Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Huumausaineita koskeva EU:n toimintasuunnitelma (2005–2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Huumausaineita koskeva EU:n toimintasuunnitelma (2005–2008)

Toimintasuunnitelmassa annetaan eurooppalaisille huumetyötä tekeville tahoille suuntaviivoja painopistealueiden valitsemiseksi, jotta ne voisivat selviytyä huumausaineisiin liittyvästä terveyden suojelusta sekä huumeiden torjunnasta. Suuntaviivat koostuvat viidestä toimintalinjasta: yhteensovittaminen, kysynnän vähentäminen, tarjonnan vähentäminen, kansainvälinen yhteistyö sekä tiedotus, tutkimus ja arviointi.

ASIAKIRJA

Huumausaineita koskeva EU:n toimintasuunnitelma (2005–2008) [EUVL C 168, 8.7.2005].

TIIVISTELMÄ

Toimintasuunnitelma muodostaa Euroopan unionin tasolla yhdenmukaiset puitteet torjunta- ja ennaltaehkäisytoimille, joiden avulla voidaan vähentää niin huumausaineiden tarjontaa kuin kysyntääkin. Sen lopullisena tavoitteena on vähentää huomattavasti huumausaineiden käyttöä väestön keskuudessa sekä rajoittaa laittomien huumausaineiden käytöstä ja kaupasta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Toimintasuunnitelma noudattelee vuosia 2005–2012 koskevan huumausainestrategian rakennetta ja tavoitteita, ja siinä keskitytään konkreettisten tulosten saavuttamiseen tietyillä painopistealueilla.

Komissio ilmoittaa kunkin tavoitteen osalta ehdotetun toimenpiteen tai toimenpiteet, niiden aikataulun, asiasta vastaavan viranomaisen sekä sopivan arviointivälineen tai indikaattorin. Suunniteltuja toimenpiteitä on noin 80.

Toimenpiteet jakautuvat viiteen toimintalinjaan:

  • huumepolitiikan koordinointi EU:n tasolla
  • huumeiden kysynnän vähentäminen
  • huumeiden tarjonnan vähentäminen
  • kansainvälinen yhteistyö
  • huumeisiin liittyvä tiedotus ja tutkimus sekä toteutettujen toimien arviointi.

Koordinointi

Toimintasuunnitelmassa korostetaan tehokkaan koordinoinnin merkitystä niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. Siinä esitetään muun muassa strategian ja EU:n toimintasuunnitelman mukaisten kansallisten ohjelmien käyttöönottoa, huumausaineasioiden koordinaattorin nimeämistä kaikissa jäsenvaltioissa ja komissiossa sekä kansalaisyhteiskunnan aktiivisempaa osallistumista.

Lisäksi toimintasuunnitelmassa nimetään horisontaalinen huumausainetyöryhmä päävastuulliseksi huumausaineiden torjunnan koordinoinnista neuvostossa ja kehotetaan järjestelmällisesti huomioimaan huumausainepolitiikka suhteissa kolmansiin maihin ja niiden kanssa tehtävissä sopimuksissa.

Kysynnän vähentäminen

Jäsenvaltioiden ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) tulee laajentaa huumeiden kysynnän vähentämiseen tähtääviä ohjelmia ja varmistaa niiden arviointi sekä arvioinnin perusteella parhaiksi katsottujen käytäntöjen tehokas levittäminen.

Jäsenvaltioiden tulee lisäksi laajentaa ja tehostaa kouluissa toteutettavia torjuntaohjelmia. Niiden tulee myös parantaa menetelmiä, jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn ja joidenkin kohderyhmien, etenkin nuorten, riskitekijöiden havaitsemiseen, sekä jakaa tietoa ammatinharjoittajien keskuudessa, jotta varhaisen puuttumisen ohjelmia voitaisiin toteuttaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kohdennetut ja monimuotoiset hoito- ja uudelleenkoulutusohjelmat ja sosiaalisen kuntoutuksen ohjelmat perustuvat toimiviksi todettuihin psykososiaalisiin ja farmakologisiin strategioihin, ja taattava mainittujen ohjelmien saatavuus ja mahdollisuus osallistua niihin myös sellaisille huumeidenkäyttäjille, jotka eivät ole tämänhetkisten palvelujen piirissä. Niiden tulee huomioida etenkin nuorille suunnatut erityispalvelut.

