Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan yhteisön uusi terveysstrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan yhteisön uusi terveysstrategia

Tässä tiedonannossa esitetään yhteisön laaja-alainen terveysstrategia ja kerrotaan, kuinka sen avulla voidaan laatia eri politiikan alueilla esiintyviä terveysnäkökohtia koskeva yhtenäinen ja tehokas lähestymistapa. Strategian keskeinen tekijä on uusi kansanterveyden puiteohjelma. Puiteohjelman avulla yhteisö voi täyttää velvollisuutensa tehokkaammin, sillä ohjelmassa määritellään selkeästi tavoitteet ja se, millä politiikan välineillä niihin pyritään.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan yhteisön terveysstrategiasta, annettu 16. toukokuuta 2000 [KOM(2000) 285 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin kansalaiset pitävät oikeutetusti terveyttä erittäin tärkeänä asiana ja odottavat, että heitä suojellaan mahdollisilta uhkilta. Yhteisön on varmistettava, että terveydensuojelu on korkeatasoista. Uutta terveysstrategiaa tarvitaan, sillä terveydensuojelun alalla on ilmennyt uusia haasteita ja uusia painopisteitä, jotka liittyvät muun muassa laajentumiseen, uusien sairauksien ilmenemiseen, terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuviin paineisiin sekä perustamissopimuksen (3 ja 152 artikla) muutoksista johtuvien yhteisön velvollisuuksien vahvistumiseen.

Uusi strategia syntyi vuonna 1998 aloitetun keskustelun myötä. Komissio avasi keskustelun tiedonannolla, jossa käsiteltiin kansanterveyspolitiikan kehittymistä. Uudessa strategiassa otetaan huomioon tämän keskustelun tulokset sekä aiemmista toimintaohjelmista saatu kokemus.

Kaksi keskeistä osaa

Strategiassa on kaksi keskeistä ohjelmalohkoa:

 • uudet kansanterveyden toimintapuitteet (kansanterveyden puiteohjelma), joihin kuuluu vuosiksi 2001-2006 laadittu yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelma
 • yhtenäinen yhteisön terveysstrategia. Perustamissopimuksen artikla, jonka mukaan kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa on varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu, koskee kaikkia yhteisön toiminnan avainalueita. Uusi strategia kattaa erityistoimenpiteitä, joilla pyritään käsittelemään terveydensuojelua kokonaisvaltaisesti eli osana kaikkia yhteisön politiikkoja.

Kansanterveyden toimintapuitteet ovat keskeinen osa strategiaa, ja niihin kuuluu erityisesti kansanterveyttä koskevia toimia. Näihin puitteisiin kuuluu myös kolmesta toiminta-alasta muodostuva uusi toimintaohjelma, jonka tavoitteena on

 • lisätä terveystiedotusta kaikilla yhteiskunnan aloilla
 • luoda valmiudet reagoida nopeasti terveysuhkiin (es de en fr)
 • tarttua terveyteen vaikuttaviin tekijöihin () ja erityisesti huonoihin elämäntapoihin liittyviin tekijöihin.

Rajallisista varoista huolimatta yhteisö aikoo toimia tehokkaasti ja luoda paljon yhteisöllistä lisäarvoa toimimalla erityisesti sellaisilla aloilla, joilla jäsenvaltioiden omat toimet eivät ole riittävän tehokkaita eli joilla koordinointi yhteisön tasolla on tärkeää. Nykyisiä ohjelmia on tarkoitus jatkaa siihen asti, kunnes uusi toimintaohjelma on toteuttamisvaiheessa.

