Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuurialan työsuunnitelma kaudelle 2008–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kulttuurialan työsuunnitelma kaudelle 2008–2010

Tämä on ensimmäinen Euroopan unionin kulttuuria koskevalla asialistalla hyväksytty kolmivuotinen toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa määritetään kulttuurin alalla kansallisella ja yhteisön tasolla kaudella 2008–2010 toteutettavat aloitteet. Painopistealueita ovat taiteilijoiden liikkuvuus, kulttuurin saavutettavuus, kulttuurialaa koskevien tilastojen kehittäminen, kulttuuri- ja luovan teollisuuden edistäminen sekä kulttuuri-ilmaisuja koskevan Unescon yleissopimuksen täytäntöönpano. Nämä ovat painopistealueita toiminnassa, joka määritellään avoimeen koordinointimenetelmään sopivaksi Euroopan unionin kulttuuria koskevan asialistan tavoitteiden mukaisesti.

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät kulttuurialan työsuunnitelmasta kaudelle 2008–2010 [EUVL C 143, 10.6.2008].

TIIVISTELMÄ

Kulttuurialan työsuunnitelmassa kaudelle 2008–2010 vahvistetaan Euroopan unionin kulttuuria koskevasta asialistasta 16. marraskuuta 2007 annetussa neuvoston päätöslauselmassa määritellyt toiminnan viisi painopistealuetta. Toimintasuunnitelman toteuttaminen perustuu avoimeen koordinointimenetelmään, joka on uusi jäsenvaltioiden välinen kulttuurialan työmenetelmä. Tätä tarkoitusta varten perustetaan kansallisista asiantuntijoista koostuvia työryhmiä pohtimaan kysymyksiä sekä raportoimaan ja antamaan suosituksia joidenkin painopistealueiden mukaisesti.

Painospiste 1: Taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden edellytysten parantaminen

Jäsenvaltiot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on

 • kartoittaa nykyisiä kansallisia käytäntöjä, jotta voidaan tehdä ehdotuksia liikkuvuutta koskevan sääntely- ja hallinnollisen kehyksen parantamisesta
 • ehdottaa keinoja liikkuvuuden sisällyttämiseksi ammatillista koulutusta koskeviin opetussuunnitelmiin kansallisella ja yhteisön tasolla
 • varmistaa Euroopassa tapahtuvasta liikkuvuudesta annettuja määräyksiä koskevien tietojen keruu ja saatavuus
 • vahvistaa liikkuvuutta koskevien alueellisten, kansallisten ja yhteisötason tukimekanismeja.

Komissio aikoo tehdä samanaikaisesti tutkimuksen kulttuurialan työntekijöiden liikkuvuudesta Euroopassa. Tutkimuksessa laaditaan typologia nykyisistä liikkuvuutta koskevista järjestelmistä ja annetaan tarpeen mukaan suosituksia liikkuvuutta koskevien tukimekanismien vahvistamisesta EU:n tasolla. Lisäksi komissio tekee toteutettavuustutkimuksen kulttuurialalla tapahtuvaa liikkuvuutta koskevan kattavan Euroopan tasoisen tiedotusjärjestelmän perustamisesta.

Painopiste 2: Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen erityisesti edistämällä kulttuuriperintöä, monikielisyyttä, digitointia, kulttuurimatkailua, synergiaa koulutuksen, erityisesti taidekasvatuksen, kanssa sekä parempaa kokoelmien liikkuvuutta

Jäsenvaltiot perustavat kaksi työryhmää tämän painopisteen mukaisesti. Kokoelmien liikkuvuutta ja museoiden toimintaa käsittelevän työryhmän tehtävänä on

 • ehdottaa kannustusmekanismeja kokoelmien liikkuvuutta varten
 • tutkia, millä tavoin voidaan poistaa esteitä, joita kokoelmien liikkuvuudella vielä on
 • verrata museoita koskevia kansallisia lakeja kulttuurin saavutettavuuden tehostamiseksi
 • vaihtaa parhaita käytäntöjä kokoelmien suojaamiseksi rikollisilta toimilta (kuten varkauksilta ja laittomalta kaupalta) ja edistää museoissa käyntiä.