Suunnitelmassa suositellaan vaihtoehtoisia seuraamuksia huumausaineiden väärinkäyttäjille määrättäville vankeusrangaistuksille sekä ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen tähtääviä palveluita vangeille.

Huumeiden käyttäjien terveyteen liittyen on viimeistään vuonna 2006 toimitettava komission kertomus neuvoston antaman huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien terveysriskien ehkäisemistä ja vähentämistä koskevan suosituksen 2003/488/EY täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden on myös parannettava mahdollisuuksia osallistua haitallisten vaikutusten vähentämiseen tähtääviin palveluihin ja hoitoihin sekä kehitettävä ohjelmia, joiden avulla voitaisiin ehkäistä HI-/AIDS-viruksen, hepatiitti C:n sekä muiden veriteitse tarttuvien tautien leviämistä. Niiden tulee myös pyrkiä vähentämään huumausainekuolemia.

Tarjonnan vähentäminen

Tarjonnan vähentämistä edistää lainvalvojien koulutuksen parantaminen sekä jäsenvaltioiden välisen poliisiyhteistyön ja tarvittaessa Europolin, Eurojustin ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää etenkin:

  • lainvalvontaan liittyvien toiminnallisten hankkeiden (esimerkiksi yhteiset tutkintaryhmät) sekä yhteisten tiedusteluhankkeiden täytäntöönpanoa
  • Europolin toiminnallisten ja strategisten mahdollisuuksien optimaalista hyödyntämistä siten, että olennaiset tiedot toimitetaan sinne nykyistä johdonmukaisemmin ja että tiedot ovat myös jäsenvaltioiden käytettävissä
  • EU:n ulkorajoilla suoritettavien tarkastusten vahvistamista
  • erityistoimia EU:n sisärajat ylittävän huumausainekaupan torjumiseksi.

Toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä sekä heroiinin, kokaiinin, kannabiksen ja synteettisten huumausaineiden valmistuksen että niiden kaupan vähentämiseksi etenkin ottamalla käyttöön yhteisiä toiminnallisia ja tiedusteluhankkeita suhteissa kolmansiin maihin, joissa tuotetaan ja kaupataan kyseisiä huumausaineita. Tähän pyritään parhaita käytäntöjä jakamalla sekä tietoja vaihtamalla. On myös otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan huumausaineiden lähtöaineiden väärinkäyttöä ja salakuljetusta. Tällainen hanke on esimerkiksi huumausaineiden lähtöaineita käsittelevän yhteiseurooppalaisen yksikön perustaminen.

Toimintasuunnitelma kattaa myös huumeiden tarjontaan liittyvän toiminnan, muun muassa rahanpesuun kohdistuvat toimenpiteet ja huumausaineisiin liittyvän taloudellisen hyödyn takavarikoinnin ja uudelleenkäytön. Näihin olisi puututtava erityisesti tietoja ja parhaita käytäntöjä vaihtamalla. Tietyillä toimilla halutaan lisäksi tuoda esiin huumekaupan ja terrorismin rahoituksen väliset kytkökset sekä kerätä tietoja informaatioteknologian käytöstä huumausaineisiin liittyvässä rikollisessa toiminnassa.

Kansainvälinen yhteistyö

Toimintasuunnitelmalla tähdätään EU:n toiminnan koordinoinnin, tehokkuuden ja näkyvyyden parantamiseen kansainvälisissä järjestöissä ja foorumeilla, esimerkiksi Yhdistyneissä Kansakunnissa, etenkin esittämällä yhteisiä näkemyksiä ja edistämällä EU:n huumausainestrategiaa.

Lisäksi on panostettava ehdokasvaltioiden, mahdollisten ehdokasvaltioiden ja naapuruuspolitiikan piirissä olevien valtioiden auttamiseen, jotta yhteisön tämän alan säännöstö voitaisiin panna täytäntöön ja jotta tarvittavia toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa. Tähän pyritään erityisesti antamalla näille valtioille teknistä apua ja tekemällä niiden kanssa asiaa koskevia sopimuksia.

