Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vihreä kirja terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämisestä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vihreä kirja terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämisestä

Komissio haluaa tällä terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämistä käsittelevällä vihreällä kirjalla edistää keskustelua lihavuuden ehkäisemiseksi toteutettavista aloitteista. Tavoitteena on erityisesti pystyä toistamaan hyviksi osoittautuneita toimintamalleja kaikkialla Euroopassa.

Nykyisin EU-maissa jopa 27 prosenttia miehistä ja 38 prosenttia naisista ja yli kolme miljoonaa lasta kärsii lihavuudesta.

ASIAKIRJA

Vihreä kirja, annettu 8 päivänä joulukuuta 2005, "Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä" [KOM(2005) 637 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Epäterveellinen ruokavalio ja liikunnan puute ovat tärkeimpiä vältettävissä olevien sairauksien ja ennenaikaisten kuolemantapausten syitä Euroopassa. Lihavuuden jatkuva yleistyminen on merkittävä kansanterveydellinen huolenaihe EU-maissa.

Neuvosto kehotti 3. kesäkuuta 2005 antamissaan päätelmissä jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan ja toteuttamaan aloitteita terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämiseksi.

Neuvosto on lisäksi korostanut sitä, että lihavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon useita eri tekijöitä. Tämän vuoksi on luotava strategioita, joilla saadaan toimintaan mukaan useita eri sidosryhmiä ja pystytään toteuttamaan paikallis-, alue-, kansallisen ja Euroopan tason toimia.

Vihreän kirjan tavoitteet

Vihreässä kirjassa pyydetään asianosaisilta kannanottoja useista erilaisista ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvistä aiheista. Tavoitteena on kerätä tietoa, jotta lihavuuden torjuntaan saataisiin olemassa olevien kansallisten toimenpiteiden tueksi ja täydennykseksi ja näiden toimenpiteiden koordinoimiseksi kehitettyä eurooppalainen toimintamalli.

RAKENTEET JA VÄLINEET YHTEISÖN TASOLLA

Euroopan tasolla on lihavuuden torjunnassa käytössä erinäinen määrä välineitä ja rakenteita.

Ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevä Euroopan toimintafoorumi

Tällä maaliskuussa 2005 käynnistetyllä foorumilla pyritään luomaan yhteinen toimintafoorumi lihavuuden torjunnassa. Foorumi kokoaa yhteen kaikki Euroopan tason toimijat, jotka haluavat sitovasti pyrkiä torjumaan ylipainoisuutta ja lihavuutta.

Euroopan ravitsemus- ja liikuntaverkko

Verkko perustettiin vuonna 2003 auttamaan komissiota kehittämään yhteisön toimia ravitsemuksen parantamisen, ruokavalioon liittyvien sairauksien ehkäisemisen, liikunnan edistämisen sekä lihavuuden torjunnan aloilla.

Terveys osana EU:n muuta politiikkaa

Ylipainon ja lihavuuden torjunnassa tarvitaan yhdennettyä lähestymistapaa terveyden edistämiseen. Tällaisen toimintamallin on ulotuttava useille yhteisön politiikan eri osa-alueille (esimerkkeinä kuluttaja-, sosiaali-, maatalous-, ympäristö- ja koulutuspolitiikka) ja saatava näiltä aloilta aktiivista tukea.

Kansanterveysalan toimintaohjelma

Ravitsemukseen ja lihavuusongelmaan liittyvät kysymykset otetaan huomioon toimintaohjelman useassa kohdassa: erityisesti mainittakoon terveystiedotusta koskeva ohjelmalohko (tietojen kerääminen lihavuuden epidemiologiasta ja käyttäytymiseen liittyvistä näkökohdista) sekä terveyden taustatekijöitä koskeva ohjelmalohko (tuki hankkeille, joilla pyritään edistämään liikuntaa ja terveitä ruokailutottumuksia).

Myös yhteisön toimintaohjelmassa terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007-2013) painotetaan voimakkaasti edistämis- ja ehkäisytyötä ravitsemuksen ja liikunnan alalla.

Kysymyksiä

Vihreässä kirjassa pyydetään yhteisön tasolla olemassa olevien rakenteiden ja välineiden osalta asianosaisia vastaamaan useisiin eri kysymyksiin, jotka koskevat erityisesti seuraavia aiheita:

 • yhteisön politiikan konkreettiset mahdollisuudet edistää ruokavalion parantamista ja liikunnan lisäämistä;
 • yhteisön tai jäsenvaltioiden toimenpiteet, joilla voitaisiin parantaa hedelmien ja vihannesten houkuttelevuutta ja saatavuutta ja pitää niiden hinnat kohtuullisina;
 • toimintaohjelman mahdollisuudet edistää toimia, joilla lisätään kansanterveysalalla tietoisuutta terveiden ruokailutottumusten ja liikunnan merkityksestä kroonisten sairauksien riskin vähentämisessä.

