Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luontaisia kivennäisvesiä koskevat EU:n vaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luontaisia kivennäisvesiä koskevat EU:n vaatimukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/54/EY – luontaisten kivennäisvesien hyödyntäminen ja markkinoille saattaminen

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan luontaisten kivennäisvesien myyntiä EU:ssa koskevat ehdot ja varmistetaan, että luontaiset kivennäisvedet ovat turvallisia ihmisten nautittaviksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Ennen kuin kansalliset viranomaiset tunnustavat veden luontaiseksi kivennäisvedeksi, niiden on varmistettava, että se täyttää EU:n lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Kukin EU-maa ilmoittaa Euroopan komissiolle tunnustamisesta tai sen peruuttamisesta.
 • Muualta EU:hun tuotavan luontaisen kivennäisveden on täytettävä samat vaatimukset kuin kilpailevan EU:n alueella tuotetun veden, ja vaatimusten täyttyminen on varmennettava.
 • Luontaista kivennäisvettä ei saa käsitellä muulla tavalla kuin esimerkiksi erottamalla pysymättömät ainesosat, kuten rauta- ja rikkiyhdisteet.
 • Luontaisissa kivennäisvesissä ei saa ottopaikalla eikä myynnin aikana esiintyä loisia, erilaisia koliformeja (tiettyjä bakteerityyppejä) eikä muita ihmisten terveydelle haitallisia aineita.
 • Luontaisten kivennäisvesien säiliöt on suljettava asianmukaisesti saastumismahdollisuuden välttämiseksi.
 • Luontaisia kivennäisvesiä voidaan tilanteen mukaan myydä seuraavilla nimikkeillä:
  • luontainen kivennäisvesi
  • hiilihapotettu* luontainen kivennäisvesi
  • luontaisesti hiilihapotettu* luontainen kivennäisvesi
  • luontainen kivennäisvesi, johon on lisätty kaasua lähteestä.
 • Pakkausmerkinnöissä on oltava myös seuraavat tiedot:
  • veden analyyttistä koostumusta koskevat tiedot
  • lähteen hyödyntämispaikka ja nimi
  • tiedot vedelle tehdyistä käsittelyistä.
 • Yhden ja saman lähteen luontaista kivennäisvettä ei saa markkinoida kuin yhdellä kauppanimityksellä.
 • On sääntöjenvastaista väittää vedellä olevan ominaisuuksia, joita sillä ei ole.
 • Nimitystä ”lähdevesi” saa käyttää vain sellaisesta luonnontilaisena ihmisten kulutettavaksi tarkoitetusta vedestä, joka pullotetaan ottopaikassaan ja joka täyttää lainsäädännössä asetetut terveyttä ja merkintöjä koskevat vaatimukset.
 • Jos kansallinen viranomainen katsoo, että luontainen kivennäisvesi voi olla vaaraksi ihmisten terveydelle, se voi rajoittaa tai kieltää kyseisen veden myynnin. Viranomaisen on ilmoitettava asiasta muille EU-maille ja komissiolle.
 • Säännöksiä ei sovelleta lääkkeiksi katsottaviin vesiin eikä luontaisiin kivennäisvesiin, joita käytetään termisissä ja hydrotermisissä kylpylöissä parantaviin tarkoituksiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. heinäkuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla luontaisia kivennäisvesiä ja lähdevesiä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* hiilihapotettu luontainen kivennäisvesi: vesi, johon on lisätty hiilidioksidia (CO2), joka on peräisin muualta kuin vesikerrostumasta tai -varastosta, josta vesi tulee.

* luontaisesti hiilihapotettu luontainen kivennäisvesi: vesi, jonka lähteestä tuleva hiilidioksidipitoisuus mahdollisen dekantoimisen ja pullotuksen jälkeen on sama kuin ottopaikan veden. Tässä yhteydessä huomioidaan soveltuvin osin saman vesikerrostuman tai -varaston hiilidioksidin uudelleen lisääminen yhtä suuressa määrin kuin sitä on vapautunut näiden toimenpiteiden aikana.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (Uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Viimeisin päivitys: 12.04.2016

Top