Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvot – kilpailulainsäädäntöä koskeva ryhmäpoikkeus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moottoriajoneuvot – kilpailulainsäädäntöä koskeva ryhmäpoikkeus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 461/2010 - Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 3 kohdassa myönnetään poikkeus vertikaalisille sopimuksille*, joista aiheutuvat hyödyt ylittävät kilpailunvastaiset vaikutukset. Asetuksella (EU) N:o 461/2010 myönnetään erityinen ryhmäpoikkeus moottoriajoneuvoalan vertikaalisille sopimuksille, jotka koskevat uusien moottoriajoneuvojen ostoa, myyntiä tai jälleenmyyntiä, ja vertikaalisille sopimuksille, jotka koskevat moottoriajoneuvojen huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoamista ja varaosien jakelua.

Uusien moottoriajoneuvojen ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin liittyvät vertikaaliset sopimukset

Asetuksen (EU) N:o 461/2010 säännösten mukaan asetusta (EU) N:o 330/2010 sovelletaan uusien moottoriajoneuvojen ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin liittyviin vertikaalisiin sopimuksiin.

Moottoriajoneuvojen myynnin jälkeisiin markkinoihin liittyvät vertikaaliset sopimukset

Asetuksella (EU) N:o 461/2010 säädetään asetus (EU) N:o 330/2010 sovellettavaksi myös vertikaalisiin sopimuksiin niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä moottoriajoneuvojen varaosia tai tarjota korjaus- ja huoltopalveluja, jos sopimukset täyttävät asetuksessa (EU) N:o 330/2010 poikkeukselle vahvistetut vaatimukset ja jos ne eivät sisällä mitään seuraavista vakavimmista kilpailunrajoituksista, jotka on kuvailtu asetuksessa (EU) N:o 461/2010:

  • rajoitukset, jotka koskevat valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten harjoittamaa moottoriajoneuvojen varaosien myyntiä riippumattomille korjaamoille
  • rajoitukset, jotka koskevat varaosien tai korjaustyökalujen toimittajien ja moottoriajoneuvon valmistajan välisen sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta myydä kyseisiä tavaroita valtuutetuille tai riippumattomille jakelijoille, valtuutetuille tai riippumattomille korjaamoille tai loppukäyttäjille
  • rajoitukset, jotka koskevat moottoriajoneuvon valmistajan, joka käyttää komponentteja moottoriajoneuvojen alkuperäistä kokoonpanoa varten, ja kyseisten komponenttien toimittajan välisen sopimuksen mukaisesti toimittajan mahdollisuutta varustaa toimitetut komponentit tai varaosat tavaramerkillään tai muulla tunnuksellaan ja helposti näkyvällä tavalla.

Euroopan komissio voi asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla päättää, että jos samankaltaisten vertikaalisten rajoitusten rinnakkaiset verkostot kattavat yli 50 prosenttia merkityksellisistä markkinoista, tätä asetusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jotka sisältävät kyseisiin markkinoihin liittyviä erityisrajoituksia.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2010 ja sen voimassaolo päättyy 31. toukokuuta 2023.

TAUSTAA

Kilpailu: moottoriajoneuvoja koskeva lainsäädäntö

KESKEISET TERMIT

* Vertikaalinen sopimus: sopimus tai yhdenmukaistetut menettelytavat, joita sovelletaan eri tuotanto- tai jakeluportailla toimivien kahden tai useamman yrityksen välillä ja jotka liittyvät edellytyksiin, joiden täyttyessä osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluita.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) N:o 461/2010, annettu 27 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla (EUVL L 129, 28.5.2010, s. 52–57)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus N:o 19/65/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1965, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EYVL 36, 6.3.1965, s. 533–535). Asetukseen N:o 19/65/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (EUVL L 102, 23.4.2010, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 04.01.2016

Top