Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulutusluottosopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kulutusluottosopimukset

Euroopan unionin luottomarkkinoiden kehittämisen yhteydessä on vahvistettava kuluttajansuojaa. Yhdenmukaistamalla kansallisia säännöksiä on voitava edistää myös rajat ylittäviä luottotoimia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin luottomarkkinoiden kehittämisen yhteydessä on vahvistettava kuluttajansuojaa. Yhdenmukaistamalla kansallisia säännöksiä on voitava edistää myös rajat ylittäviä luottotoimia.

MIKÄ ON DIREKTIIVIN TARKOITUS?

Direktiivillä yhdenmukaistetaan Euroopan unionin maiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen (kuten lomamatkat, tavarat, uusi auto) hankintaa varten myönnettäviä kulutusluottoja. Se avaa eurooppalaisia lainamarkkinoita sekä lisää sopimusehtojen avoimuutta ja parantaa kuluttajansuojan tasoa.

Direktiiviä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin luottosopimuksiin:

 • luottosopimukset, joiden vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen ja joihin sovelletaan direktiiviä 2014/17/EU kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista
 • luottosopimukset, joiden tarkoituksena on maa-alueen tai rakennuksen omistusoikeuden hankkiminen ja joihin sovelletaan direktiiviä 2014/17/EU
 • sopimukset, joiden kokonaismäärä on alle 200 euroa tai yli 75 000 euroa. Viimeistään 21. maaliskuuta 2016 mennessä (päivä, johon mennessä direktiivi 2014/17/EU on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä) direktiiviä on sovellettava takaamattomiin luottosopimuksiin, joiden tarkoituksena on sallia asuinkiinteistön peruskorjaus, kun kyseessä on yli 75 000 euron suuruinen summa.

AVAINKOHDAT

Luottosopimuksia koskevassa mainonnassa, jossa ilmoitetaan luoton kustannuksia koskevia lukuja (kuten korkotaso), on ilmoitettava muun muassa seuraavat edustavaan esimerkkiin perustuvat vakiotiedot:

 • korkotaso ja tarkat tiedot kustannuksista
 • luoton määrä
 • todellinen vuosikorko, joka edustaa prosenttimuodossa kaikkia luoton pakollisia kustannuksia (luoton korkotaso, käsittelymaksut, pakolliset vakuutusmaksut, takausmaksut).

Sopimuksen tekoa edeltävän vaiheen aikana luotonantajan on annettava ymmärrettävää tietoa luoton keskeisistä ominaisuuksista kohtuullisessa ajassa. Kyseisissä tiedoissa on mainittava esimerkiksi seuraavat seikat:

 • luottosopimuksen kesto
 • luoton kokonaismäärä
 • lainakorko ja siihen sovellettavat ehdot
 • todellinen vuosikorko ja kuluttajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä
 • maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit
 • sopimukseen liittyvät tai siitä johtuvat maksut
 • viivästyskorko ja seuraamukset maksujen laiminlyönnistä.

Kuluttajan on saatava tiedot vakiomuodossa.

Luottosopimuksen on sisällettävä vastaavat tiedot samanlaisessa muodossa.

Luotonantajan on

 • annettava kuluttajalle riittävät selvitykset sen varmistamiseksi, että kuluttaja voi valita tarpeitaan ja taloudellista tilannettaan parhaiten vastaavan sopimuksen
 • arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus ennen sopimuksen allekirjoittamista ja kunnioitettava kuluttajan oikeutta saada tieto luottohakemuksensa hylkäämisestä luottotietokannasta haettujen tietojen perusteella.

Kuluttajalla

 • on neljätoista kalenteripäivää aikaa peruuttaa luottosopimus esittämättä perusteluja
 • on milloin tahansa oikeus täyttää luottosopimuksen mukaiset velvollisuutensa, jolloin luotonantajalla on oikeus saada oikeudenmukainen ja objektiivisesti perusteltu korvaus.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 11. kesäkuuta 2008 ja se oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 11. kesäkuuta 2010 mennessä.

Lisätietoa saa Euroopan komission verkkosivuston kuluttajien oikeuksia käsittelevältä sivulta.

Lisätietoja saa myös kulutusluotoista annetusta direktiivistä sekä muita direktiiviin liittyviä kysymyksiä koskevalta sivustolta, jossa on käsitelty myös direktiivin täytäntöönpanoa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/48/EY

11.6.2008

11.6.2010

EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66-92

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/17/EU

20.3.2014

21.3.2016

EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34-85

Viimeisin päivitys: 05.01.2015

Top