* Sotarikokset: sodankäyntiä koskevan oikeuden (esim. Geneven sopimukset) vastainen toiminta. Tällaista on esimerkiksi sotavankien huono kohtelu, panttivankien tappaminen tai kaupunkien tai kylien tahallinen tuhoaminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2011/168/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja yhteisen kannan 2003/444/YUTP kumoamisesta (EUVL L 76, 22.3.2011, s. 56–58)

Viimeisin päivitys: 16.02.2016

Top