Perustetaan kulttuurin ja koulutuksen välinen synergiaa edistävä työryhmä. Sen työssä painotetaan erityisesti avaintaidon “tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot” täytäntöön panemista ja sellaisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa, joilla edistetään (virallista, epävirallista tai arkioppimisen piiriin kuuluvaa) taide- ja kulttuurikasvatusta.

Jatketaan kulttuuriaineiston digitoinnin ja sähköisen saatavuuden sekä digitaalisen säilyttämisen alalla parhaillaan käynnissä olevaa työtä. Tavoitteena on perustaa Euroopan digitaalinen kirjasto , joka tarjoaisi yhtenäisen monikielisen portaalin jäsenvaltioiden kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa oleviin kokoelmiin.

Monikielisyyden osalta aloitteet sisältävät tiedonannon Euroopan monikielisyyden strategiasta ja tutkimuksen monikielisyyden vaikutuksesta luovuuteen ja niillä tuotetaan materiaalia Euroopan luovuuden teemavuotta 2009 koskevaa keskustelua varten.

Kulttuurienvälisessä vuoropuhelussa tavoitteena on jatkaa Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 täytäntöönpanoa ja seurantaa osana kulttuurienvälisen vuoropuhelun kestävää strategiaa, johon kuuluu myös monikulttuurisia taitoja koskevan monialaisen lähestymistavan kehittäminen.

Jäsenvaltiot toteuttavat kestävän ja kilpailukykyisen eurooppalaisen matkailun kehyksessä monenvälisiä hankkeita kulttuurimatkailun alalla kulttuuriperinnön edistämiseksi.

Komissio suorittaa tutkimuksen, joka koskee nuorten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja jossa tavoitteena on määrittää esteet ja kartoittaa hyvät käytännöt, jolla kulttuurin saavutettavuutta nuorille parannetaan.

Painopiste 3: Kulttuurialaa koskevan tutkimustiedon, tilastojen ja menetelmien kehittäminen ja niiden vertailukelpoisuuden parantaminen

Eurostat aikoo käynnistää uudelleen kulttuurialan tilastotyöryhmän toiminnan.

Painopiste 4: Kulttuuri- ja luovan teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, potentiaalin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen

Jäsenvaltiot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on

 • kartoittaa kansallisia strategioita ja toimenpiteitä, joilla luodaan kulttuuri- ja luovalle teollisuudelle suotuisa ympäristö
 • vastata kulttuurialan ammattilaisten koulutustarpeisiin
 • tutkia kulttuuri ja luovan teollisuuden vaikutusta paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen
 • tutkia käytettävien toimenpiteiden ja välineiden vaikutusta valmiuksien parantamiseen ja yrittäjyyteen
 • ehdottaa yhteisön tason keinoja alan edistämiseksi.

Komissio aikoo tehdä samanaikaisesti tutkimuksia (i) kulttuurin vaikutuksesta luovuuteen ja innovointiin, (ii) kulttuuri- ja luovan teollisuuden yrittäjyysulottuvuudesta erityisesti pk-yrityksissä ja (iii) kulttuurin sosio-ekonomisesta vaikutuksesta alueellisella ja paikallisella tasolla. Lisäksi komissio aikoo laatia vihreän kirjan kulttuuri- ja luovasta teollisuudesta keskustelun edistämiseksi alan mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta.

Painopiste 5: Kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan Unescon yleissopimuksen tavoitteiden edistäminen ja täytäntöönpano

Unescon yleissopimuksen täytäntöönpano jatkuu EU:n kantojen koordinoinnilla ja yleissopimuksen tavoitteiden valtavirtaistamisella kansallisen tason ja yhteisön tason politiikkoihin (kulttuuria käsittelevä eri yksiköiden välinen työryhmä). Jäsenvaltiot ja komissio jatkavat myös yleissopimuksen ratifioinnin ja sen tavoitteiden järjestelmällistä edistämistä keskusteluissa kolmansien maiden kanssa. Lisäksi edistetään kokemusten vaihtoa kulttuurialan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa kulttuurialan korkeiden virkamiesten kokouksilla.

MUUT SÄÄDÖKSET

Neuvoston päätöslauselma, tehty 16 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin kulttuuria koskevasta asialistasta [EUVL C 287, 29.11.2007].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 10 päivänä toukokuuta 2007, kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta [KOM(2007) 242 lopullinen – Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Viimeisin päivitys 25.07.2008

Top