Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sukupolvien välinen solidaarisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html FR html IT html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Sukupolvien välinen solidaarisuus

Euroopan komissio on laatinut yhteenvedon perhe-elämää tukevien kansallisten politiikkojen kehityksestä ja korostaa Lissabonin strategian merkitystä niiden nykyaikaistamisessa, erityisesti mitä tulee työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Komissio pyrkii edistämään sukupolvien välistä solidaarisuutta ehdottamalla välineitä, joiden avulla on mahdollista kehittää Eurooppalainen perheallianssi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen [KOM(2007) 244 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Väestörakenteen muutokseen liittyvät haasteet huolettavat sekä jäsenvaltioita että Euroopan unionia (EU). Tavoitteena on lujittaa sukupolvien välistä solidaarisuutta ja antaa kansalaisille mahdollisuus toteuttaa perheen muodostamista koskevat suunnitelmansa. Jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta perhepolitiikan alalla. EU:lla on kuitenkin tärkeä tehtävä perhepolitiikkojen nykyaikaistamisen ja onnistumisen kannalta erityisesti kasvuun ja työllisyyteen tähtäävän Lissabonin strategian perusteella. Strategiassa korostetaan naisten työllistymistä ja miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ehdottamalla parannuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Perhepolitiikkojen kehitys ja muutokset jäsenvaltioissa

Erilaiset perhe-elämän tukemiseen tarkoitetut politiikat ovat kehittyneet eri EU-maissa eri tavoin. Niissä on kolme pääulottuvuutta:

 • perheeseen liittyvien eri kulujen korvaaminen
 • vanhemmille tarkoitetut tukipalvelut lasten kasvatuksessa ja lastenhoidossa sekä ikääntyvässä yhteiskunnassa sellaisille henkilöille tarkoitetut palvelut, jotka eivät tule itsenäisesti toimeen
 • työehtojen parantaminen esimerkiksi joustavan työajan ja paikallisten palvelujen avulla.

Jäsenvaltiot ovat alkaneet tehdä perhepolitiikkaan muutoksia, joissa otetaan huomioon täydessä muutostilassa oleva yhteiskunta- ja kulttuurielämä. Euroopassa yhteiskunnan tasapaino nojaa yhä monimutkaisemmalla tavalla sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Erityisesti on nähtävissä kolmenlaisia muutoksia:

 • Perhepolitiikka on yksi osa niistä julkisista toiminnoista, jotka vaikuttavat perheiden tilanteeseen. Muita sellaisia ovat muun muassa koulutuspolitiikka, sosiaalinen ja ammatillinen integraatio, nuoriso-, työllisyys-, liikenne- ja terveyspolitiikka jne.
 • Toimintatavat kehittyvät siten, että tavoitteena on lisätä työn houkuttavuutta ja taata ulospääsy köyhyydestä.
 • Politiikkojen tavoitteena on naisten osallistuminen työelämään ilman suuria keskeytyksiä ja miesten entistä suurempi osallistuminen perhe-elämään ja kodinhoitoon.

Yleisesti voidaan todeta, että sellaisissa maissa syntyvyys- ja työllisyystasot ovat muita korkeampia, jotka ovat toteuttaneet kokonaisvaltaista politiikkaa naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi, panostaneet tarjottujen palvelujen, kuten lasten päivähoidon, laatuun ja suosineet tietynlaista työaikojen joustavuutta.

Euroopan unionin työllisyyspolitiikan asema

Euroopan unioni pyrkii omissa politiikoissaan ottamaan huomioon niiden vaikutuksen perhesiteisiin ja perheenjäsenten elämän laatuun. Tästä syystä perhe-elämän, yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen on osaltaan unionin työllisyyspolitiikan keskipisteessä, jotta voidaan taata miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet päästä työhön. Tällä politiikalla on paljon merkitystä myös sen kannalta, miten Euroopan unionin kansalaiset pystyvät toteuttamaan perheen muodostamista koskevat suunnitelmansa.

Tulevat aloitteet

Naisten työelämään osallistumisen lisääminen ja yhtäläiset mahdollisuudet myötävaikuttavat Lissabonin strategian kehitykseen. Strategiassa ehdotetaankin käytännön toimenpiteitä työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

Komissio ehdottaa tämän tiedonannon ohella useita tämän alan aloitteita, muun muassa seuraavia:

 • Työmarkkinaosapuolille annetaan mahdollisuus ottaa kantaa ehdotuksiin, joiden tavoitteena on löytää paras tapa sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä.
 • Toteutetaan toimia, joilla vastataan neuvoston vaatimuksiin asettaa painopisteeseen lasten köyhyyden torjuminen.
 • Aletaan pohtia toimia, joilla parannetaan huollettaville vanhuksille tarjottavien palvelujen laatua ja suojellaan vanhuksia pahoinpitelyltä, sekä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan unionin tasolla nykyaikaistaa ikääntyvää väestöä varten tarvittavia infrastruktuureja ja heille tarjottavia palveluja.

Eurooppalaisen perheallianssin yhteistyöfoorumi

Eurooppalaisen perheallianssin (DE) (EN) (FR) tavoitteena on edistää perhepolitiikkojaan uudistavien jäsenvaltioiden kokemusten vaihtoa ja yhteistyökumppanuutta. Sitä varten järjestetään foorumi, jolla vaihdetaan tietoja siitä, millaisten politiikkojen avulla on mahdollista tukea perheitä, jotta väestörakenteen muutoksiin voidaan reagoida. Komission tätä varten kehittämistä välineistä tärkeimpiä ovat seuraavat:

 • Väestötieteellisiä kysymyksiä käsittelevien julkishallinnon asiantuntijoiden korkean tason työryhmä neuvoo ja avustaa komissiota erilaisten analyysi- ja kokemustenvaihtotoimien valmistelussa ja täytäntöönpanossa
 • Joka toinen vuosi järjestetään keskustelufoorumi, jolla laaditaan tilannekatsaus väestötilanteesta Euroopan kansallisten, alueellisten ja paikallisten verkostojen tuella.
 • Luodaan perhepolitiikan hyviä toimintatapoja koskeva seurantajärjestelmä.
 • Perustetaan perheeseen ja väestön muutokseen liittyviä kysymyksiä käsittelevää tutkimusta erityisesti osana seitsemättä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaa ja innovaation ja kilpailukyvyn puiteohjelmaa. Komissio haluaa toteuttaa vuonna 2008 Eurobarometri-tutkimuksen perheiden tilanteesta ja tarpeista ja tehdä yhteistyötä OECD:n (EN) (FR) laatiman perheitä koskevan tietokannan kehittämisessä.
 • Käytetään EU:n rakennerahastoja. Tätä varten laaditaan jäsenvaltioiden paikallisille toimijoille opas, jonka avulla he voivat käytännössä hyödyntää rakennerahastoja perhepolitiikkojen uudistamisohjelmien tukemiseen.

Taustaa

Lokakuussa 2006 annetussa Euroopan väestökehitystä koskevassa komission tiedonannossa esitellään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla on tarkoitus lisätä työllisyyttä ja naisten, nuorten ja ikääntyneiden osallistumista työelämään, parantaa taloudellista suorituskykyä, järjestää maahanmuutto entistä paremmin ja tasapainottaa julkiset varat sekä edistää väestön uudistumista. Tämä tiedonanto on jatkoa edelliselle ja tässä ehdotetaan välineitä, joilla on mahdollista varmistaa väestön uudistuminen ja lujittaa sukupolvien välistä solidaarisuutta.

Viimeisin päivitys 07.02.2008

Top