TOIMINTA-ALAT

Useilla eri aloilla voi olla merkitystä terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämisessä ja lihavuuden torjunnassa. Komissio pyysi kaikkien näiden alojen osalta asianosaisilta kannanottoja eri kysymysten avulla.

Kuluttajavalistus ja mainonta

Kuluttajapolitiikalla pyritään antamaan ihmisille mahdollisuudet tehdä tietoon pohjautuvia valintoja ruokavaliostaan. Kuluttaja tarvitsee tätä varten selkeitä tietoja elintarvikkeista.

Komissio on tätä varten tehnyt ehdotuksen asetukseksi ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta. Komissio harkitsee myös ravintoaineiden merkitsemistä koskevien nykyisten sääntöjen tarkistamista.

Mainonnassa ja markkinoinnissa on varmistettava, että kuluttajia ei johdeta harhaan. Erityisesti on varmistettava, ettei herkimpien kuluttajaryhmien - erityisesti lasten - herkkäuskoisuutta ja puutteellista medialukutaitoa käytetä hyväksi.

Toimialan itsesääntely voisi olla asiallinen ratkaisu tällä alalla. Sillä on nopeutensa ja joustavuutensa ansiosta useita etuja ulkoiseen sääntelyyn verrattuna.

Kysymyksiä. Vihreässä kirjassa esitettiin erityisesti seuraavia aiheita koskevia kysymyksiä:

 • ne ravintoaineet ja tuoteryhmät, jotka on erityisesti otettava huomioon tarjottaessa kuluttajille tietoa ravintosisällöstä;
 • vapaaehtoiset toimintasäännöt (itsesääntely), niiden tehokkuus ja vaihtoehdot, jos itsesääntely ei toimi;
 • toimet, joihin olisi ryhdyttävä, jotta varmistettaisiin, ettei mainonnassa ja markkinoinnissa käytetä hyväksi lasten hyväuskoisuutta ja puutteellista medialukutaitoa.

Kuluttajavalistus

Kansalaisia on tärkeää auttaa tuntemaan paremmin ne tekijät, jotka vaikuttavat ylipainon kehittymiseen. Kyse on erityisesti seuraavista tekijöistä:

 • ruokavalion ja terveyden välinen suhde;
 • energian saannin ja kulutuksen välinen suhde;
 • kroonisten sairauksien riskiä pienentävät ruokavaliot;
 • terveelliset elintarvikevalinnat.

Tämän vuoksi on tarjottava johdonmukaista ja selkeää tietoa ja levitettävä sitä useita eri kanavia käyttäen ja paikalliseen kulttuuriin, kohderyhmän ikään ja sukupuoleen sovitetuissa muodoissa.

Kysymyksiä. Osallistujia pyydettiin parhaiden toimintamallien määrittämiseksi vastaamaan seuraavia aiheita koskeviin kysymyksiin:

 • keinot, joilla voidaan parhaiten auttaa kuluttajia tekemään perusteltuja valintoja;
 • julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhteiden panos kuluttajavalistuksessa;
 • keskeiset sanomat, jotka kuluttajille olisi suunnattava ravitsemus- ja liikuntakysymyksissä, viestintäkeinot sekä viestinnästä vastaavan tahon nimeäminen.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet

Lapsuuden ja nuoruuden aikana tehdään usein tärkeitä ruokavalioon liittyviä valintoja, jotka voivat ennalta määrittää aikuisiän terveysongelmia.

Koululla on merkittävä rooli autettaessa lapsia omaksumaan terveellisiä ruokailutottumuksia ja käyttäytymismalleja. Kouluissa toteutettavilla toimilla voidaan erityisesti tukea terveyden sekä terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämistä.

Kouluissa sovellettavat toimenpiteet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Yhteisö voi kuitenkin omalta osaltaan auttaa tunnistamaan ja levittämään parhaita toimintamalleja.

Kysymyksiä. Kysymykset koskivat seuraavia aiheita:

 • kouluruoan ravitsemuksellisen arvon parantaminen ja keinot tiedottaa vanhemmille siitä, miten kotiruoan ravitsemuksellista arvoa voitaisiin parantaa;
 • hyvät toimintamallit kouluissa tarjottavan säännöllisen liikunnan osalta;
 • hyvät toimintamallit kannustettaessa oppilaita valitsemaan terveellisiä elintarvikkeita kouluissa;
 • joukkoviestinten, terveydenhoitoalan, kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän rooli koulujen terveyskasvatustyössä.

