Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
YK:n neljäs naisia koskeva maailmankongressi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

YK:n neljäs naisia koskeva maailmankongressi

Euroopan unioni toteuttaa naisten ja miesten välisen uuden kumppanuuden, joka edellyttää palkkatyön ja palkattoman työn tasapuolista jakamista sekä naisten ja miesten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnalliseen, poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään sekä kulttuuriin.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1995: uusi naisten ja miesten välinen kumppanuus: tasa-arvoinen jakaminen ja osallistuminen; Euroopan yhteisön painopisteet YK:n neljänteen naisten maailmankonferenssiin (Beijing/Peking, syyskuu 1995) [KOM(1995) 221 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yhteisö tunnustaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon perusoikeudeksi. Naisten ja tyttölasten oikeudet ovat erottamaton, jakamaton ja olennainen osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Politiikassa ja ohjelmissa on keskityttävä toimenpiteisiin, joiden avulla tunnustetaan naisten keskeinen asema sosiaalisissa, taloudellisissa ja poliittisissa menettelyissä, edistetään heidän osallistumistaan päätöksentekoon ja tehdään heistä taloudellisesti riippumattomia.

Lisäksi on otettava käyttöön erityistoimia sen varmistamiseksi, että naisten ja miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin liittyvät kysymykset sisällytetään kaikkiin unionin politiikan aloihin.

On ensiarvoisen tärkeää poistaa epätasa-arvo esimerkiksi sellaisilta aloilta kuin ravitsemus, lukutaito, koulutus, työllisyys ja perusterveydenhuollon saatavuus.

Yhteisöllä on seuraavat strategiset tavoitteet:

  • edistää aktiivisesti kaikkien ihmisten syrjimätöntä osallistumista yhteiskuntaan etenkin tukemalla kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ratifiointia ja täytäntöönpanoa
  • vahvistaa väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua ja naisten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa lainsäädäntöä
  • tukea toimenpiteitä sellaisten kansalaisjärjestöjen vahvistamiseksi, jotka lisäävät naisten osallistumista vastuullisiin tehtäviin
  • edistää ja nopeuttaa tukitoimien avulla naisten osallistumista päätöksentekoon kaikissa julkisissa ja poliittisissa elimissä
  • varmistaa, että naisilla kaikkialla maailmassa on oikeus vapaasti ja vastuuntuntoisesti päättää lastensa määrästä ja aikavälistä sekä raskauden ajankohdasta ja että heillä on tähän tarvittavat tiedot ja mahdollisuudet
  • toteuttaa toimenpiteitä, joilla korjataan alojen välinen ja sisäinen syrjintä työmarkkinoilla
  • kannustaa muutoksiin työn järjestämiseksi siten, että vastuu jakautuu tasaisesti sekä ammatti- että kotityössä, ja toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen henkilökohtaiset, sosiaaliset ja ammatilliset tehtävät
  • sisällyttää yhtäläiset mahdollisuudet kaikkiin politiikan aloihin ja toimiin (valtavirtaistaminen).

Yhteisön on tarkasteltava lähestymistapaansa voimavarojen ja seurannan suhteen monilla tasoilla: yhteisön toimielimissä, jäsenvaltioissa, kansainvälisten instituutioiden toiminnan kannalta, yhteistyötä tekevien hallitusten sekä talouden siirtymävaiheessa olevien hallitusten kannustamisen ja tukemisen kannalta sekä kehitysyhteistyön yhteydessä.

Taustaa

Beijingissä vuonna 1995 pidetty YK:n naisten maailmankonferenssi ja Euroopan yhteisön osallistuminen tähän tapahtumaan ovat osa niitä toimia, joita kansainvälinen yhteisö on jo toteuttanut naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi.

Meksikossa vuonna 1975 pidetyssä ensimmäisessä maailmanlaajuisessa naisten konferenssissa kiteytettiin kolme ensisijaista tavoitetta: tasa-arvo, kehitys ja rauha. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Kööpenhaminassa vuonna 1980 pidetyssä konferenssissa kohdistettiin erityishuomio kolmeen osa-alueeseen, joilla naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia olisi edistettävä: koulutus, työpaikat ja terveydenhuolto. Nairobissa vuonna 1985 pidetyssä konferenssissa julistettiin ensimmäisen kerran, että kaikki inhimilliset asiat koskevat myös naisia, mistä syystä naisilla on perusteltu oikeus osallistua päätöksentekoon ja hallinnollisiin tehtäviin kaikilla inhimillisiä asioita koskevilla aloilla.

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

YK:n neljäs naisten maailmankonferenssi, Beijing 1995

Maailmankonferenssissa hyväksytyssä julistuksessa ja toimintaohjelmassa esitetään strategiset tavoitteet ja toimet, joilla pyritään poistamaan tasa-arvon esteet.

Maailmankonferenssissa yksilöitiin kaksitoista kriittistä toiminta-aluetta, joilla esiintyy tasa-arvon esteitä ja joilla siksi on toteutettava erityistoimia. Nämä toiminta-alueet ovat seuraavat: naiset ja köyhyys, naisten opetus ja koulutus, naiset ja terveys, naisiin kohdistuva väkivalta, naiset ja aseelliset konfliktit, naiset ja talous, naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa, institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi, naisten ihmisoikeudet, naiset ja tiedotusvälineet, naiset ja ympäristö, tytöt.

Lisäksi Beijingin konferenssissa otettiin esille sukupuolikäsite ja tarve ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon periaate kaikissa YK:n jäsenvaltioiden elimissä, toimintalinjoissa ja toimissa.

YK:n erityisistunnossa "Naiset 2000: sukupuolten tasa-arvo, kehitys ja rauha 2000-luvulla" (Beijingin toimintaohjelman viisivuotistarkistus) oli jatkoa neljännelle naisten maailmankonferenssille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 806/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kehitysyhteistyössä .

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 21 päivänä heinäkuuta 2001 - Toimintaohjelma (es de en fr) sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseksi EY:n kehitysyhteistyössä [KOM(2001) 295 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission tiedonanto, annettu 21 päivänä helmikuuta 1996 - "Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien sisällyttäminen yhteisön politiikkaan ja toimintaan kaikilla aloilla" [KOM(96) 67 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

See also

Lisätietoja saa SCADPlus-tiivistelmistä, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia sekä väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja naisilla käytävän kaupan torjuntaa, ja YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan www-sivustolta (EN).

Viimeisin päivitys 27.08.2004

Top