Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategiaraportti uudistetusta Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiasta: kausi 2008–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategiaraportti uudistetusta Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiasta: kausi 2008–2010

Komissio esittää toimia, jotka mahdollistavat Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian toisen kauden (2008–2010) käynnistämisen ja siihen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on tässä yhteydessä vahvistettava toimintaansa neljällä ensisijaisella alalla, jotka ovat liiketoimintapotentiaalin vapauttaminen, investointi ihmisiin ja työmarkkinoiden uudistaminen, osaaminen ja innovointi sekä ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokkuus.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle, annettu 11 joulukuuta 2007, "Strategiaraportti uudistetusta Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiasta: uuden kauden (2008–2010) käynnistäminen", I osa [KOM(2007) 803 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Asiakirjassa esitellään kasvuun ja työllisyyteen liittyvän toisen kauden käynnistäminen. Toinen kausi mahdollistaa uudistetun Lissabonin strategian tavoitteiden täyden toteutumisen jäsenvaltioissa. Vaikka ensimmäisen kauden (2005–2008) rakenneuudistusten yleiskuva on kokonaisuudessaan positiivinen, syventämistä tarvitaan edelleen.

Lisäpanostusta tarvitaan erityisesti seuraavissa asioissa:

 • investointien lisääminen tieto- ja viestintäteknologiaan
 • sisämarkkinoiden tehokas toteutus, jossa on ollut viiveitä erityisesti immateriaali- ja teollisuusoikeutta koskevien säännösten täytäntöönpanon yhteydessä
 • todellisen yrittäjäkulttuurin toteuttaminen
 • Sellaisten koulutusjärjestelmien käyttöönotto, joissa toteutuu elinikäinen oppiminen.

Raportissa todetaan, että vaikka «joustoturvaperiaatetta» on sovellettu sosiaaliturvauudistuksiin puolissa jäsenvaltioista, se ei ole tuonut haluttuja tuloksia täydentävien säännösten puuttumisen vuoksi.

Näiden ongelmien sekä raaka-aineiden hintojen nousuun ja rahoitusmarkkinoiden kuohuntaan liittyvien riskien vuoksi Lissabonin strategiaa on syvennettävä

 • viemällä uudistukset läpi, jotta EU:n uuden sukupolven koheesiopoliittisten ohjelmien vaikutus kasvuun ja työllisyyteen voitaisiin maksimoida; vuoteen 2013 asti käytetään vuosittain noin 70 miljardia euroa, suurimmaksi osaksi kansallisten uudistusohjelmien (es de en fr) tukemiseen
 • vahvistamalla laajempaa sidosryhmäosallistumista Lissabonin strategiaan
 • vahvistamalla talouspolitiikan koordinointia korostamalla jäsenvaltioiden ja EU:n välistä kumppanuutta yhdennettyjen suuntaviivojen päivittämiseksi ja toteuttamiseksi
 • aloittamalla yhteisön tasolla tarvittavia uudistuksia, yhteisön Lissabon-ohjelma mukaan lukien
 • painottamalla ulkoisia toimia ja takaamalla eurooppalaisten yritysten pääsyn kolmansien maiden markkinoille ylläpitämällä avoimuutta ja päivittämällä kolmansien maiden kanssa käytävä strateginen vuoropuhelun
 • yhdistämällä kansallisen tason, yhteisön tason ja kansainväliset toimet tehokkaaksi politiikaksi, joka perustuu kumppanuuteen Eurooppa-neuvoston keväällä 2006 sopiman neljän ensisijaisen alan yhteydessä. Alat ovat osaaminen ja innovointi, liiketoimintapotentiaalin vapauttaminen, investointi ihmisiin ja työmarkkinoiden uudistaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokkuus.

Toimet neljällä ensisijaisella alalla

Lissabonin toisen uudistuskauden (2008–2010) puitteissa komissio ehdottaa toteutettaviksi toimia yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Toimet kohdistuvat komission määrittämille neljälle ensisijaiselle alalle.

Investointi ihmisiin ja työmarkkinoiden uudistaminen, erityisesti joustoturvaan liittyen, auttaa työntekijöita ja työnantajia hyödyntämään globalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tätä varten komissio ehdottaa, että yhteisö

 • esittää uudistetun sosiaalipoliittisen ohjelman, jossa otetaan huomioon Euroopan uusi sosiaalinen todellisuus
 • arvioi ja ennustaa työmarkkinoiden osaamisen ja tarpeet, ensisijaisesti neuvoston tekemän ”uusista taidoista uusia työpaikkoja” -aloitteen [PDF] pohjalta
 • ryhtyy yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan tähtääviin toimiin.

Jäsenvaltioiden tulisi puolestaan

 • määrittää etenemistapa kansallisissa uudistusohjelmissa
 • parantaa lastenhoitopalveluja (hinta, laatu, saatavuus)
 • torjua koulunkäynnin keskeyttämistä ja parantaa peruslukutaitoa
 • lisätä kansainvälistä opiskelijavaihtoa
 • laatia vuoteen 2010 mennessä eurooppalaista tutkintokehystä vastaava kansallinen tutkintokehys.

