Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uimaveden laatu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uimaveden laatu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2006/7/EY uimaveden laadun hallinnasta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Uimavesidirektiivillä pyritään varmistamaan

 • uimaveden laadun seuranta
 • parempien hallintatoimenpiteiden käyttöönotto
 • yleisölle tiedottaminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Euroopan unioni (EU) on sitoutunut suojelemaan ympäristön laatua ja ihmisten terveyttä. Tämän vuoksi direktiivillä tiukennetaan uimaveden laadun takaavia sääntöjä. Sillä täydennetään vesien suojelua ja hoitoa koskevaa direktiiviä 2000/60/EY.
 • Direktiiviä ei sovelleta uima- ja porealtaisiin eikä keinotekoisesti aikaansaatuihin rajattuihin vesitiloihin, joita on tarkoitus käsitellä tai joita käytetään hoitotarkoituksiin.

Uimaveden seuranta

 • EU-maiden on joka vuosi määritettävä kaikki alueellaan olevat uimavedet ja määriteltävä uintikauden pituus.
 • Niiden on aloitettava seuranta sellaisissa paikoissa, joissa on eniten uimareita tai joissa veden pilaantumisriski on suurin. Seuranta tapahtuu näytteitä ottamalla:
  • vähintään neljä näytettä, joista yksi otetaan ennen uintikauden alkua
  • ainoastaan kolme näytettä, jos uintikausi on enintään kahdeksan viikkoa tai jos alue sijaitsee maantieteellisesti erityisellä ongelma-alueella.
 • EU-maiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle seurannan tulokset ja kuvaus uimaveden laatua koskevista hallintatoimenpiteistään. Seuranta voidaan poikkeustapauksissa keskeyttää sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu komissiolle.

Uimaveden laadun määrittäminen

 • Veden laatua arvioidaan mikrobiologisten tietojen perusteella. Arvioinnissa käytetyt tiedot määritellään direktiivin liitteessä I vahvistettujen muuttujien mukaisesti. Vedet luokitellaan neljään laatuluokkaan: huono, riittävä, hyvä ja erinomainen laatu. Luokituksen perusteet määritellään direktiivin liitteessä II.
 • Direktiivin mukaan kaikkien EU:n uimavesien oli oltava vuoden 2015 uintikauden loppuun mennessä laadultaan vähintään ”riittäviä”. Lisäksi EU-maiden on toteutettava tarvittavat toimet lisätäkseen erinomaisiksi tai hyviksi luokiteltujen uimavesien määrää.
 • Jos veden laatu on huono, EU-maiden on toteutettava tarvittavat hallintatoimenpiteet ja toimet pilaantumisen poistamiseksi sekä suojeltava uimareita ja tiedotettava heille asiasta.

Uimavesiprofiili

 • Direktiivin mukaan kaikille uimavesille on laadittava uimavesiprofiilit. Profiilit voivat kattaa yhden ainoan uimaveden tai useampia vierekkäisiä uimavesiä. Profiileissa arvioidaan etenkin seuraavia seikkoja:
  • uimaveden ja kyseisen uimaveden valuma-alueella olevien muiden pintavesien fysikaaliset, maantieteelliset ja hydrologiset ominaisuudet
  • pilaantuminen ja sen syyt
  • hallintatoimenpiteet.
 • Uimavesiprofiilit on tarkistettava ja saatettava ajan tasalle direktiivin liitteen III mukaisesti.

Poikkeustilanteiden toimenpiteet

 • EU-maiden on toteutettava poikkeustoimenpiteitä, jos odottamattomat tilanteet heikentävät vesien laatua tai vaarantavat uimareiden terveyden.
 • Veden laatua on myös seurattava asianmukaisesti, jos on vaarana levän nopea lisääntyminen. Asiasta vastaavien viranomaisten on
  • välittömästi toteutettava hallintatoimenpiteitä ja tiedotettava yleisölle, jos syanobakteerien eli sinilevän todetaan lisääntyvän nopeasti
  • arvioitava terveysriskejä, jos makrolevä ja/tai kasviplankton lisääntyy nopeasti.

Rajat ylittävät vedet

 • Jos vesistöalue ulottuu usean EU-maa alueelle, maiden on vaihdettava tietoa ja toteutettava yhteisiä toimia.

Yleisölle tiedottaminen

 • Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että yleisö voi saada tietoa veden laadun hallinnasta ja osallistua siihen. Kansalaiset voivat näin ollen tehdä asiaa koskevia ehdotuksia, huomautuksia tai valituksia. He voivat myös osallistua vesien laatua koskevien luetteloiden laatimiseen, tarkistamiseen ja ajan tasalle saattamiseen.
 • EU-maiden on myös varmistettava, että tietoa levitetään riittävästi ja että sitä on saatavilla helposti uintikauden aikana. Tämä koskee erityisesti seuraavia tietoja:
  • uimaveden luokitus, uintikiellot ja ohjeet, joiden mukaan uiminen ei ole suositeltavaa
  • yleiskuvaus uimavedestä yleistajuisella kielellä
  • kuvaus pilaantumisen luonteesta ja kestosta.
 • Direktiiviä 2006/7/EY on muutettu direktiivillä 2013/64/EU Mayotten aseman muututtua suhteessa EU:hun. Muutoksista annettu direktiivi on osoitettu ainoastaan Ranskalle.
 • Direktiivillä 2006/7/EY kumottiin ja korvattiin direktiivi 76/160/ETY 31. joulukuuta 2014 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 24. maaliskuuta 2006 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 24. maaliskuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37–51)

Direktiiviin 2006/7/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2009/64/EY, tehty 21 päivänä tammikuuta 2009, ISO 17994:2004(E) standardin määrittämisestä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuuden osoittamisessa käytettäväksi standardiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukaisesti (EUVL L 23, 27.1.2009, s. 32)

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/321/EU, annettu 27 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/7/EY tarkoitetusta symbolista, jolla tiedotetaan yleisölle uimaveden luokituksesta, uintikiellosta tai siitä, että uiminen ei ole suositeltavaa (EUVL L 143, 31.5.2011, s. 38–40)

Viimeisin päivitys: 22.02.2017

Top