Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kehitysmaiden tuontiin sovellettavat EU:n tullietuudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kehitysmaiden tuontiin sovellettavat EU:n tullietuudet

 

SUMMARY OF:

Asetus (EU) N:o 978/2012 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Vuonna 2012 EU sopi uusista säännöistä tämän vuodesta 1971 saakka käytössä olleen järjestelmän painopisteen tarkistamiseksi. Uusien sääntöjen myötä järjestelmästä tuli edunsaajamaille avoimempi ja ennakoitavampi, erityisesti kun otetaan huomioon maailmankaupassa viime vuosikymmenen aikana tapahtuneet muutokset. Järjestelmä on nyt kohdennettu kaikkein köyhimpiin maihin.
 • Asetus ei koske maita, joilla on jo etuuksia EU:n kanssa tehtyjen vapaakauppasopimusten tai yhteisön yksipuolisesti myöntämien järjestelyjen muodossa. Viimeksi mainitut ovat yleensä väliaikaisia ja tarkoitettu ajalle ennen kattavampien, pidemmän aikavälin sopimusten solmimista).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin yleisellä tullietuusjärjestelmällä (GSP) myönnetään kehitysmaille tullinalennusta niiden tuodessa tuotteita EU:hun. Tämä edistää niiden talouskasvua.

Järjestelmän kolme osaa

 • yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) – kehitysmaasta tuotujen tuotteiden tulleja alennetaan tai ne suspendoidaan. Poikkeus: tätä ei sovelleta, jos Maailmanpankki on luokitellut maan korkean tai ylemmän keskitulotason maaksi kolmena peräkkäisenä vuonna välittömästi ennen kuin EU päivittää edunsaajamaiden luettelon.
 • Erityinen kannustusmenettely (GSP+) – vielä alemmat tullit maille, jotka ratifioivat ja panevat täytäntöön 27 määritettyä kansainvälistä sopimusta ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista, ympäristönsuojelusta ja hyvästä hallintotavasta.
 • EBA-menettely (Kaikki paitsi aseet), vähiten kehittyneille mailleYK:n määrittämistä vähiten kehittyneistä maista tuotaviin tuotteisiin, kaikkiin muihin paitsi aseisiin, ei sovelleta mitään tulleja eikä kiintiöitä.

Etuusmenettelyn peruuttaminen

EU voi väliaikaisesti peruuttaa tullien alentamisen esimerkiksi seuraavista syistä:

 • ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevien yleissopimusten periaatteiden rikkominen
 • epäterveet kaupan käytännöt
 • vakavat puutteet tullivalvonnassa (esim. huumausaineiden viennin tai kauttakuljetuksen osalta)
 • jos GSP+ -menettelyyn osallistuvan edunsaajamaan kansallinen säädös ei enää sisällä viittauksia olennaisiin yleissopimuksiin (tai kyseistä säädöstä ei panna tehokkaasti täytäntöön).

Järjestelmän lakkauttaminen maiden kehittyessä

 • Jotkin maat voivat olla köyhiä mutta kehittää silti erittäin kilpailukykyistä vientiteollisuutta. Kun näin tapahtuu, ne eivät enää tarvitse etuuksia onnistuakseen pääsemään EU:n markkinoille.
 • Siksi yleisessä tullietuusjärjestelmässä peruutetaan etuudet niin kutsutun graduaatiomekanismin perusteella mailta, joilla on tällaisia kilpailukykyisiä tuotesektoreita.

Vakaampi ja ennustettavampi

 • Uusi yleinen tullietuusjärjestelmä tarjoaa maahantuojille ja viejille enemmän vakautta ja ennustettavuutta, koska se on voimassa 10 vuotta (aiemman 3 vuoden sijaan).
 • Viejät tietävät, että mikäli edunsaajamaiden luetteloon tehdään muutoksia, sovelletaan vähintään vuoden mittaista siirtymäaikaa. Mailla on nyt varmuus siitä, että ne voidaan poistaa edunsaajamaiden luettelosta ainoastaan, jos YK luokittelee ne korkean tai ylemmän keskitulotason maiksi kolmena vuonna peräkkäin.

Väliaikaiset tuontirajoitukset

EU voi soveltaa suojalausekkeita (väliaikaisia rajoituksia), jos edunsaajamaan tuonnista aiheutuu tai uhkaa aiheutua ”vakavia vaikeuksia” EU-maan tuottajalle. Se voi myös soveltaavalvontatoimenpiteitä maataloustuotteisiin. Kumpaakaan näistä toimenpiteistä ei ole sovellettu koskaan järjestelmän historiassa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 20. marraskuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1–82)

Asetukseen (EU) N:o 978/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Erityissäännöt

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 155/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, sääntöjen vahvistamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 nojalla sellaista menettelyä varten, jolla myönnetään oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävään erityiseen kannustusmenettelyyn (EUVL L 48, 21.2.2013, s. 5–7)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1083/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 978/2012 säädettyyn yleisten suojatoimenpiteiden toteuttamista ja tullietuuksien väliaikaista peruuttamista koskevaan menettelyyn liittyvien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 16–21)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2015/1978, annettu 28 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 muuttamisesta sen liitteessä VI lueteltujen 8 artiklan soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 289, 5.11.2015, s. 1–2)

Maantieteellinen kattavuus

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 496/2013, annettu 29 päivänä toukokuuta 2013, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 143, 30.5.2013, s. 11–19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 607/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Myanmarilta/Burmalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 13–14)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1421/2013, annettu 30 päivänä lokakuuta 2013, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta (EUVL L 355, 31.12.2013, s. 1–15)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1015/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II ja III muuttamisesta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 154/2013 kumoamisesta (EUVL L 283, 27.9.2014, s. 20–22)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1016/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta (EUVL L 283, 27.9.2014, s. 23–24)

Luettelo GSP+-erityisjärjestelyyn oikeutetuista maista

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 182/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 1–2)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1386/2014, annettu 19 päivänä elokuuta 2014, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 369, 24.12.2014, s. 33–34)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2015/602, annettu 9 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 muuttamisesta mainitun asetuksen liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn muita heikompaa asemaa koskevan kynnysarvon osalta (EUVL L 100, 17.4.2015, s. 8–9)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 2016/79, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 17, 26.1.2016, s. 1–2)

GSP-kattavuus tuotteittain

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/330, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2016, tiettyihin GSP-jaksoihin sovellettavien tullietuuksien suspendoimisesta tiettyjen GSP-järjestelmän edunsaajamaiden osalta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 mukaisesti vuosina 2017–2019 (EUVL L 62, 9.3.2016, s. 9–11)

Viimeisin päivitys: 13.03.2017

Top