Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lelujen turvallisuuden varmistaminen EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lelujen turvallisuuden varmistaminen EU:ssa

Kaikkiin Euroopan unionissa valmistettuihin tai EU:hun tuotaviin leluihin sovelletaan tiukkoja turvallisuusvaatimuksia ennen kuin ne voidaan asettaa kuluttajien saataville. Näitä vaatimuksia päivitetään aika ajoin teknisen kehityksen ja tieteellisen tiedon huomioon ottamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta

TIIVISTELMÄ

Kaikkiin Euroopan unionissa valmistettuihin tai EU:hun tuotaviin leluihin sovelletaan tiukkoja turvallisuusvaatimuksia ennen kuin ne voidaan asettaa kuluttajien saataville. Näitä vaatimuksia päivitetään aika ajoin teknisen kehityksen ja tieteellisen tiedon huomioon ottamiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Vuonna 2009 annetulla direktiivillä vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, jotka EU:ssa saataville asetettavien lelujen on täytettävä. Siinä määritetään eri toimijoiden velvollisuudet valmistajasta vähittäismyyjään ulottuvassa toimitusketjussa. Vaatimusten tarkoituksena on varmistaa turvallisuuden ja terveyden korkea taso, suojella kansalaisia ja ympäristöä sekä taata rehellinen kilpailu EU:n lelumarkkinoilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Lelut ovat tuotteita, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai muuten kuin yksinomaan alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä.
  • Koska valmistajat tuntevat tuotteensa yksityiskohtaisesti, heillä on velvollisuus varmistaa, että heidän lelunsa täyttävät kaikki sovellettavat turvallisuusvaatimukset.
  • Maahantuojat saavat saattaa markkinoille EU:n ulkopuolelta vain sellaisia leluja, jotka ovat kaikkien sovellettavien turvallisuusvaatimusten mukaisia.
  • Jakelijoiden ja vähittäismyyjien on toimittava sovellettavien turvallisuusvaatimusten suhteen asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen.
  • Kansalliset viranomaiset valvovat markkinoita.
  • Lelut, jotka täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset, saavat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Niihin on kiinnitettävä CE-merkintä ja niitä voidaan myydä koko EU:n alueella.
  • Säädöstä ei sovelleta seuraaviin leluihin: julkiseen käyttöön tarkoitetut leikkikenttävälineet, julkiseen käyttöön tarkoitetut peliautomaatit, polttomoottorilla varustetut leikkiajoneuvot, leikkihöyrykoneet sekä lingot ja heittokoneet.
  • Direktiiviä päivitetään aika ajoin, yleensä leluissa käytettävien kemikaalien (kuten kadmiumin, bariumin tai bisfenoli A:n) turvallisten enimmäismäärien asettamiseksi.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/48/EY

20.7.2011 Liitteessä II olevan III osan (kemikaaleihin liittyvät turvallisuusvaatimukset) osalta 20.7.2013

20.1.2011

EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1-37

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2012/7/EY

20.7.2013

20.1.2013

EUVL L 64, 3.3.2012, s. 7-8

Asetus (EU) N:o 681/2013

20.7.2013

-

EUVL L 195, 18.7.2013, s. 16-17

Direktiivi 2014/79/EU

21.12.2015

21.12.2015

EUVL L 182, 21.6.2014, s. 49-51

Direktiivi 2014/81/EU

21.12.2015

21.12.2015

EUVL L 183, 24.6.2014, s. 49-51

Direktiivi 2014/84/EU

1.7.2015

1.7.2015

EUVL L 192, 1.7.2014, s. 49-51

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1-849).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1-1355).

Viimeisin päivitys: 02.01.2015

Top