Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mikrobilääkkeiden maltillinen käyttö ihmislääketieteessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mikrobilääkkeiden maltillinen käyttö ihmislääketieteessä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus 2002/77/EY mikrobilääkkeiden käytöstä lääketieteessä

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa kehotetaan Euroopan unionin (EU) maita laatimaan ja toteuttamaan erityisiä strategioita edistääkseen mikrobilääkkeiden*, kuten antibioottien, maltillista käyttöä ihmislääketieteessä niiden tehokkuuden säilyttämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi suosituksessa ehdotetaan toimia, joiden tavoitteena on

 • vahvistaa mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkkeiden käytön seurantajärjestelmiä (esim. tietojen kerääminen mikrobilääkkeiden määräämisestä ja käytöstä sairaaloissa)
 • kehittää mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä edistäviä valvonta- ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä laatimalla säännöt antibioottien käyttöön ja toteuttamalla hygieniaa ja infektioiden hallintaa koskevia toimia laitoksissa (esim. sairaaloissa ja hoitokodeissa)
 • edistää mikrobilääkeresistenssiongelmaa koskevaa hammaslääkärien, farmaseuttien, sairaanhoitajien ja muiden lääketieteen alan ammattilaisten koulutusta ja siten vähentää antibioottien tarvetta
 • tiedottaa väestölle mikrobilääkkeiden maltillisen käytön tärkeydestä lisäämällä tietoisuutta mikrobilääkeresistenssiongelmasta ja pyrkimällä muokkaamaan väestön odotuksia realistisemmiksi antibioottien määräämisen osalta
 • edistää mikrobilääkeresistenssin hillitsemiseen tähtääviä tutkimusaloitteita painottaen mekanismeja, jotka säätelevät mikrobilääkeresistenssin kehittymistä ja leviämistä ihmisten keskuudessa.

Tuotteita koskevat säännöt

Suositus sisältää mikrobilääkkeiden käytön suuntaviivat. Mikrobilääkkeiden markkinointia varten on luotava valvontajärjestelmiä, jotta voidaan varmistaa tartuntatautien hyvän hallinnan periaatteiden noudattaminen.

Jatkotoimet

Kertomukset

EU-maat ovat antaneet säännöllisesti täytäntöönpanokertomuksia toteuttamistaan strategiatoimista. Komissio on saamiensa tietojen pohjalta julkaissut asiaa koskevia kertomuksia viiden vuoden välein:

 • Vuonna 2005 annetussa ensimmäisessä kertomuksessa EU-maita kehotettiin
  • puuttumaan antibiootteja koskevaan itselääkityksen ongelmaan erityisesti tiedottamalla suurelle yleisölle siihen liittyvistä riskeistä
  • laatimaan suuntaviivat asianmukaista antibioottihoitoa koskevista suosituksista.
 • Vuonna 2010 annetussa toisessa kertomuksessa kehotettiin muun muassa perustamaan jokaiseen EU-maahan asianmukainen alojenvälinen mekanismi, jolla koordinoidaan suosituksessa kaavailtujen strategioiden täytäntöönpanoa.
 • Vuonna 2015 annetussa kolmannessa kertomuksessa EU-maita kehotettiin
  • panemaan täytäntöön valvonta- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet
  • toteuttamaan toimia lisätäkseen poliittisten päättäjien sitoutumista mikrobilääkeresistenssiin puuttumiseen
  • edistämään keskeisten alojen tutkimusta mikrobilääkeresistenssiä koskevan valvonnan puutteiden korjaamiseksi.

Toimintasuunnitelmat

Neuvosto antoi vuonna 2009 suosituksen potilasturvallisuudesta. Komissio julkaisi neuvoston suosituksen ja vuosina 2005 ja 2010 antamiensa kertomusten pohjalta vuonna 2011 viisivuotisen toimintasuunnitelman mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien uhkien torjumiseksi.

Seuraava toimintasuunnitelma käynnistetään vuonna 2017. Siinä keskitytään

 • tukemaan EU-maita erityisesti kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisessa, täytäntöönpanossa ja seurannassa
 • yhdistämään EU:n varoja ja välineitä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevan innovoinnin ja tutkimuksen edistämiseksi
 • vahvistamaan EU:n johtavaa asemaa maailmanlaajuisilla foorumeilla eli kansainvälisissä järjestöissä ja tärkeimpien kauppakumppanien kanssa.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Mikrobilääkkeet: laaja joukko kemiallisia yhdisteitä ja fyysisiä tekijöitä, joita käytetään tartuntoja aiheuttavien mikrobien tuhoamiseen tai niiden kasvun estämiseen (esim. penisilliiniantibiootti, antiseptiset aineet tai pieneliöitä tuhoavat aineet).

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 2002/77/EY, annettu 15 päivänä marraskuuta 2001, mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä ihmislääketieteessä (EYVL L 34, 5.2.2002, s. 13–16)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä ihmislääketieteessä annetun Neuvoston suosituksen (2002/77/EY) täytäntöönpanoa käsittelevien jäsenvaltioiden raporttien pohjalta (KOM(2005) 684 lopullinen, 22.12.2005)

Komission toinen kertomus neuvostolle mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä ihmislääketieteessä annetun neuvoston suosituksen (2002/77/EY) täytäntöönpanoa käsittelevien jäsenvaltioiden raporttien pohjalta (KOM(2010) 141 lopullinen, 9.4.2010)

Mikrobilääkkeiden maltillinen käyttö ihmislääketieteessä: kolmas kertomus neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta (2016)

Viimeisin päivitys: 01.03.2017

Top