Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuuriesineiden vienti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kulttuuriesineiden vienti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 116/2009 kulttuuriesineiden viennistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä pyritään varmistamaan eurooppalaisten kulttuuriesineiden suojelemiseksi, että kulttuuriesineiden vientiä Euroopan unionin (EU) tullialueen ulkopuolelle valvotaan yhtenäisesti vientilupien avulla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa annetaan säännöt kulttuuriesineiden viennille niiden suojelemiseksi. Sillä varmistetaan, että kulttuuriesineiden vientiä valvotaan EU:n ulkorajoilla yhtenäisesti. Kulttuuriesineiden luokat, joihin tätä asetusta sovelletaan, on lueteltu liitteessä I.

Vientilupa

 • Kulttuuriesineiden vienti yhteisön tullialueen ulkopuolelle edellyttää vientiluvan esittämistä. Viejän on haettava vientilupaa, jonka myöntää EU-maan toimivaltainen viranomainen. Vientilupa on voimassa koko EU:ssa. EU-maa voi kieltäytyä myöntämästä vientilupaa, jos esineisiin sovelletaan taiteellisille, historiallisille tai arkeologisille kansallisaarteille lainsäädännössä myönnettyä suojaa. EU-maa voi tietyissä olosuhteissa sallia tiettyjen kulttuuriesineiden viennin ilman vientilupaa.
 • Vientilupa on esitettävä vienti-ilmoituksen tueksi kyseisen ilmoituksen vastaanottavassa toimivaltaisessa tullitoimipaikassa vientiä koskevia tullimuodollisuuksia suoritettaessa. EU-maat voivat rajoittaa kulttuuriesineiden vientimuodollisuuksien suorittamisesta vastaavien toimivaltaisten tullitoimipaikkojen lukumäärää.
 • Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1081/2012 asetetaan säännöt neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009 annettujen vientilupien laatimiselle, antamiselle ja käytölle.
 • Siinä määritellään annettavat vientiluvat, niiden käyttö ja voimassaoloaika. Vientiä varten on kolmenlaisia lupia:
  • tavallinen vientilupa, jota käytetään normaalisti kaikkeen asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaiseen vientiin. Se voi olla voimassa enintään 1 vuoden.
  • erityinen avoin vientilupa voidaan myöntää kulttuuriesineelle, jonka omistaja vie unionista tilapäisesti toistuvasti käytettäväksi ja/tai näytteille pantavaksi kolmannessa maassa. Se voi olla voimassa enintään 5 vuotta.
  • yleinen avoin vientilupa annetaan museoille tai muille laitoksille kaikkien niiden pysyvään kokoelmaan kuuluvien kulttuuriesineiden tilapäistä vientiä varten, joita tullaan viemään EU:sta tilapäisesti toistuvasti näytteille pantavaksi muussa kuin EU-maassa. Se voi olla voimassa enintään 5 vuotta.
 • Kaikkien kolmen lomakkeen mallit löytyvät liitteistä I, II ja III.

Soveltaminen

 • Kansallisten hallintoviranomaisten on tarjottava keskinäistä avunantoa ja toimittava yhteistyössä Euroopan komission kanssa tämän asetuksen soveltamista varten. Lisäksi on toteutettava EU-maiden tulliviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö.
 • EU-maiden on säädettävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset tämän asetuksen säännösten rikkomisesta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus (EU) N:o 116/2009 on kodifioitu toisinto salkuperäisestä säädöksestä (asetus (ETY) N:o 3911/92) ja siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista. Sitä on sovellettu 2. maaliskuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 116/2009 , annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 1–7)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 3 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään kulttuuriesineiden vientilupia (EUVL C 164, 16.7.2009, s. 6–20)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 5 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo tullitoimipaikoista, jotka ovat toimivaltaisia suorittamaan kulttuuriesineiden vientiä koskevat muodollisuudet (EUVL C 134, 13.6.2009, s. 9–13)

Viimeisin päivitys: 20.02.2017

Top