Samalla kun EU jatkaa poliittista sitoutumistaan ja yhteistyötä niiden kolmansien maiden kanssa, jotka kärsivät huumausaineisiin liittyvistä ongelmista, sen täytyy tehostaa lainvalvontatoimia erityisesti huumausaineiden tuottajamaissa ja salakuljetusreittien varrella sijaitsevilla alueilla.

Tiedotus, tutkimus ja arviointi

Jotta huumausaineongelmaa voitaisiin ymmärtää paremmin, toimintasuunnitelmassa edellytetään luotettavien tietojen toimittamista, etenkin viittä keskeistä epidemiologista indikaattoria soveltamalla. On myös tunnistettava huumausaineiden käytön ja huumausainemarkkinoiden uudet kehityssuuntaukset. Tässä auttavat mielipidetutkimukset, EU:n suuntaviivat ja välineet uusien suuntausten kartoittamista ja seurantaa varten.

Toimintasuunnitelmassa rohkaistaan tutkimaan huumausaineiden väärinkäytön taustalla vaikuttavia tekijöitä, tiettyjen huumausaineiden vaikutuksia ja tehokkaita toimia terveyden edistämiseksi. Toimintasuunnitelmassa rohkaistaan myös perustamaan huumausainetutkimukseen liittyvän huippuosaamisen verkostoja.

Toimintasuunnitelman seuranta

Kullekin toimelle on yhteistyössä EMCDDA:n ja Europolin kanssa kehitetty arviointivälineet ja ‑indikaattorit, joiden avulla komissio voi seurata toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Komissio toteuttaa vuonna 2008 suunnitelmasta vaikutustenarvioinnin, jonka perusteella se laatii ehdotuksen toiseksi, vuodet 2009–2012 kattavaksi toimintasuunnitelmaksi. Se suorittaa strategian ja toimintasuunnitelmien lopullisen arvioinnin vuonna 2012.

Taustaa

Brysselin Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2004 hyväksymä EU:n huumausainestrategia sisältää toimenpiteitä, joiden avulla pyritään pysäyttämään huumeiden kysyntä, parantamaan huumeiden käyttäjien hoitoa sekä vähentämään laittomien huumausaineiden saatavuutta. Strategia velvoittaa jäsenvaltiot parantamaan huumekauppaan liittyvien lainvalvontatoimiensa johdonmukaisuutta. Siihen sisältyy kaksi peräkkäistä suunnitelmaa vuosiksi 2005–2012. Strategia on olennainen osa Haagin ohjelmaa, joka tähtää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

EU:n huumeidenvastainen toimintasuunnitelma (2009–2012) , tehty 20 päivänä joulukuuta 2008 [EUVL C 326, 20.12.2008]. Vuosia 2009–2012 koskeva EU:n huumeidenvastainen toimintasuunnitelma on jatkoa vuosia 2005–2008 koskevalle toimintasuunnitelmalle. Suunnitelma pohjautuu vakiintuneeseen kehykseen huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi, ja siinä otetaan huomioon viimeisten neljän vuoden aikana saadut kokemukset.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Accompanying document to the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on an EU Drugs Action Plan (2009-2012) – Report of the final evaluation of the EU drugs action plan (2005-2008) [SEC(2008) 2456 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission 10 päivänä joulukuuta 2007 esittämä tiedonanto huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2005–2008) täytäntöönpanon edistymistä koskevasta vuoden 2007 tilannekatsauksesta [KOM(2007) 781 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio tuo esiin joitakin myönteisiä näkökohtia, kuten kansallisten toimintalinjojen lähentämisen ja edistymisen strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Se kuitenkin huomauttaa, että huumeidenvastaisen strategian yhteydessä toteutettujen toimien vaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi. Siksi se kannattaa kyseisten toimien vaikutustenarviointiin tarkoitetun menetelmän kehittämistä ja toteaa lisäksi, että kansallisten tietojen vaihtoa koskevia toimia ja toimintasuunnitelmassa mainittujen indikaattoreiden yhdenmukaistamista on jatkettava. Komissio aikoo antaa loppuarvioinnin huumausaineita koskevasta toimintasuunnitelmasta (2005–2008) ja laatia ehdotuksen vuosia 2009–2012 koskevaksi toimintasuunnitelmaksi.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006 – 2006 Progress Review on the implementation of the EU Drugs Action Plan (2005-2008) [SEC(2006) 1803 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 10.06.2009

Top