Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteismarkkinoille soveltuvat tukimuodot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yhteismarkkinoille soveltuvat tukimuodot

Komissio voi vapauttaa tietyt valtion tukimuodot ilmoitusvelvollisuudesta. Tällä asetuksella yksinkertaistetaan ja konsolidoidaan ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuihin tukiin sovellettavaa Euroopan unionin (EU) säännöstöä. Sillä laajennetaan huomattavasti poikkeusten soveltamisalaa, lisätään tukitoimenpiteiden avoimuutta ja tehostetaan valvontaa.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan [Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimuksen) aiemman 87 artiklan] ja asetuksen (EY) N:o 994/98 mukaisesti komissio voi todeta tietyt valtion tukimuodot yhteismarkkinoille soveltuviksi ja vapauttaa ne SEUT 108 artiklassa (EY-sopimuksen aiemmassa 88 artiklassa) määrätystä ilmoitusvaatimuksesta.

Asetuksessa määritellään siis tietyille valtion tukimuodoille säädetyt soveltuvuusperusteet ja ilmoitusvaatimuksesta poikkeamisen edellytykset asetuksen (EY) N:o 994/98 mukaisesti.

Soveltamisala

Jotta kyseessä olevat tukimuodot voidaan vapauttaa ilmoitusvaatimuksesta, niiden on täytettävä kaikki tämän asetuksen I luvussa säädetyt edellytykset (niillä on oltava kannustava vaikutus ja niiden on täytettävä läpinäkyvyyttä koskevat edellytykset) ja II luvussa olevat asiaa koskevat säännökset (tuki-intensiteetti, tukikelpoiset kustannukset, tuen enimmäismäärä). Lisäksi niissä on nimenomaisesti viitattava kyseessä olevan asetuksen säännöksiin. Asetusta sovelletaan seuraaviin tukimuotoihin:

 • alueelliset tuet, jotka on myönnetty vuosia 2007–2013 koskevan aluetukikartan mukaisesti ja suunnattu investointeihin ja työllisyyteen sekä vastaperustetuille pienyrityksille SEUT 107 artiklassa säädettyjen poikkeusten soveltamisalaan kuuluvilla alueilla
 • pk-yrityksille myönnettävät investointi- ja työllisyystuet
 • naisyrittäjille pienyritysten perustamiseen myönnettävät tuet
 • yrityksille erityisesti yhteisön normit ylittävään * ympäristönsuojeluun myönnettävät tuet, jotka ovat veronalennuksen muodossa tai on tarkoitettu energiansäästötoimenpiteisiin ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen tehtäviin investointeihin
 • pk-yrityksille konsulttipalveluihin ja messuille osallistumiseen myönnettävät tuet
 • riskipääoman muodossa myönnettävät tuet liiketaloudellisin perustein voittoa tavoittelevien sijoitusrahastojen osakkuutta tai hoitoa varten
 • tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävät tuet, jotka koskevat erityisesti tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyötä, pk‑yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien kustannusten kattamista, innovaatiotoiminnan tukemista tai korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamista
 • koulutustuet
 • epäedullisessa asemassa olevien tai alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävät tuet.

Tuki-intensiteetti ja tuen kasautuminen

Ilmoitusvaatimuksesta vapautettujen, tapauskohtaisesti * tai ohjelman perusteella * myönnettyjen yksittäisten tukien * määrää on rajoitettu kiinteillä kynnysarvoilla. Kynnysarvot ylittävistä yksittäisistä tuista on ilmoitettava komissiolle. Asetuksessa säädetään myös tarkasti kutakin tukimuotoa koskevan tuen enimmäisintensiteetti *.

Tässä tarkoitetut tuet voivat kasautua minkä tahansa muun ilmoitusvaatimuksesta vapautetun valtiontuen kanssa, sikäli kuin ne koskevat eri yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia. Tuet, jotka on vapautettu tämän asetuksen nojalla, eivät kuitenkaan saa kasautua toistensa kanssa eivätkä vähämerkityksisen tuen tai muun samojen tukikelpoisten kustannusten kattamiseen myönnettävän EU-rahoituksen kanssa, jos kasautuminen johtaa tässä asetuksessa säädettyjen korkeimman tuki-intensiteetin tai tukimäärän ylittymiseen.

Läpinäkyvyys ja tukitoimenpiteiden valvonta

EU-maiden on ilmoitettava komissiolle poikkeuksen saaneen tukiohjelman tai tapauskohtaisen tuen voimaantulosta 20 työpäivän kuluessa asetuksen liitteessä III olevalla lomakkeella. Lisäksi kaikki näihin toimenpiteisiin liittyvät tiedot julkistetaan.

Komissio valvoo tukitoimenpiteitä. Se voi vaatia oikeutta tutustua yksityiskohtaisiin asiakirjoihin, joissa on esitetty täydelliset ja yksityiskohtaiset tiedot tuensaajista, myöntämisedellytyksistä, tukikelpoisista kustannuksista ja tukien kannustavasta vaikutuksesta. Mikäli tietoja ei ilmoiteta, komissio voi tehdä päätöksen, jolla tulevia tukitoimenpiteitä koskeva ilmoitus tehdään pakolliseksi.

Taustaa

Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi tämä asetus korvaa pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetystä valtiontuesta annetun asetuksen (EY) N:o 70/2001, työllisyystuesta annetun asetuksen (EY) N:o 2204/2002, koulutustuesta annetun asetuksen (EY) N:o 68/2001 ja kansallisista aluetuista annetun asetuksen (EY) N:o 1628/2006. Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.

Keskeiset termit

 • Tukiohjelma: säädös, jonka perusteella yksittäisiä tai tiettyyn hankkeeseen liittymättömiä tukia voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton määrä.
 • Yksittäinen tuki: tapauskohtainen tuki ja tukiohjelman perusteella myönnettävä tuki, josta on ilmoitettava.
 • Tapauskohtainen tuki: yksittäinen tuki, jota ei myönnetä tukiohjelman perusteella.
 • Tuki-intensiteetti: tuen määrä ilmaistuna prosentteina tukikelpoisista kustannuksista.
 • Yhteisön ympäristönormi: pakollinen normi, jolla vahvistetaan yksittäisissä yrityksissä saavutettava ympäristönsuojelun taso, tai velvollisuus käyttää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 800/2008

29.8.2008

-

EUVL L 214, 9.8.2008

See also

 • Lisätietoa saa Euroopan komission kilpailun (EN) pääosaston verkkosivuilta

Viimeisin päivitys 17.10.2011

Top