Työpaikat

Koulujen lisäksi myös työpaikat tarjoavat paljon mahdollisuuksia edistää terveellisiä ruokavalioita ja liikuntaa (työpaikkaruokalassa tarjottavat ateriavaihtoehdot, liikunnan harjoittamiseen tarkoitettujen tilojen ja välineiden tarjoaminen työntekijöiden käyttöön jne.).

Kysymyksiä. Osallistujilta kysyttiin

 • miten työnantajat voivat tarjota henkilöstöruokaloissa terveellisiä ateriavaihtoehtoja ja parantaa aterioiden ravitsemuksellista arvoa;
 • millä toimenpiteillä voitaisiin rohkaista ihmisiä harrastamaan liikuntaa tauoilla ja työmatkoilla ja tehdä tällainen liikunta helpommaksi.

Terveydenhoitoalan ammattilaisten rooli

Terveysalan työntekijöillä on paljon mahdollisuuksia parantaa potilaiden tietoja ruokavalion, liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä ja saada aikaan tarvittavia elintapojen muutoksia.

Kysymyksiä. Komissio kysyi tältä osin asianosaisten käsityksiä niistä toimenpiteitä, joita tarvitaan terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämiseen tähtäävien toimien liittämiseksi yhä selvemmin terveydenhoitopalveluiden toimintaan.

Toimet muilla politiikan aloilla

Liikennepolitiikalla ja kaupunkisuunnittelulla on merkittävä rooli liikuntaan kannustamisessa. Näillä politiikoilla voidaan osaltaan lisätä liikunnan osuutta kansalaisten elämässä takaamalla esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn helppous ja turvallisuus tai edistämällä muitakin kuin moottoroituja liikennemuotoja.

Kysymyksiä. Osallistujilta kysyttiin sitä,

 • millä tavoin julkisella politiikalla voidaan tukea liikunnan muodostumista osaksi päivittäisiä rutiineja;
 • mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta voitaisiin kehittää liikuntamyönteistä ympäristöä.

Sosioekonominen eriarvoisuus

Sosiaalinen asema, tulot ja koulutus ovat merkittäviä ruokavalion ja liikunnan taustatekijöitä.

Kysymyksiä. Osallistujilta kysyttiin sitä,

 • millä toimenpiteillä voitaisiin edistää terveellistä ruokavaliota ja liikuntaa alempiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvissa väestöryhmissä ja kotitalouksissa;
 • miten voidaan puuttua "epäterveellisten tottumusten kasautumiseen", joka on usein todettu tietyissä sosioekonomisissa ryhmissä.

Integroitu ja kattava lähestymistapa

Johdonmukainen ja kattava toimintatapa ravitsemuksen ja liikunnan alalla tarkoittaa niiden ottamista huomioon kaikessa asiaan liittyvässä politiikassa paikallis-, alue-, jäsenvaltioiden ja Euroopan tasolla. Siihen kuuluu myös tarvittavien tukiympäristöjen luominen sekä soveltuvien työkalujen kehittäminen ja käyttäminen, jotta muun politiikan vaikutusta ravitsemusterveyteen ja liikuntaan voidaan arvioida.

Kysymyksiä. Osallistujilta kysyttiin sitä,

 • mitkä ovat yhtenäisen ja kattavan toimintatavan tärkeimmät osatekijät, kun sillä pyritään edistämään liikuntaa ja terveellistä ruokavaliota;
 • mikä on jäsenvaltioiden ja mikä yhteisön tehtävä.

SEURAAVAT VAIHEET

Asiaan liittyviä organisaatioita pyydettiin esittämään vastauksensa 15. maaliskuuta 2006 mennessä. Tämän jälkeen komission yksiköt analysoivat lähetetyt vastaukset ja kokoavat ne yhteen raportiksi, joka julkaistaan kesäkuuhun 2006 mennessä.

Kuulemismenettelyn tulosten pohjalta komissio pohtii esitettäviä toimenpiteitä sekä niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavia välineitä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) päätelmät, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005, liikalihavuudesta, ravitsemuksesta ja liikunnasta [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätöslauselma (es de en fr), annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, terveydestä ja ravitsemuksesta [EYVL C 20, 23.1.2001].

See also

Lisätietoja aiheesta saa Euroopan komission kansanterveyssivuilta (ES) (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 05.04.2008

Top