Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma (2007–2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma (2007–2010)

Toimintasuunnitelmassaan komissio ehdottaa aiempaa yhtenäisempiä toimia työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi. Neljä keskeistä toiminta-aluetta ovat lainsäädännön ja hallintomenettelyjen kehittäminen, viranomaisten tuki liikkuvuudelle, EURES-verkoston vahvistaminen ja tiedottaminen kansalaisille.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 6. joulukuuta 2007 – Liikkuvuuden avulla uusia ja parempia työpaikkoja: Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma (2007–2010) [KOM(2007) 773 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Vaikka eurooppalaiset tuntuisivat olevan aiempaa halukkaampia liikkumaan työmarkkinoilla, ammatillisen liikkuvuuden kasvu on vähäistä Euroopan unionissa. Syynä tähän ovat epätietoisuus liikkuvuuden tuomista eduista ja siihen liittyvät lukuisat hallinnolliset ja lainsäädännölliset esteet. Siksi työntekijöiden liikkuvuutta on edistettävä uusin toimin. Vastatakseen liikkuvuuden asettamiin uusiin haasteisiin komissio ehdottaakin toimintasuunnitelmaa, jolla on neljä päätavoitetta.

Toimintasuunnitelma 2007–2010

Ensimmäisenä tavoitteena on voimassa olevan lainsäädännön ja hallinnollisten käytänteiden parantaminen. Tällä alalla ehdotetaan neljää toimea:

 • selvitetään, onko yhteisön lainsäädäntöä tarpeen mukauttaa, jotta työntekijät voisivat liikkua uudenlaisten suuntausten mukaisesti menettämättä sosiaaliturvan tarjoamaa suojaa
 • vahvistetaan riippumattomien asiantuntijoiden TRESS - verkoston lainsäädännöllistä asemaa sosiaaliturvan koordinoinnissa Euroopan tasolla (tietojen jakamisessa, selvitysten laatimisessa ja asiantuntijaneuvojen antamisessa). Hallinnollisten käytänteiden ja säännösten tarve ratkaistaan kuulemalla sidosryhmiä ja tekemällä vaikuttavuusselvitys
 • yksinkertaistetaan edelleen kansallisia yhteistyö- ja hallintokäytänteitä (esimerkiksi sähköinen tietojenvaihto ja sähköinen konsultointi ja sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin (es de en fr) sähköisen version käyttöönotto), jotta siirtotyöläisten sosiaalikulujen korvausten maksaminen nopeutuisi ja helpottuisi
 • toteutetaan lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyttä koskevat ehdotukset, jotta lisäeläkeoikeuksien kertyminen ja säilyttäminen tehostuisivat.

Joustavuus ja liikkuvuus yhdessä (joustoturva) todennäköisesti edistävät Lissabonin strategiaa, sillä yhä useammille työntekijöille on silloin tarjolla lisää parempia työpaikkoja.

Toisena tavoitteena on varmistaa, että kansalliset sekä alue- ja paikallisviranomaiset edistävät liikkuvuutta kukin omalla tasollaan. Jäsenvaltioiden tehtävänä on:

 • asettaa liikkuvuus kansallisten työllisyyttä ja elinikäistä oppimista koskevien strategioidensa ensisijaiseksi toimintakohteeksi
 • omaksua hyviä käytänteitä keskinäisten oppimisohjelmien ansiosta. Ohjelmia voidaan rahoittaa EU:n koheesiopolitiikasta. Samalla laaditaan luettelo olemassa olevista ohjelmista ja tarkastellaan mahdollisuutta kehittää eurooppalaisia liikkuvuusohjelmia
 • hyödyntää eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, edistää Europass - järjestelyä ja kehittää eurooppalaista ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää (ECVET).

Alue- ja paikallisviranomaisia, koulutuskeskuksia ja kansalaisyhteiskuntaa kannustetaan poistamaan käytännön esteet ja edistämään ns. oikeudenmukaista liikkuvuutta, jossa noudatetaan työnormeja ja säännöksiä.

EURES in tarjoamien palveluiden kattavuuden ja laadun parantamiseksi työntekijöiden liikkuvuuden alalla on ehdotettu esimerkiksi seuraavia toimia:

 • lisätään tiedonjakelua ja tiedotetaan yhtäläisen kohtelun periaatteesta ja työnormien noudattamisesta eurooppalaisilla työmarkkinoilla
 • vahvistetaan strategisten tietojen keruuta EURES in analyysivalmiuksien lisäämiseksi
 • kehitetään EU:n alueella liikkuville työntekijöille tarjottavia palveluja, varsinkin nimettyjen erityisryhmien osalta
 • saatetaan osa palveluista tietyissä tapauksissa koskemaan myös kolmansien maiden kansalaisia.

Kansalaisten tietoisuutta liikkuvuudesta lisätään kolmenlaisilla toimilla:

 • järjestämällä vuosittain "Euroopan työpaikkapäivät", jotta kansalaiset saisivat enemmän tietoa oikeuksistaan ja liikkuvuuden hyödyistä ja jotta tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihto eri sidosryhmien kesken lisääntyisi
 • käynnistämällä ammatillista liikkuvuutta koskeva kumppanuusaloite, johon kuuluu ammatillista liikkuvuutta edistävän verkoston luominen
 • osoittamalla PROGRESS - ohjelmasta tukea, jolla rahoitetaan kokeiluhankkeita, hyvien käytänteiden vaihtoa, tiedottamista uusista kehityssuuntauksista saaduista tuloksista ja innovatiivisten järjestelyjen käyttöönottoa.

Taustaa

Työntekijöiden liikkuvuuden avulla on tarkoitus vastata ikääntyvän yhteiskunnan ja jatkuvasti muuttuvien työmarkkinoiden asettamiin uusiin haasteisiin varsinkin, kun niin työntekijöille kuin työnantajille on EU:ssa laajentumisen myötä tarjolla uusia vaihtoehtoja. Lissabonin strategiassa ja Euroopan työllisyysstrategiassa onkin todettu muodollisesti, että entistä suurempi maantieteellinen ja työpaikasta toiseen tapahtuva liikkuvuus ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin mukautua nopeasti muuttuviin työmarkkinoihin. Tämä tiedonanto on jatkoa useille aiemmille aloitteille liikkuvuuden edistämiseksi. Komissio haluaakin hyödyntää kokemuksia, joita on saatu ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevasta vuoden 2002 toimintasuunnitelmasta ja Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuodesta 2006.

Viimeisin päivitys 22.05.2008

Top