Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin perusoikeuskirjan toteuttaminen käytännössä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin perusoikeuskirjan toteuttaminen käytännössä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto KOM(2010) 573 lopullinen – Strategia EU:n perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Tiedonannossa esitellään Euroopan komission strategia EU:n perusoikeuskirjan soveltamiseksi tehokkaasti.
 • Siinä pohditaan perusoikeuksien asemaa lainsäädäntöprosessissa, kuten komission noudattamassa uusien säädösten valmistelumenetelmässä, ja EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova. Perusoikeuskirjan uusi asema vahvisti EU:n toimia perusoikeuksiin liittyvissä asioissa.

Koska komission strategian tavoitteena on varmistaa perusoikeuskirjassa esitettyjen perusoikeuksien soveltaminen käytännössä, EU:n täytyy näyttää esimerkkiä, jotta

 • EU:ssa asuvat ihmiset voivat nauttia perusoikeuskirjaan kirjatuista oikeuksistaan
 • jäsenvaltioiden välinen luottamus kasvaa
 • yleisön luottamus unionin politiikkoja kohtaan kasvaa
 • unionin toiminta ihmisoikeuksien edistämiseksi muualla maailmassa saa lisää uskottavuutta.

Komission perusoikeuskulttuuri

Komissio tarkastaa säännöllisesti, että sen lainsäädäntöehdotukset ja säädökset ovat perusoikeuskirjan mukaisia. Sen on kuitenkin lujitettava näitä tarkastuksia varmistaakseen, että sen yksiköt ottavat lainsäädäntöehdotuksia ja säädöksiä laatiessaan perusoikeuksia kunnioittavan kulttuurin huomioon menettelyn kaikissa vaiheissa. Tämä on erityisen tärkeää komission tekemien ehdotusten tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden tarkastelun kannalta, sillä tietyt oikeudet ovat absoluuttisia (ihmisarvon kunnioittaminen, kidutuksen kielto jne.), kun taas joitakin toisia oikeuksia voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa.

Komissio soveltaa erityistä menetelmää varmistaakseen, että lainsäädäntöehdotusten laadinnassa suoritetaan järjestelmällinen ja tiukka tarkastus siitä, että ehdotuksissa kunnioitetaan perusoikeuksia seuraavissa vaiheissa:

 • alustava kuuleminen
 • vaikutusten arviointi (komissio antoi vuonna 2011 toimintaohjeet perusoikeuksien huomioimiseksi vaikutustenarvioinneissa)
 • säädösluonnosten laatiminen.

Komissio valvoo myös tarkastusten avulla, että perusoikeuskirja otetaan huomioon unionin välineiden jälkiarvioinnissa. Se pyrkii varmistamaan, että toteutetaan lisätoimia, jotta menetelmää voitaisiin toteuttaa käytännössä entistä paremmin. Komissio kiinnittää erityisesti huomiota ehdotuksiin ja säädöksiin

 • joihin liittyy perusoikeuskirjan noudattamiseen liittyviä kysymyksiä tai
 • joiden tavoitteena on edistää jotakin perusoikeuskirjaan sisältyvää perusoikeutta.

Perusoikeuskirja ja lainsäädäntöprosessi

Komission menetelmää sovelletaan ainoastaan ehdotusten valmisteluvaiheessa. Neuvosto tai Euroopan parlamentti voi tehdä komission ehdotuksiin muutoksia ilman, että niiden vaikutuksia perusoikeuksiin tai yhteensopivuutta niiden kanssa on selvitetty järjestelmällisesti. Komissio onkin halukas auttamaan muita toimielimiä tarkastelemaan, ovatko niiden muutosehdotukset perusoikeusasiakirjan mukaisia. Tapauksissa, joissa muutosehdotukset eivät takaa perusoikeuksien kunnioittamista riittävästi, komissio voi ilmoittaa muille säädösvallan käyttäjille vastalauseensa, jos ne yrittävät höllentää kyseisiä vaatimuksia, ja toteuttaa toimia, joihin kuuluu tarvittaessa myös ehdotuksen peruuttaminen. Muutosehdotuksia, joiden yhdenmukaisuus perusoikeuskirjan kanssa on kyseenalainen, on käsiteltävä toimielinten välisissä keskusteluissa.

Perusoikeuskirja ja EU-maat

Jäsenvaltioilla on velvollisuus soveltaa perusoikeuskirjaa ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta. Komissio pyrkii edistämään perusoikeuksien kunnioittamista EU-maissa

 • muistuttamalla EU-maita niiden velvollisuudesta panna unionin oikeus täytäntöön oikein ja auttamalla niitä siinä
 • käynnistämällä rikkomismenettelyjä tätä velvollisuuttaan rikkovia EU-maita kohtaan.

Tiedotus kansalaisille

Kansalaisten on oltava tietoisia perusoikeuskirjassa turvatuista oikeuksistaan sekä keinoista, joilla niiden kunnioittamista voi vaatia rikkomistapauksissa, mikä koskee etenkin lapsen oikeuksien puolustamista. Kansalaisten täytyy olla tietoisia käytettävissä olevista oikeuskeinoista, ja heillä täytyy olla riittävät tiedot valituskanavista (esim. korvausten hakemisesta). Komissio pyrkii voittamaan viestintään liittyvät vaikeudet toteuttamalla räätälöityjä toimia. Niitä ovat esimerkiksi

 • tiedotuksen lisääminen EU:n roolista ja valtuuksista perusoikeuksien alalla
 • toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tarjolla olevista valituskanavista on saatavana riittävästi tietoa etenkin Euroopan oikeusportaalin kautta.

Vuosikertomukset perusoikeuskirjan soveltamisesta

Komissio laatii perusoikeuskirjan soveltamista koskevat vuosikertomukset, joiden tavoitteena on esitellä perusoikeuskirjan soveltamisessa saavutettua edistystä ja tarjota kanava vuosittaiseen näkemysten vaihtoon Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Se laatii kertomukset tiiviissä yhteistyössä kaikkien toimielinten ja sidosryhmien kanssa.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavilla EU:n perusoikeuskirjaa koskevalta verkkosivustolta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto: Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön (KOM(2010) 573 lopullinen, 19.10.2010)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin perusoikeuskirja – Sisällysluettelo (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 392)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments” (Toimintaohjeet perusoikeuksien huomioimiseksi komission vaikutustenarvioinneissa) (SEC(2011) 567 final, 6.5.2011)

Viimeisin päivitys: 28.06.2016

Top