Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 851/2004: tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella perustetaan tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC).
 • Siinä määritetään ECDC:n toimeksianto, joka on
  • todeta ja
  • arvioida tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja sekä
  • tiedottaa niistä.
 • Asetuksessa vahvistetaan keskuksen rakenne, sen elimet ja työjärjestelyt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toimeksianto

ECDC:n toimeksiantona on todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja sekä tiedottaa niistä.

Nämä tavoitteet saavuttaakseen keskus

 • hakee, kerää, kokoaa, arvioi ja levittää olennaista tieteellistä ja teknistä tietoa
 • antaa riippumattomia tieteellisiä lausuntoja sekä tieteellistä ja teknistä apua koulutus mukaan luettuna
 • antaa tietoa Euroopan komissiolle, EU-maille, EU:n virastoille (kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja Euroopan lääkevirastolle) ja kansanterveyden alalla toimiville kansainvälisille järjestöille (kuten Maailman terveysjärjestölle)
 • koordinoi keskuksen toimeksiantoon kuuluvilla aloilla toimivien elinten eurooppalaista verkostoitumista ja hallinnoi erikoistuneita seurantaverkostoja
 • vaihtaa tietoja, asiantuntemusta ja parhaita toimintatapoja ja helpottaa yhteisten toimien kehittämistä ja toteuttamista.

Tehtävät

ECDC:n pääasialliset tehtävät ovat:

Rakenne

ECDC:n muodostavat seuraavat elimet:

 • Hallintoneuvosto, jossa on
  • yksi jäsen kustakin 28 EU-maasta sekä Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta
  • kaksi Euroopan parlamentin nimeämää jäsentä ja
  • kolme komission nimittämää ja sitä edustavaa jäsentä.

Hallintoneuvosto huolehtii siitä, että ECDC toteuttaa toimeksiantonsa ja suorittaa tehtävänsä hyväksymällä keskuksen työohjelman ja varainhoitoa koskevat säännökset.

Tauteja koskevat ohjelmat

ECDC:n tautikohtainen työ on jaoteltu seitsemään laaja-alaiseen ohjelmaan seuraavasti:

Mikrobiologiaa koskeva kansanterveysalan ohjelma

Näiden tautikohtaisten ohjelmien lisäksi ECDC:llä on mikrobiologiaa koskeva kansanterveysalan ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa asiantuntija- ja viitelaboratorioiden valmiuksia Euroopassa ja edistää niiden välistä yhteistyötä.

Tiedotus

ECDC varmistaa verkkosivustollaan olevan tiedotuskeskuksen avulla, että yleisölle annetaan nopeasti puolueettomia, luotettavia ja helposti saatavana olevia tietoja keskuksen toiminnasta ja työn tuloksista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 20. toukokuuta 2004.

TAUSTAA

Tartuntataudit voivat olla vakava uhka ihmisten terveydelle, koska ne voivat levitä kaikkialle maailmaan hyvin lyhyessä ajassa. EU perusti ECDC:n voidakseen reagoida epidemioihin (kuten vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä SARS) tehokkaasti ja nopeasti.

ECDC aloitti toimintansa toukokuussa 2005, ja sen toimipaikka on Tukholmassa (Ruotsissa).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 851/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1–11)

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top