Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vertikaalisia toimitus- ja jakelusopimuksia koskeva poikkeus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vertikaalisia toimitus- ja jakelusopimuksia koskeva poikkeus

Tietynlaiset vertikaaliset sopimukset voivat parantaa tuotanto- tai jakeluketjun taloudellista tehokkuutta helpottamalla sopimuksen osapuolina olevien yritysten toiminnan parempaa yhteensovittamista ja johtaa osapuolten liiketoiminta- ja jakelukustannusten alenemiseen ja parhaan mahdollisen myynti- ja investointitason saavuttamiseen. Komissio hyväksyi tämän uuden ryhmäpoikkeusasetuksen asetuksen N:o 2790/1999 soveltamisesta saadun kaiken kaikkiaan myönteisen kokemuksen perusteella.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) N:o 330/2010, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohdassa (aiempi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimus) 81 artiklan 1 kohta) kielletään sopimukset, jotka vaikuttavat Euroopan unioniin (EU) kuuluvien maiden väliseen kauppaan ja jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua. SEUT 101 artiklan 3 kohdan (aiempi EY-sopimuksen 81 artiklan 3 kohta) mukaan tämä kielto ei kuitenkaan koske sopimuksia, joista aiheutuvat hyödyt ylittävät kilpailunvastaiset vaikutukset.

Vertikaaliset sopimukset ovat tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja ostamista koskevia sopimuksia eri tuotanto- tai jakeluportailla toimivien yritysten välillä. Valmistajien ja tukkukauppiaiden tai vähittäismyyjien väliset jakelusopimukset ovat tyypillisiä vertikaalisia sopimuksia. Vertikaaliset sopimukset, joissa sovitaan yksinkertaisesti tietyn osto- ja myyntitapahtuman hinnasta ja määrästä, eivät yleensä rajoita kilpailua. Kilpailun rajoittamisesta voi kuitenkin olla kyse, jos sopimus sisältää toimittajaa tai ostajaa koskevia rajoituksia, kuten ostajaa koskevan velvollisuuden olla ostamatta kilpailevien tuotemerkkien tuotteita. Tällaisilla vertikaalisilla rajoituksilla voi olla kielteisten vaikutusten lisäksi myös myönteisiä vaikutuksia. Ne voivat esimerkiksi auttaa valmistajaa pääsemään uusille markkinoille tai välttämään tilanteen, jossa jokin jakelija hyötyy toisen jakelijan myynninedistämistoimien kustannuksella, tai antavat toimittajalle mahdollisuuden poistaa kirjanpidossa tiettyä asiakasta varten tehty sijoitus.

Markkinarakenne vaikuttaa usein siihen, rajoittaako vertikaalinen sopimus todellisuudessa kilpailua, ja mikäli rajoittaa, ylittävätkö hyödyt kilpailunvastaiset vaikutukset. Tilanne on periaatteessa arvioitava tapauskohtaisesti. Komissio on kuitenkin antanut asetuksen (EU) N:o 330/2010 eli ryhmäpoikkeusasetuksen, jossa turvataan useimpien vertikaalisten sopimusten oikeutus. Ryhmäpoikkeusasetuksella myönnetään ryhmäpoikkeus SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisesta tietyt edellytykset täyttäville vertikaalisille sopimuksille. Komissio on myös julkaissut vertikaalisia rajoituksia koskevat suuntaviivat. Niissä kuvaillaan suhtautuminen vertikaalisiin sopimuksiin, jotka eivät kuulu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan.

Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista koskevat vaatimukset

Ryhmäpoikkeusasetus sisältää eräitä vaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta tietylle vertikaaliselle sopimukselle myönnetään poikkeus SEUT 101 artiklan 1 kohdassa määrätystä kiellosta. Ensimmäinen vaatimus on, ettei sopimus sisällä ryhmäpoikkeusasetuksessa määriteltyjä vakavimpia kilpailunrajoituksia. Toinen vaatimus koskee sekä toimittajien että ostajien 30 prosentin markkinaosuusrajoitusta. Kolmanneksi ryhmäpoikkeusasetus sisältä kolmeen erityiseen rajoitukseen liittyviä ehtoja.