Kansanterveysohjelman lisäksi kansanterveyden toimintapuitteisiin kuuluu kansanterveyden eri osa-aloja koskevia ja ohjelman puitteissa toteutettavia muita lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotka koskevat

 • tartuntatautien ehkäisyä ja valvontaa: erityisesti yhteisöön vuonna 1999 perustetun tartuntatautien epidemiologisen seurannan (es de en fr) ja valvonnan verkoston avulla.
 • huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä: käynnistetään huumausaineita koskevaa unionin toimintasuunnitelmaa 2000-2004 täydentäviä toimia.
 • tupakoinnin torjuntaa: toteutetaan jo hyväksyttyjä aloitteita (esimerkiksi ehdotus uudeksi direktiiviksi tupakkatuotteiden valmistamisesta, esittämismuodosta ja myynnistä) täydentäviä toimia.
 • ihmisestä peräisin olevien elinten ja aineiden laatua ja turvallisuutta: aihetta koskevan lainsäädännön laatimiseksi on valmistumassa yleisstrategia.
 • verta ja verituotteita: suunnitteilla on useita toimenpiteitä, kuten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva direktiiviehdotus. Lisäksi suunnitellaan verensiirtojen valvontaverkoston perustamista ja veren ja verivalmisteiden parhaan mahdollisen käytön edistämistä.
 • eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimia: tällä alalla toteutettavien toimien on tarkoitus liittyä läheisesti uuden elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan yleisstrategian puitteissa kehitettyihin politiikkoihin. Strategiaa käsitellään valkoisessa kirjassa elintarvikkeiden turvallisuudesta.
 • eurooppalaista terveysfoorumia: on suunniteltu, että perustettaisiin foorumi, jonka kautta kaikki terveysalan toimijat pääsevät vaikuttamaan terveyspolitiikkaan.

Yhtenäisen strategian toteuttaminen

Kansanterveyden toimintapuitteiden toimien on liityttävä muilla politiikan aloilla toteutettuihin terveysaloitteisiin, jotta voidaan taata yhteisön laaja-alaisen terveysstrategian yhtenäisyys. Näitä aloja ovat muun muassa yhtenäismarkkinat, kuluttajien suojelu, sosiaaliturva, työllisyys ja ympäristö.

Yhteyksiä on lisäksi vahvistettava käyttämällä uusia järjestelmiä ja välineitä, joilla varmistetaan, että muut yhteisön politiikat edistävät terveydensuojelua.

Terveysalan kannalta merkittäviin ehdotuksiin on vuodesta 2001 lähtien sisällytettävä selvitys siitä, miten ja miksi terveyskysymykset on otettu huomioon. Lisäksi on osoitettava todennäköiset terveysvaikutukset.

 • Kansanterveysalan toimintaohjelman puitteissa on ensisijaisen tärkeää kehittää perusteita ja menetelmiä ehdotettujen politiikkojen ja niiden toteuttamisen arvioimiseksi, ja lisäksi olisi oltava mahdollisuus toteuttaa perusteellinen vaikutustenarviointi tietyistä toimista tai politiikoista.
 • Yhteisiä toimia voidaan kansanterveysalan toimintaohjelman puitteissa toteuttaa myös yhteistyössä muiden yhteisön ohjelmien ja virastojen kanssa.
 • Vahvistetaan sellaisia komission sisäisiä mekanismeja, joilla taataan terveyteen liittyvien toimien tehostettu koordinointi.
 • Uusi strategia on merkittävä hanke yhteisön kannalta ja osoittaa, että komissio pitää kansanterveyttä merkittävänä osana yhteisön politiikkoja.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1786/2002/EY, tehty 23. syyskuuta 2002, yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003-2008) hyväksymisestä [EYVL L 271, 9.10.2002].

Ohjelma on olennainen osa Euroopan yhteisön terveysstrategiaa. Sillä on seuraavat tavoitteet: parantaa tietoa ja tietämystä kansanterveyden ja terveysjärjestelmien edistämiseksi, parantaa valmiutta reagoida nopeasti ja koordinoidusti terveysuhkiin sekä ryhtyä toimiin terveyteen vaikuttavien tekijöiden osalta.

Viimeisin päivitys 26.07.2007

Top