Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Syrjimättömyys ja yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Syrjimättömyys ja yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan unionissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2008) 420) – Syrjimättömyys ja yhtäläiset mahdollisuudet: uusi sitoutuminen

TIEDONANNON TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Syrjinnän torjunnan tehostaminen

 • Tässä Euroopan komission tiedonannossa todetaan, ettei syrjinnän vastaista taistelua voiteta pelkästään säätämällä lakeja. Tehokkaalla ja asianmukaisesti täytäntöön pannulla syrjinnän kieltävällä lainsäädännöllä voi kuitenkin olla suuri merkitys ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen muuttamisessa.
 • Näin ollen komissiolla on kaksi tärkeää tehtävää:

Vahvempia politiikan välineitä tasa-arvon aktiiviseksi edistämiseksi

Tiedonannossa korostetaan tiettyjen politiikan välineiden merkitystä lainsäädännön täydentämisessä.

 • Vahvemmat politiikan välineet ovat tarpeen yhtäläisten mahdollisuuksien tehokkaaksi edistämiseksi. Niitä ovat
  • syrjimättömyyden sisällyttäminen kaikkiin EU:n politiikkoihin – erityisesti työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja koulutusta koskeviin politiikkoihin. Sosiaalisesti vastuullisista julkisista hankinnoista on julkaistu opas, jolla pyritään lisäämään EU-maiden tietämystä siitä, kuinka hankintoja koskevilla toimintatavoilla ja käytänteillä voidaan torjua syrjintää ja edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia;
  • syrjinnän mittaaminen ja edistymisen arviointi – komissio selvittää, onko mahdollista kerätä syrjinnän laajuutta ja vaikutuksia koskevia tilastotietoja säännöllisesti yhteistyössä EU-maiden kanssa ja luoda syrjintää koskeva EU:n tutkimusmalli. Se tekee myös yhteistyötä Equinetin, tasa-arvoelinten eurooppalaisen verkoston, kanssa kehittääkseen järjestelmän tietojen keräämiseksi kyseisten elimien käsittelemistä valituksista;
  • positiiviset erityistoimet – EU:n lainsäädäntö ei estä EU-maita käyttämästä tai hyväksymästä erityisiä toimenpiteitä, joilla estetään tai korvataan lainsäädännössä kiellettyihin syihin perustuvaan syrjintään liittyvät haitat. EU-maita kehotetaan hyödyntämään kaikki positiivisten erityistoimien tarjoamat mahdollisuudet erityisesti koulutukseen ja työelämään pääsyssä sekä asuntojen ja terveydenhuollon saatavuudessa;
  • tiedotus ja koulutus sidosryhmille – esimerkiksi tiedotuskampanjat sen varmistamiseksi, että työnantajat, palvelujen tarjoajat ja viranomaiset tiedostavat velvoitteensa;
  • työpaikan monimuotoisuuden hyötyjen korostaminen – lainsäädäntö on tehokkaampaa, jos siihen liittyy edistyksellisiä ja innovatiivisia strategioita, joilla työnantajat johtavat yhä monimuotoisempaa työvoimaa. Aloitteisiin lukeutuvat vapaaehtoisten peruskirjat ja yritysten, kauppakorkeakoulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa.
 • tarpeellinen syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva vuoropuhelu, jossa ovat mukana kaikki sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunta. Esimerkkeihin lukeutuvat yhdenvertaisuutta käsittelevät huippukokoukset, joita järjestetään säännöllisesti tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi.
 • Romanien sosiaalisen osallisuuden edistäminen on poliittinen painopistealue, johon kiinnitetään huomiota sekä EU:n tasolla että EU-maissa. Jokainen EU-maa on laatinut kansallisen romanien integrointistrategian, ja syrjintää ja mustalaisvastaisuutta pyritään torjumaan. Tämän tarkoituksena on kehittää pitkällä aikavälillä tehokas ja osallistava yhteistyöjärjestely, jossa ovat osallisina kansalaisyhteiskunta sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset.

Rahoitus

TAUSTAA

Vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yhteisten arvojen kunnioittaminen on kirjattu EU:n perustamissopimuksiin. Sopimuksissa tunnustetaan, että kaikki yksilöt ovat samanarvoisia, ja siksi kaikilla olisi oltava yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää elämän tarjoamia tilaisuuksia.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Syrjimättömyys ja yhtäläiset mahdollisuudet: Uusi sitoutuminen (KOM(2008) 420 lopullinen, 2.7.2008)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22–26)

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EUVL L 303,2.12.2000, s. 16–22)

Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37–43)

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55–58)

Neuvoston suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, jäsenvaltioissa toteutettavista romanien integraatiota edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä (EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1–7)

Ehdotus: Neuvoston direktiivi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (KOM(2008) 426 lopullinen, 2.7.2008)

Viimeisin päivitys: 12.01.2017

Top