Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kansainväliset kulttuurisuhteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n kansainväliset kulttuurisuhteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätelmät kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisestä EU:n ja EU-maiden ulkosuhteissa

PÄÄTELMIEN TARKOITUS

 • Niissä kannustetaan Euroopan komissiota ja Euroopan unionin (EU) maita määrittelemään toimintatapoja kulttuurisuhteiden hoitamiseksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
 • Niiden tuella käynnistetyssä prosessissa
  • EU-maat ovat antaneet päätelmiä kulttuurista EU:n ulkosuhteissa kiinnittäen erityistä huomiota kulttuurin rooliin kehitysyhteistyössä ja
  • komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat antaneet yhteisen tiedonannon, jossa ne hahmottelevat kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevan tulevan EU:n strategian rakennetta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Päätelmissä korostetaan, että kulttuurivaihdon ja maailmanlaajuisen kulttuurienvälisen vuoropuhelun avulla voidaan merkittävästi edistää ihmisten lähentymistä sekä lujittaa yhteiskuntaa ja taloutta. Tätä tavoitetta silmällä pitäen EU:n on sisällytettävä kulttuuri ulkosuhteita koskeviin politiikkoihinsa ja ohjelmiinsa sekä EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
 • Päätelmissä kehotetaan EU-maita ja Euroopan komissiota muun muassa
  • edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä EU:ssa että sen ulkopuolella toteutettavien, kulttuurityöntekijöille ja nuorille suunnattujen hankkeiden, valistustoimien ja hyvien käytäntöjen vaihdon kautta,
  • edistämään monikielisyyttä ja monikulttuurisia taitoja,
  • edistämään vuonna 2005 kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehtyä Unescon yleissopimusta, johon EU on liittynyt,
  • määrittelemään EU:n strategian kulttuurin sisällyttämiseksi johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti EU:n ulkosuhdepolitiikkaan ja varmistamaan EU:ssa ja EU-maissa toteutettavien toimien keskinäisen täydentävyyden,
  • edistämään eurooppalaisia kulttuuritoimia, -hyödykkeitä ja -palveluja EU:n ulkopuolella sekä eurooppalaisten kulttuurityöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta,
  • auttamaan kansainvälisten väärennösten, piraattikopioiden sekä kulttuuriomaisuuden varastamisen ja laittoman kaupan torjumisessa,
  • suojelemaan, säilyttämään ja hyödyntämään kulttuuriperintöä.
 • Päätelmissä korostetaan, että on tärkeää kartoittaa kulttuurialat kumppanimaissa huolellisesti, jotta voidaan paremmin määrittää EU:n kulttuurialan strategiat ja toimet. Niissä korostetaan myös tarvetta
  • määritellä rahoitusohjelmat siten, että ne soveltuvat kulttuurialojen ominaispiirteisiin, kuten pieniin tuotanto- ja jakelurakenteisiin sekä paikallisiin erityispiirteisiin,
  • tiedottaa paremmin tukiohjelmista ja toimista mahdollisille osanottajille,
  • saada taiteilijat, kulttuurityöntekijät sekä EU-maiden ja kumppanimaiden kansalaisyhteiskunta osallistumaan tiiviimmin ulkoisten kulttuuripolitiikkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen,
  • lisätä yhteistyötä ja verkottumista kumppanimaissa toimivien EU-maiden kulttuuriorganisaatioiden välillä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden ulkosuhteissa (EUVL C 320, 16.12.2008, s. 10–12)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016)

Neuvoston päätelmät kulttuurista EU:n ulkosuhteissa ja erityisesti kehitysyhteistyössä (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 41–43)

Viimeisin päivitys: 08.11.2016

Top