Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajavalitusten luokittelu ja ilmoittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kuluttajavalitusten luokittelu ja ilmoittaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2009) 346 lopull.) yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista varten

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Siinä tarkastellaan etuja, joita yhdenmukainen kuluttajien* valitusten* luokittelu ja ilmoittaminen Euroopan unionissa (EU) toisi. Näitä pidetään yhtenä sisämarkkinoiden toimivuutta kuvaavista keskeisistä indikaattoreista.
 • Tiedonannossa suositellaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa menetelmää.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Vapaaehtoisuuden pohjalta käytettävän menetelmän perustana ovat seuraavat periaatteet:
  • tietojen tulee olla vertailukelpoisia muiden tietokokonaisuuksien, kuten kuluttajien tyytyväisyyttä koskevien, kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta saatavien tietojen kanssa
  • menetelmän tulee perustua YK:n yksityisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaiseen luokitukseen
  • menetelmän on mahdollistettava saumaton siirtyminen nykyisistä luokituksista yhdenmukaiseen malliin
  • käyttöönotosta aiheutuvien kustannusten on oltava mahdollisimman pienet ja kuluttajavalituselinten kannalta kohtuulliset
  • menetelmää täytyy voida mukauttaa markkinoiden muuttuessa.
 • Menetelmä koostuu kolmesta jaksosta:
  • valitusta koskevat yleiset tiedot
  • toimialaa koskevat tiedot
  • valituksen tyyppiä koskevat tiedot.

Tiedonantoa seurasi suositus, jonka Euroopan komissio antoi vuonna 2010, yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen* luokittelussa ja ilmoittamisessa.

 • Suosituksessa vahvistetaan
  • tiedot, joita valitustenkäsittelyelinten tulee kerätä ja rekisteröidä
  • tapa, jolla tietoja tulee käsitellä ja jolla niistä tulee ilmoittaa.
 • Komissio käyttää markkinoiden ja kuluttajien tilanteen ja käyttäytymisen seurantaan eri menetelmiä. Niitä ovat
  • kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden asenteita rajatylittävään kauppaan koskevat selvitykset, joita komissio käyttää tarkastellakseen sisämarkkinoiden yhdentymistä kuluttajan näkökulmasta ja kuluttajien tilannetta EU-maissa. Näitä selvityksiä käytetään kuluttajien tulostaulun laatimisessa
  • kuluttajamarkkinoiden seurantatutkimukset, jotka keskittyvät tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen vertailun helppouteen, kuluttajien luottamukseen vähittäiskauppiaisiin ja toimittajiin, kuluttajien kohtaamiin ongelmiin ja kuluttajatyytyväisyyteen. Ne toimivat perustana laadittaessa kuluttajien tulostauluja, jotka seuraavat yli 40 kulutustavara ja -palvelumarkkina-alueen suorituskykyä
  • yksityiskohtaiset selvitykset tietyistä kuluttajakysymyksistä, (esim. tutkimus sosiaalisen median, verkkopelien ja mobiilisovellusten kautta toteutetun markkinoinnin vaikutuksesta lasten käyttäytymiseen)
  • taloudellinen tuki sellaisten IT-järjestelmien luomiseen tai parantamiseen, joita käytetään yhdenmukaisten valituksia koskevien tietojen lähettämiseen komissiolle.
 • Kuluttajavalitusten asiantuntijaryhmä on verkosto, joka on perustettu avustamaan yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä annetun komission suosituksen täytäntöönpanossa. Ryhmä antaa neuvoja menetelmän käyttöönottoon liittyvissä asioissa ja muissa kysymyksissä, joita saattaa nousta esiin suosituksen yhteydessä.

TAUSTAA

 • Valitusten luokittelun yhdenmukaistaminen tuo EU:n tasolla huomattavasti lisäarvoa niin EU:lle ja kansallisille sääntelyviranomaisille, kuluttajajärjestöille kuin kuluttajille itselleenkin.
 • Tiedot ovat suoraan vertailtavissa koko EU:ssa, ja niiden perusteella viranomaiset pystyvät vastaamaan nopeammin ja kohdennetummin kuluttajien ongelmiin sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla. Kerättyjen tietojen ansiosta kansalliset viranomaiset ja sääntelyviranomaiset voivat vastata paremmin uusiin suuntauksiin, antaa paremman kuvan markkinoistaan ja helpottaa vertailua muihin maihin.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa

Kuluttajavalitus: kuluttajan tekemä ilmoitus valituksia käsittelevälle elimelle tyytymättömyydestä tiettyä elinkeinonharjoittajaa kohtaan

Kuluttaja-tiedustelu: tiedon tai neuvon saantia koskevaa pyyntö, joka ei ole valitus ja jonka kuluttaja esittää valituksia käsittelevälle elimelle

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhdenmukaisesta menetelmästä kuluttajavalitusten luokittelua ja ilmoittamista varten (COM(2009) 346 lopull., 7.7.2009)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus, annettu 12.5.2010, yhdenmukaisen menetelmän käyttämisestä kuluttajavalitusten ja kuluttajatiedustelujen luokittelussa ja ilmoittamisessa (C(2010) 3021 lopull.)

Viimeisin päivitys: 25.08.2016

Top