Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajan oikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kuluttajan oikeudet

Komissio ehdottaa kuluttajasopimusten kuluttajansuojaa koskevien säännösten täyttä yhdenmukaistamista edistääkseen kilpailukykyistä tarjontaa sisämarkkinoilla ja turvatakseen kuluttajansuojan korkean tason.

ASIAKIRJA

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi,annettu 8 päivänä lokakuuta 2008 kuluttajan oikeuksista.

TIIVISTELMÄ

Kyseisen ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuluttajien * ja elinkeinonharjoittajien * välistä irtaimen kauppaa tai palvelua koskevien sopimusten kuluttajansuojasäännökset.Yhdenmukaistamalla täysin kyseiset säännökset pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso.

Tiedonantovelvoite ja peruuttamisoikeus

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan kuluttajalle määrättyjä tietoja ennen sopimuksen tekemistä.Kyseiset tiedot ovat sen jälkeen erottamaton osa sopimusta.Niihin kuuluvat muun muassa

 • tuotteen pääominaisuudet
 • elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys ja hänen osoitteensa tai toimipaikan osoite
 • hinta veroineen sekä rahti-, toimitus- ja postimaksuineen; kuluttaja ei maksa maksuja, jotka elinkeinonharjoittaja on jättänyt ilmoittamatta
 • maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt
 • maininta myynninjälkeisistä palveluista ja kaupallisista takuista
 • maininta peruuttamisoikeudesta
 • sopimuksen voimassaolo tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi, sopimuksen purkamista koskevat ehdot
 • sopimukseen perustuvien kuluttajan velvoitteiden vähimmäiskestoaika
 • mahdolliset etumaksut tai muut rahoitustakuut, jotka kuluttajan on maksettava.

Sopimukset, jotka välittäjä * tekee kuluttajan/elinkeinonharjoittajan puolesta (esimerkiksi käytettyjen tavaroiden kaupan yhteydessä) eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Ne katsotaan kahden kuluttajan välisiksi sopimuksiksi lukuun ottamatta niitä sopimuksia, joissa välittäjä ei ilmoita toimivansa kuluttajan/elinkeinonharjoittajan puolesta.

Ennen sopimuksen tekemistä toimitettavista tiedoista on annettu erityismääräyksiä, jotka koskevat etäsopimuksia * kuten Internetin kautta tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjä sopimuksia * (esimerkiksi kuluttajan kotona tehdyt sopimukset).Lisäksi kuluttajalla on molempien edellä mainittujen sopimustyyppien kohdalla neljäntoista päivän peruuttamisoikeus ilman perusteluita.

Elinkeinonharjoittajan velvoitteet irtaimen kauppaa koskevissa sopimuksissa

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen toimittamaan tavarat kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekopäivämäärästä.Jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan, kuluttajalla on oikeus saada takaisin kaikki maksamansa summat seitsemän päivän kuluessa määrätystä toimituspäivästä.

Vaaranvastuu tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle tai nimetylle kolmannelle osapuolelle, joka ei ole tavaran kuljettaja, kun asianomainen henkilö on saanut tavarat hallintaansa tai tavaran luovutuksen yhteydessä.

Elinkeinonharjoittajan on toimitettava tavarat sopimuksen mukaisina.Näin ollen niiden on oltava elinkeinonharjoittajan niistä antaman kuvauksen mukaisia, sovelluttava siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja niitä tarvitsee (jos tällaisesta edellytyksestä on sovittu), sovelluttava kyseisen tavaran tavanomaisiin käyttötarkoituksiin ja oltava laadultaan ja ominaisuuksiltaan sellaisia kuin vastaavanlaiset tavarat tavanomaisesti.Jos tavarassa on merkittävä virhe, kuluttajalla on oikeus vaatia aluksi tavaran korjaamista tai vaihtamista ja sen jälkeen hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista.Elinkeinonharjoittaja vastaa tavaroiden sopimuksenmukaisuudesta kahden vuoden ajan vaaranvastuun siirtymisestä kuluttajalle.

Sopimusehdot

Ehdotuksessa direktiiviksi annetaan erityisiä kuluttajansuojasäännöksiä sellaisten ennakolta laadittujen sopimusehtojen osalta, joista kuluttaja ei ole voinut neuvotella (esimerkiksi yleisten myyntiehtojen vakiolausekkeet).

Kuluttajalla on oltava mahdollisuus tutustua ehtoihin ennen sopimuksen tekemistä, ja lisämaksujen määräämiseen on saatava hänen nimenomainen suostumuksensa (esimerkiksi lisävaihtoehtoja koskevat valintaruudut, jotka elinkeinonharjoittaja täyttää valmiiksi, ovat kiellettyjä).

Liitteessä II esitetään luettelo kaikissa tilanteissa kielletyistä kohtuuttomista sopimusehdoista ja liitteessä III luettelo sopimusehdoista, joiden oletetaan olevan kohtuuttomia tarkoituksensa tai vaikutuksensa perusteella.Jos ehdon merkityksestä syntyy epäilystä, kuluttajalle suotuisin tulkinta on etusijalla.

Seuraamukset

Näiden velvoitteiden rikkomistapausten varalta jäsenvaltioiden on säädettävä oman oikeuskäytäntönsä mukaisesta seuraamusjärjestelmästä.Julkiset elimet, kuluttajajärjestöt ja ammattijärjestöt, joilla on oikeutettuja etuja, voivat kääntyä asiassa tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallintoviranomaisen puoleen.

Taustaa

Ehdotus on tulosta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkastelusta, joka käynnistettiin vuonna 2004. Tavoitteena oli yksinkertaistaa säädöksiä ja luoda edellytykset kuluttajien kannalta tehokkaammin toimiville sisämarkkinoille.

Ehdotuksen tarkoituksena on korvata muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia, kohtuuttomia ehtoja, etäsopimuksia ja kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevat direktiivit.

Asiakirjan avainkäsitteet

 • Elinkeinonharjoittaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimiva henkilö.
 • Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka tämän direktiivin alaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa.
 • Välittäjä: elinkeinonharjoittaja, joka tekee sopimuksen kuluttajan nimissä tai puolesta.
 • Etäsopimus: myynti- tai palvelusopimus, jonka tekemiseksi elinkeinonharjoittaja käyttää yksinomaisesti yhtä tai useampaa etäviestintä, toisin sanoen välinettä, jota voidaan käyttää ilman, että elinkeinoharjoittaja ja kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä.
 • Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus:
  • muualla kuin toimitiloissa tehty myynti- tai palvelusopimus, jota tehtäessä sekä elinkeinonharjoittaja että kuluttaja ovat samanaikaisesti läsnä, taikka myynti- tai palvelusopimus, josta kuluttaja on tehnyt tarjouksen samoissa olosuhteissa, tai
  • myynti- tai palvelusopimus, joka on tehty toimitiloissa mutta joka on neuvoteltu muualla kuin toimitiloissa niin, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat olleet samanaikaisesti läsnä.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2008) 614

-

Yhteispäätösmenettely COD/2008/0196

Viimeisin päivitys 26.01.2009

Top