Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön tupakka-alan rahasto: tiedotusohjelmat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteisön tupakka-alan rahasto: tiedotusohjelmat

Euroopan unioni (EU) rahoittaa tuottajien koulutusta ja uudelleensuuntautumistoimien toteutusta tukeakseen tupakoinnin vastustamista.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 2182/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön tupakka-alan rahaston osalta [katso muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Yhteisön tupakka-alan rahasto on perustettu vuonna 1992 raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetulla asetuksella. Se rahoittaa toimia, joiden tarkoituksena on

  • syventää tietämystä tupakan haittavaikutuksista ja asianmukaisista ennalta ehkäisevistä ja parantavista toimenpiteistä;
  • ohjata yhteisön tuotantoa muihin tuotantosuuntiin tai muihin työpaikkoja luoviin taloudellisiin toimintoihin.

Tiedotusohjelmat

Rahasto rahoittaa tiedotusohjelmia, joiden tarkoituksena on lisätä yleisön tietämystä tupakan haittavaikutuksista. Näitä ohjelmia ovat hankkeet, jotka koskevat yleisön tietämyksen lisäämistä tupakoinnin haittavaikutuksista, tupakoinnin ennaltaehkäisyä ja lopettamista sekä toimien avulla saatujen tulosten levittämistä. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka esittää hankkeita, hyväksyy asetuksessa olevat ehdot, joihin kuuluu myös sitoumus osallistua hankkeen rahoitukseen omin varoin vähintään 25 prosentilla kokonaiskustannuksista.

Rahaston hallinnosta tiedotusohjelmien osalta huolehtii komissio tieteellis-teknisen komitean avustuksella.

Esitettyjä hankkeita arvioivat riippumattomat asiantuntijat varmistavat, että hankkeet täyttävät tietyt ehdot. Hankkeet on muun muassa toteutettava yhteistyössä useaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden kanssa, ja niissä on otettava huomioon kulttuuriset ja kielelliset muuttujat.

Kun päätös hankkeen rahoituksesta on tehty, sopimus säätelee komission ja valitun hankkeen esittäneen tahon välistä suhdetta. Nyt käsiteltävänä olevassa asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti kyseisen sopimuksen sisällöstä.

Uudelleensuuntautumistoimet

Rahastosta on rahoitettu

  • yksittäisiä toimia, joiden tavoitteena on kannustaa tupakkaa valmistavien yritysten toimintojen monipuolistamista kouluttamalla tuottajia ja luomalla korkealaatuisten, muiden kuin tupakkatuotteiden markkinointirakenteita;
  • yleistä etua koskevia toimia. Näitä ovat muun muassa tutkimukset, jotka koskevat mahdollisuuksia muuttaa tuottajien tuotantosuunta muihin kasvilajeihin tai muihin toimintoihin, opastus tupakan tuotannosta luopuville tuottajille ja esittelyluonteiset innovatiiviset kokeilut.

Viimeiset rahoitusta saaneet uudelleensuuntautumistoimet esitettiin vuonna 2006.

Viitteet

Säädös

Voimaantulopäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisön virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2182/2002

10.12.2002

-

EYVL L 331, 7.12.2002

Muutossäädökset

Voimaantulopäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 480/2004

19.3.2004

-

EUVL L 78, 16.3.2004

Asetus (EY) N:o 1881/2005

25.11.2005

-

EUVL L 301, 18.11.2005

Asetukseen (EY) N:o 2182/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 5 päivänä kesäkuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY [EYVL L 194, 18.7.2001]. Tässä kansanterveyden parantamiseksi annetussa direktiivissä on säädöksiä, jotka koskevat savukkeista poltettaessa syntyvän tervan määrää, suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkavalmisteita ja tupakkatuotteiden merkintöjä.

Tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavien värivalokuvien tai muiden kuvien käytöstä tupakkatuotteiden pakkauksissa 5 päivänä syyskuuta 2003 tehty komission päätös 2003/641/EY [EUVL L 226, 10.9.2003]. Tässä päätöksessä annetaan sääntöjä tupakoinnin vaikutuksesta terveyteen kertovien värikuvien tai muiden kuvien käytöstä tupakkatuotepakkauksissa. Se on jatkoa direktiiville 2001/37/EY, jossa jo velvoitetaan suurentamaan pakkauksissa olevia terveyttä koskevia varoituksia. Varoitustekstien lisäksi ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää järkyttäviksi tarkoitettuja kuvia.

Viimeisin päivitys 12.10.2007

Top