Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n alkoholistrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n alkoholistrategia

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n strategia EU-maiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä – KOM(2006) 625 lopullinen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa vahvistetaan strategia EU-maiden tukemiseksi haitallisen ja vaarallisen alkoholinkäytön kielteisten terveysvaikutusten sekä siihen liittyvien sosiaalisten ja taloudellisten seurauksien vähentämisessä.

Strategiassa määritetään ensisijaiset teemat ja toiminnan eri tasot sekä luetellaan EU-maiden toteuttamia toimenpiteitä hyvien käytäntöjen edistämiseksi. Siinä kehotetaan myös kaikkia muita asianomaisia osapuolia toteuttamaan toimenpiteitä alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi. Euroopan komission toimilla on täydennetty alaa koskevia kansallisia strategioita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Viisi ensisijaista teemaa

 • 1.

  Suojellaan nuoria, lapsiaja syntymättömiä lapsia – tämä sisältää kolme erityistavoitetta:

  • hillitään alaikäisten juomista ja vähennetään nuorten vaarallista ja haitallista alkoholinkäyttöä
  • vähennetään lasten alkoholiongelmaisissa perheissä kokemia haittoja
  • vähennetään alkoholille altistumista raskausaikana.
 • 2.

  Vähennetään alkoholiin liittyviä tieliikennekuolemia ja -vahinkoja

 • 3.
  Ehkäistään alkoholiin liittyviä haittoja aikuisten keskuudessa ja vähennetään kielteistä vaikutusta työpaikalla – tähän sisältyvät seuraavat erityistavoitteet:
  • vähennetään alkoholiin liittyviä kroonisia fyysisiä sairauksia ja mielenterveyshäiriöitä
  • vähennetään alkoholiin liittyviä kuolemantapauksia
  • annetaan kuluttajille tietoa tietoon perustuvien valintojen tekemiseksi
  • edistetään alkoholiin liittyvien haittojen vähentämistä työpaikalla.
 • 4.

  Tiedotetaan ja valistetaan – korostetaan erityisesti haitallisen ja vaarallisen alkoholinkäytön vaikutuksia

  • sikiöön
  • alaikäisiin lapsiin
  • työskentely- ja ajokykyyn.
 • 5.

  Kehitetään EU:n tasolla yhteinen tietopohja ja pidetään sitä yllä – hankitaan vertailukelpoista tietoa muun muassa

  • alkoholinkäytön määrästä
  • juomatottumuksista
  • alkoholin sosiaalisista ja terveysvaikutuksista.

EU-maiden tukeminen

EU:n rooli tässä strategiassa on täydentää EU-maiden toimia, antaa niiden toimille lisäarvoa ja mahdollistaa EU-maiden yhteistyö yhteisten kysymysten ratkaisemisessa.

Kolmivuotinen alkoholiin liittyvien haittojen vähentämistä koskeva yhteinen toimi (RARHA) rahoitetaan terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta ja se käynnistyi tammikuussa 2014. Sillä tuetaan EU-maiden edistymistä kohti yhteisiä ensisijaisia tavoitteita EU:n alkoholistrategian mukaisesti ja autetaan niitä puuttumaan alkoholiin liittyviin haittoihin ja vähentämään niitä.

Strategian täytäntöönpano

 • Vuonna 2013 julkaistussa raportissa todetaan, että EU-maat ovat ajantasaistaneet ja vahvistaneet alkoholistrategioitaan EU:n strategian suuntaan.
 • Viiteen ensisijaiseen teemaan perustuvan EU:n strategian todettiin tuottaneen selkeitä tuloksia EU-maiden toimien tukemisessa.
 • EU-maiden koordinointia ja niiden tukemista voitaisiin parantaa lisäämällä kansallista alkoholipolitiikkaa käsittelevän komitean näkyvyyttä ja ottamalla käyttöön monivuotinen työsuunnitelma.
 • Asianomaisia osapuolia voitaisiin kannustaa osallistumaan EU:n alkoholi- ja terveysfoorumiin.

TAUSTAA

Alkoholipolitiikka

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: EU:n strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä (KOM(2006) 625 lopullinen, 24.10.2006)

Viimeisin päivitys: 13.01.2016

Top