Liiketoimintapotentiaalin vapauttaminen erityisesti pk-yrityksissä on myös keskeisellä sijalla. Tätä varten ehdotetaan useita yhteisön tasolla toteutettavia toimia:

 • pk-yrityksille suotuisien toimien hyväksyminen
 • hallinnollisten rasitteiden vähentäminen ja kunnianhimoisen yksinkertaistamisohjelman toteuttaminen
 • yhtenäismarkkinoiden ja erityisesti palvelujen lujittaminen.

Jäsenvaltioilta taas odotetaan seuraavia toimia:

 • palveludirektiivin täytäntöönpano vuoden 2009 loppuun mennessä
 • hallinnollisten rasitteiden vähentämistavoitteiden asettaminen ja ilmoittaminen
 • julkishallinnon nykyaikaistamisen lisääminen.

Panostus osaamiseen ja innovointiin vauhdittaisi EU:n muuttumista luovaksi osaamistaloudeksi. "Viides vapaus" eli osaamisen vapaus on voitava toteuttaa käytännössä. Tämän saavuttamiseksi yhteisön tulee

 • parantaa innovoinnin perusedellytyksiä
 • poistaa esteet tutkijoiden kansainväliseltä liikkuvuudelta (niin sanottu Eurooppa-passi)
 • hallita paremmin EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä
 • luoda maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurin uusi sukupolvi ja parantaa kilpailua nopeiden internetyhteyksien markkinoilla.

Jäsenvaltioiden pitäisi

 • koordinoida innovoinnin perusedellytysten kohentaminen
 • osoittaa, miten tutkimuksen ja kehityksen investointitavoitteet saavutetaan vuoteen 2010 mennessä ja miten eurooppalainen tutkimusalue toteutetaan
 • helpottaa tutkijoiden liikkuvuutta julkisten ja yksityisten tutkimuskeskusten välillä
 • laatia strategiat, joissa määritetään uuden sukupolven maailmanluokan tutkimusinfrastruktuuri
 • asettaa tavoitteeksi, että 30 prosentilla väestöstä olisi käytössään nopea internetyhteys.

Pyrkiminen energiatehokkaaseen vähäisten hiilidioksidipäästöjen talouteen on myös yksi ensisijaisista aloista. Komissio ehdottaa, että oikean suunnan näyttämiseksi EU

 • pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia ja nostamaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä edistää entistä kestävämpää tuotantoa ja kulutusta
 • tarkistaa energiaverotusta, jotta se vastaa energia- ja ympäristötavoitteita
 • vahvistaa rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia.

Tällä alalla jäsenvaltioiden tulisi

 • tarkistaa ilmastonmuutoksen kestävän torjunnan taloudelliset instrumenttinsa
 • varmistaa, että julkisia hankintoja koskevia sopimuksia tehtäessä otetaan huomioon energiatehokkuus
 • asettaa virastorakennuksille sitovat energiankulutuksen vähentämistavoitteet
 • parantaa energiaverkkojen yhteenliittämistä.

Taustaa

Uudistaessaan Lissabonin strategiaa vuonna 2005 Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat uuteen kumppanuuteen, jolla pyritään turvaamaan kestävä kasvu ja työllisyys. Ensimmäisen kauden (2005–2008) päättyessä kasvussa (erityisesti rakenneuudistusten ansiosta), työpaikkojen luomisessa sekä työllisyys- ja työttömyysasteessa on jo saatu näkyviä tuloksia. Uudistetun Lissabonin strategian keskeinen asema vahvistui lokakuussa 2007 pidetyssä Lissabonin epävirallisessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa pyydettiin strategian syventämistä seuraavalla kaudella. Tiedonannon toinen osa sisältää arvion kunkin jäsenvaltion edistymisestä. Lissabonin paketti sisältää myös neljännen osan, jossa esitellään kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (2008–2010). Mainittujen asiakirjojen ansiosta kevään 2008 Eurooppa-neuvosto voi käynnistää seuraavan kunnianhimoisen kauden, erityisesti hyväksymällä tässä esitetyt komission ehdottamat toimet.

MUUT AIHEESEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Puheenjohtajan päätelmät, Brysselin Eurooppa-neuvosto 13. ja 14. maaliskuuta 2008 [Ei julkaistu EUVL:ssä] Eurooppa-neuvosto on komission asiakirjojen jatkona ja neuvoston kokoonpanojen toteuttamien toimien valossa käynnistänyt uudistetun Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian toisen kolmivuotiskauden (2008–2010). Eurooppa-neuvosto on tässä yhteydessä vahvistanut yhdennetyt suuntaviivat, hyväksynyt maakohtaiset suositukset ja vahvistanut uudistetun Lissabonin strategian neljä ensisijaista alaa. Lisäksi Eurooppa-neuvosto on komission ehdottamien toimien sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston työn pohjalta hyväksynyt täytäntöönpantavia konkreettisia toimia.

Viimeisin päivitys 11.06.2008

Top