Vakavimmat kilpailunrajoitukset

Tämä asetus sisältää viisi vakavinta kilpailunrajoitusta, jotka johtavat koko sopimuksen jättämiseen pois ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalasta, vaikka toimittajan ja ostajan markkinaosuudet olisivat alle 30 prosenttia. Vakavimpia kilpailunrajoituksia pidetään vakavina niistä kuluttajille todennäköisesti aiheutuvan haitan vuoksi. Ne ovat useimmissa tapauksissa kiellettyjä, ja on epätodennäköistä, että tällaisia vakavimpia kilpailunrajoituksia sisältävät vertikaaliset sopimukset täyttäisivät SEUT 101 artiklan 3 kohdan ehdot.

Ensimmäinen vakavin kilpailunrajoitus koskee vähittäismyyntihinnan määräämistä: toimittajat eivät saa määrätä (vähimmäis)hintaa, jolla jakelijat saavat myydä niiden tuotteita edelleen.

Toinen vakavin kilpailunrajoitus koskee sen alueen tai asiakasryhmän rajoittamista, jolle ostaja saa myydä. Tämä vakavin kilpailunrajoitus liittyy alue- tai asiakasryhmäkohtaiseen markkinoiden jakamiseen. Jakelijoiden on saatava päättää vapaasti, missä ja kenelle ne myyvät tuotteita. Ryhmäpoikkeusasetus sisältää kuitenkin tätä sääntöä koskevia poikkeuksia, jotka antavat esimerkiksi yrityksille mahdollisuuden käyttää poissulkevaa tai valikoivaa jakelujärjestelmää.

Kolmas ja neljäs vakavin kilpailunrajoitus koskevat valikoivaa jakelua. Vaikka valikoidut jakelijat eivät saa myydä valtuuttamattomille jakelijoille, loppukäyttäjiä, joille ne voivat myydä, ei voida rajoittaa. Lisäksi nimettyjen jakelijoiden täytyy saada myydä sopimustuotteita verkoston muille nimetyille jakelijoille tai ostaa tuotteita näiltä.

Viides vakavin kilpailunrajoitus koskee varaosien toimittamista. Varaosien valmistajan ja niitä tuotteissaan käyttävän ostajan välinen sopimus ei saa estää tai rajoittaa varaosien myyntiä loppukäyttäjille, riippumattomille korjaamoille tai palveluntarjoajille.

30 prosentin markkinaosuusrajoitus

Vertikaaliseen sopimukseen sovelletaan tätä ryhmäpoikkeusasetusta, jos sekä tuotteiden tai palvelujen toimittajan että ostajan markkinaosuus on enintään 30 prosenttia. Toimittajan osalta ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisen ratkaisee markkinaosuus kyseisillä markkinoilla eli niillä markkinoilla, jolle toimittaja myy tuotteita tai palveluita. Ostajan osalta ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisen ratkaisee markkinaosuus kyseessä olevilla ostomarkkinoilla eli markkinoilla, jolla ostaja ostaa tuotteita tai palveluita.

Ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt rajoitukset

Tämä asetus koskee kaikkia vertikaalisia rajoituksia lukuun ottamatta edellä mainittuja vakavimpia kilpailunrajoituksia. Seuraaviin kolmeen vertikaaliseen rajoitukseen sovelletaan kuitenkin erityisehtoja:

  • kilpailukieltovelvoitteet sopimuksen voimassaoloaikana
  • kilpailukieltovelvoitteet sopimuksen päättymisen jälkeen
  • tiettyjen tuotemerkkien sulkeminen pois valikoivassa jakelujärjestelmässä.

Jos ehdot eivät täyty, näihin vertikaalisiin rajoituksiin ei sovelleta ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista poikkeusta. Ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan kuitenkin edelleen vertikaalisen sopimuksen muihin osiin, jos niitä voidaan soveltaa irrallaan niistä vertikaalisista rajoituksista, joihin ryhmäpoikkeusasetusta ei sovelleta.

Tämä asetus annettiin asetuksen N:o 2790/1999 voimassaolon päätyttyä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus N:o 330/2010

1.6.2010 – 31.5.2022

-

EUVL 102, 23.4.2010

Viimeisin päivitys 24.11.2010

Top