Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuurialan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kulttuurialan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014

Tässä toisessa Euroopan unionin kulttuuria koskevan asialistan mukaisesti hyväksytyssä työsuunnitelmassa määritetään kulttuurialalla vuosina 2011–2014 toteutettavat kansalliset ja unionitason toimet. Toimet keskittyvät kuuteen painopistealaan: kulttuurien moninaisuus, kulttuurienvälinen vuoropuhelu, kulttuuriteollisuus ja luovat alat, ammattiosaaminen ja liikkuvuus, kulttuuriperintö, kulttuuri EU:n ulkosuhteissa ja kulttuurialan tilastot.

SÄÄDÖS

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät kulttuurialan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014 (EUVL C 325, 2.12.2010).

TIIVISTELMÄ

Tässä työsuunnitelmassa määritellään Euroopan unionin kulttuuria koskevassa asialistassa määritettyjen strategisten tavoitteiden perusteella ja kulttuurialan työsuunnitelman 2008–2010 saavutusten pohjalta kulttuurialalle kuusi painopistealaa, joiden puitteissa toimet toteutetaan.

Painopisteala A: Kulttuurien moninaisuus, kulttuurienvälinen vuoropuhelu sekä saavutettava ja osallistava kulttuuri

EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoiden muodostama työryhmä kartoittaa julkisten taide- ja kulttuurilaitosten toimintapolitiikkoja ja hyviä käytäntöjä, joilla edistetään:

  • kulttuurin saavutettavuutta ja osallistumista kulttuuriin erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta
  • kulttuurien moninaisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua korostamalla erityisesti kulttuuriperintöön liittyvää kulttuurienvälistä ulottuvuutta ja edistämällä taide- ja kulttuurikasvatusta ja monikulttuurisuustaitojen kehittämistä.

Työryhmä laatii myös hyvien käytäntöjen oppaan kansallisen ja EU:n tason kulttuuri- ja koulutusalan viranomaisille avaintaidon ”kulttuuritietoisuus ja kulttuuri-ilmaisus” kehittämiseksi.

Komissio tukee kulttuurisesti osallistavia kaupunkeja tunnistamalla hyviä käytäntöjä sekä edistää monikielisyyttä tutkimalla tekstityksen roolia vieraiden kielten oppimisessa.

Painopisteala B: Kulttuuriteollisuus ja luovat toimialat

Työryhmä laatii toimintalinjoja koskevat ohjeet ja hyvien käytäntöjen oppaat seuraaville aloille:

  • EU:n tukimekanismien käyttö kulttuurin aseman edistämiseksi alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä
  • kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen vientistrategiat ja kansainvälistymisen tukeminen
  • alan pienten ja keskisuurten yritysten käytettävissä olevat rahoitusmekanismit.

Komissio arvioi tulokset ja ehdottaa jatkoa vihreälle kirjalle kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksista sekä perustaa Euroopan luovan teollisuuden yhteenliittymän. Se edistää myös kulttuurimatkailun kehittämistä ja sen hallinnointia kestävällä tavalla Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen hyväksi.

Painopisteala C: Ammattiosaaminen ja liikkuvuus

Asiantuntijaryhmä tutkii ja arvioi liikkuvuuden tukiohjelmat niiden esteiden tunnistamiseksi ja pyrkii löytämään hyviä käytäntöjä esteiden ylittämiseksi. Se myös kartoittaa eri tyyppisiä onnistuneita luovia kumppanuuksia tällaisia kumppanuuksia edistävien toimintalinjaohjeiden laatimiseksi. Työryhmä laatii myös hyvien käytäntöjen oppaan taiteilijaresidenssien kaikkia vaiheita varten.

Komissio tutkii mahdollisuutta perustaa EU:n tasolla kulttuurin alakohtaisia neuvostoja, jotka auttavat tunnistamaan ja kehittämään alalle tarvittavaa ammattiosaamista. Medialukutaidon edistämiseksi komissio tekee tutkimuksen, jossa arvioidaan medialukutaidon tasoa EU-maissa. Lisäksi komissio laatii ehdotuksia liikkuvuudesta tiedottamista koskeviksi standardeiksi ja tiedotus- ja neuvontapalvelujen sisällöksi. Lisäksi se laatii kansallisten viranomaisten käyttöön tarkoitetun hyvien käytäntöjen oppaan taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyvistä käytännöistä.

Painopisteala D: Kulttuuriperintö, mukaan lukien kokoelmien liikkuvuus

Työryhmä selvittää hyvät käytännöt ”työkalupakin” laatimiseksi kokoelmien liikkuvuuteen liittyvien menettelyjen yksinkertaistamista varten.

Komissio vastaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kulttuuriperinnön digitoinnin jatkamisesta. Tämä sisältää myös elokuva-alan kulttuuriperinnön ja Europeanan . Ne panevat lisäksi toimeen Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan päätöksen laatimalla hakemuslomakkeen ja suuntaviivat valinta- ja valvontamenettelyitä varten.

Komissio laatii myös ”työkalupakin” kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjunnalle ja analysoi taideteosten arvon määrittelyyn liittyvät järjestelmät.

Painopisteala E: Kulttuuri EU:n ulkosuhteissa

Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät strategisen lähestymistavan kulttuuriin ulkosuhteissa. Ne myös kehittävät alan yhteistyötä etenkin yhteisellä välineellä, jonka komissio tarjoaa käyttöön tiedonvaihtoa varten. Lisäksi ne jatkavat kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen ratifioinnin edistämistä kumppanuusmaissa ja panevat sen itse täytäntöön sisällyttämällä sen tavoitteet asiankuuluviin EU:n ja kansallisiin politiikkoihin. Komissio kutsuu tarvittaessa koolle asiantuntijaryhmiä tukemaan kulttuurisuhteiden kehittämistä EU:n ulkopuolisiin valtioihin.

Painopisteala F: Kulttuurialan tilastot

Komissio parantaa yhdessä EU-maiden kanssa kulttuurialan tilastoissa sovellettavia menetelmiä ja kulttuurialan tilastoja koskevia tietoja esimerkiksi seuraavasti:

  • menetelmäkehyksen kehittäminen
  • kulttuurialan tilastoja koskevan Eurostatin ”taskukirjan” uuden laitoksen julkaiseminen.

Lisäksi komissio perustaa asiantuntijaryhmän, joka laatii ”työkalupakin” taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta koskevien tietojen otantaa varten alan tilastotietojen parantamiseksi.

Viimeisin päivitys 17.02.2011

Top