Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva valvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva valvonta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EC) N:o 428/2009 — kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva EU:n valvontajärjestelmä

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukainen Euroopan unionin järjestelmä kaksikäyttötuotteiden* viennin, siirron, kauttakulun ja välityksen (toisten puolesta ostavien ja myyvien välittäjien toiminta) valvontajärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että EU:n kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan, erityisesti asesulun (ydinaseiden leviämisen estämisen) osalta.
 • Siinä vahvistetaan EU:n yhteinen valvontaluettelo sekä säännöt sen täytäntöönpanoon. Kaksikäyttötuotteiden vientiin EU:sta EU:n ulkopuoliseen maahan tarvitaan vientilupa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kaksikäyttötuotteet ovat niin siviili- kuin sotilaskäyttöön tarkoitetuja tuotteita ja teknologiaa, joita voidaan käyttää millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa.
 • Kaksikäyttötuotteiden kauppa muodostaa huomattavan osan EU:n ulkomaankaupasta. Viimeisimpien tietojen mukaan kaksikäyttötuotteiden valvotun viennin arvo oli jopa 85 miljardia euroa.

EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelo:

 • Liitteessä I on luettelo lupaa edellyttävistä kaksikäyttötuotteista. Liite I päivitetään vuosittain, jotta se on seuraavien tahojen määrittelemien kansainvälisten sääntöjen ja sitoumuksien mukainen:
 • Luetteloon kuulumattomat kaksikäyttötuotteet: Tiettyjen liitteessä I mainitsemattomien kaksikäyttötuotteiden vienti saattaa vaatia lupaa, jos on syytä uskoa, että ne on tarkoitettu käyttöön, joka liittyy biologisten tai kemiallisten aseiden, ydinaseiden tai ballististen ohjusten ohjelmiin, tai sotilaskäyttöön aseidenvientikiellon alaisissa maissa.
 • Poikkeustapauksissa EU-maat voivat ottaa käyttöön luetteloimattomien tuotteiden lisävalvontaa yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.
 • EU-maat voivat myös soveltaa rajoituksia kaksikäyttötuotteiden välityspalveluihin sekä niiden kauttakulkuun EU:n kautta.
 • Kaksikäyttötuotteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa: asetuksen liitteessä IV lueteltuja arkaluonteisia tuotteita (kuten sähköisesti ohjattavat räjähtävät sytyttimet) lukuun ottamatta kaksikäyttötuotteilla voidaan käydä kauppaa vapaasti EU:n sisällä.

Vientiluvat

Vientiluvat jaotellaan neljään luokkaan:

 • 1.

  EU:n yleinen vientilupa sallii tiettyihin määränpäävaltioihin suuntautuvan viennin kaikille viejille, jotka noudattavat tiettyjä edellytyksiä (katso asetuksen liite II). Lupa kattaa esimerkiksi

  • joidenkin kaksikäyttötuotteiden viennin seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Norja, Sveitsi ja Yhdysvallat,
  • joidenkin kaksikäyttötuotteiden viennin korjaamisen/vaihdon jälkeen,
  • joidenkin kaksikäyttötuotteiden väliaikaisen viennin näyttelyihin/messuille,
  • joidenkin tietoliikenteen tuotteiden ja kemikaalien viennin tiettyihin kohteisiin.
 • 2.

  EU-maat voivat myöntää kansallisia yleisiä vientilupia, jos ne ovat yhdenmukaisia EU:n yleisten vientilupien kanssa eivätkä liity asetuksen liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin (esim. uraani tai ihmis- ja eläinpatogeenit, kuten tietyt virukset, mukaan lukien ebola).

 • 3.

  Koontiluvan myöntävät kansalliset viranomaiset yhdelle tietylle viejälle, ja lupa voi kattaa useita ja useisiin maihin ja useille loppukäyttäjille vietäviä tuotteita.

 • 4.

  Yksittäisen vientiluvan myöntävät kansalliset viranomaiset yhdelle tietylle viejälle, ja lupa kattaa yhden tai useamman kaksikäyttötuotteen viennin yhdelle EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevalle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle.

Vientivalvontaviranomaisten verkosto

Tällä asetuksella perustetaan toimivaltaisten vientivalvontaviranomaisten verkosto, jota koordinoi kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä, jossa vaihdetaan tietoa vientiluvista ja kehitetään työkaluja viennin valvonnan tukemiseen.

Vienninvalvontapolitiikan tarkistaminen

 • Asetuksessa edellytetään, että Euroopan komissio suorittaa vientivalvontapolitiikan tarkistuksen. Lokakuussa 2013 komissio antoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille täytäntöönpano- ja vaikutustenarviointikertomuksen. Siinä todetaan, että nykyinen valvontajärjestely antaa vankan lainsäädäntö- ja instituutioperustan, mutta sitä olisi parannettava EU:n tulevaisuudessa tarvitsemien nykyaikaisten valvontavalmiuksien luomiseksi.
 • Huhtikuussa 2014 annettiin tiedonanto, jossa vahvistetaan pitkän aikavälin visio EU:n strategiselle vientivalvonnalle ja tunnistetaan konkreettisia politiikkavaihtoehtoja vientivalvontajärjestelmän uudistamista varten. Vuonna 2015 komissio julkaisi vaikutustenarvioinnin ja esitteil syyskuussa 2016 uuden lainsäädäntöehdotuksen EU:n vientilupien uudistamisesta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 27. elokuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kaksikäyttötuotteet: tuoteet, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, kuten uraani, jota voidaan käyttää sekä sähköntuotannossa että ydinaseiden valmistuksessa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1–269)

Asetukseen (EY) N:o 428/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Vientivalvontapolitiikan tarkastelu: turvallisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa maailmassa (COM(2014) 244 final, 24.4.2014).

Viimeisin päivitys: 13.02.2017

Top