Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävä vähämerkityksinen tuki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävä vähämerkityksinen tuki

Asetuksella täydennetään vähämerkityksistä valtiontukea koskevaa yleissääntöä ja säädetään yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille myönnettävän tuen enimmäismäärän korottamisesta.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) N:o 360/2012, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, mitkä toimenpiteet ovat valtiontukea. SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa määrätyn yleisperiaatteen mukaan valtiontuesta on tehtävä ilmoitus Euroopan komissiolle, jotta se voi arvioida tuen soveltuvuuden sisämarkkinoille. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 2 artiklan mukaan komissio voi asetuksella säätää vähämerkityksistä tukea koskevan säännön, jonka mukaan pieniä tukimääriä ei pidetä valtiontukena, koska niillä ei ole vaikutusta EU-maiden väliseen kilpailuun ja/tai kauppaan; siksi niistä ei myöskään tarvitse tehdä SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta.

Tällä asetuksella täydennetään vähämerkityksistä tukea koskevaa (komission yleisasetusta (EU) N:o 1998/2006), ja sitä sovelletaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoaville yrityksille myönnettävään tukeen. Vähämerkityksisestä tuesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos sitä on myönnetty yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tarjoavalle yritykselle yhteensä enintään 500 000 euroa kolmen verovuoden jaksolla ja jos tuen kasautumista koskevia sääntöjä noudatetaan. Vähämerkityksistä tukea koskevassa yleisasetuksessa säädetty enimmäismäärä on sitä vastoin vain 200 000 euroa.

Seuranta

Jos EU-maa aikoo myöntää tässä käsitellyn asetuksen nojalla vähämerkityksistä tukea, sen on ilmoitettava kyseessä olevalle yritykselle kirjallisesti seuraavat seikat:

  • ehdotettu tukimäärä
  • yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu, johon tuki myönnetään
  • tuen vähämerkityksinen luonne.

Ennen tuen myöntämistä EU-maan on saatava kyseiseltä yritykseltä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoitus kaikesta muusta vähämerkityksisestä tuesta, jota sille on myönnetty tämän asetuksen tai muiden vähämerkityksisestä tuesta annettujen asetusten nojalla kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana. EU-maan on varmistuttava siitä, ettei uusi tuki nosta yritykselle myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärää yli 500 000 euron enimmäismäärän.

Vaihtoehtoisesti EU-maat voivat perustaa keskusrekisterin, johon kirjataan kaikki niiden alueella myönnetty vähämerkityksinen tuki.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo – Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 360/2012

29.4.2012 – 31.12.2018

-

EUVL L 114, 26.4.2012

Viimeisin päivitys 14.01.2013

Top