Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tupakoinnin torjunta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tupakoinnin torjunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositus tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Siinä kehotetaan EU-maita soveltamaan lainsäädännöllisiä ja/tai hallinnollisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista. Näihin kuuluvat tupakan myynnin ja sen mainonnan ja myynninedistämisen valvonta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Tupakan myynnin ehkäisemiseksi lapsille ja nuorille EU-maita kehotetaan:
  • vaatimaan tupakkatuotteiden myyjiä toteamaan, että tupakan ostajat eivät ole alaikäisiä;
  • poistamaan tupakkatuotteet itsepalvelusta kaupoissa;
  • rajoittamaan alaikäisten mahdollisuutta käyttää tupakka-automaatteja;
  • rajoittamaan tupakan etämyynti muun muassa internetissä aikuisiin;
  • kieltämään sellaisten lapsille tarkoitettujen makeisten ja lelujen myynti, jotka muistuttavat ulkonäöltään jotain tupakkatuotetta;
  • kieltämään savukkeiden myynti yksittäin tai alle 19 savukkeen pakkauksissa.
 • Tupakan mainonnan ja myynninedistämisen vähentämiseksi EU-maita kehotetaan kieltämään:
  • tupakkamerkkien käyttäminen muissa kuin tupakkatuotteissa ja -palveluissa;
  • mainosmateriaalin (esim. tuhkakupit, sytyttimet, päivänvarjot ja tupakkanäytteet) käyttäminen;
  • alennukset, kylkiäiset, ostohyvitykset ja mahdollisuudet osallistua myynninedistämiseen liittyvään kilpailuun;
  • tupakkatuotteisiin liittyvien mainostaulujen, julisteiden ja muiden sisä- ja ulkomainontakeinojen käyttäminen;
  • tupakkatuotteiden elokuvateatterimainonnan käyttäminen;
  • muut mainonnan ja sponsoroinnin muodot, joilla pyritään suoraan tai epäsuorasti tuomaan esille tupakkatuotteita.
 • EU-maita kehotetaan myös:
  • vaatimaan tupakkatuotteiden valmistajia ilmoittamaan, kuinka paljon rahaa ne käyttävät mainonta-, markkinointi-, sponsorointi- ja myynninedistämiskampanjoihin;
  • suojelemaan ihmisiä passiivisen tupakoinnin vaikutuksilta työpaikkojen sisätiloissa, suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota oppilaitoksiin, terveydenhuoltotiloihin ja paikkoihin, joissa tarjotaan palveluja lapsille.;
  • jatkamaan toimien kehittämistä tupakoinnin vähentämiseksi erityisesti terveysvalistuksen kautta;
  • osallistamaan nuoria tupakoinnin vastaisiin toimiin;
  • toteuttamaan tupakkatuotteiden hintatoimenpiteitä tupakoinnin hillitsemiseksi;
  • varmistamaan esitettyjen toimenpiteiden noudattaminen;
  • tiedottamaan Euroopan komissiolle kahden vuoden välein toteutetuista toimista.
 • Komissiota kehotetaan:
  • seuraamaan ja arvioimaan toteutettavia toimenpiteitä;
  • raportoimaan toimenpiteiden toteuttamisesta viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun ne ovat saaneet kansalliset tiedot;
  • punnitsemaan, ovatko jatkotoimenpiteet tarpeellisia.
 • Komissio on tehnyt useita aloitteita tupakoinnin ehkäisemiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa sellaiset kampanjat, kuten ”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” ja tupakkatuotteiden tukien vaiheittainen poistaminen.
 • Sitovassa lainsäädännössä, joka otettiin käyttöön vuonna 2003 (direktiivi 2003/33/EY) ja korvattiin vuonna 2014 (direktiivi 2014/40/EU) säädetään EU:n laajuisista tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden (kuten sähkösavukkeiden) valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevista vaatimuksista.
 • Lisäksi vuonna 2009 annetussa suosituksessa kehotettiin EU-maita tehostamaan toimenpiteitä ihmisten suojelemiseksi passiiviselta tupakoinnilta työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä.

TAUSTAA

Neljäsosa (26 %) eurooppalaisista polttaa. Tupakointi on suurin yksittäinen ehkäistävissä oleva kuoleman ja sairauksien aiheuttaja EU:ssa, ja se aiheuttaa noin 700 000 kuolemaa joka vuosi.

Lisätietoja löytyy tupakkapolitiikkaa käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi (EUVL L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 152, 20.6.2003, s. 16–19).

Direktiiviin 2003/33/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1–38). Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, savuttomista ympäristöistä (EUVL C 296, 5.12.2009, s. 4–14)

Viimeisin päivitys: 03.05.2016

Top