Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1920/2006 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Se on uudelleenlaadittu toisinto Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) perustamisesta annetusta neuvoston asetuksesta (ETY) N:o 302/93. Sillä laajennetaan seurantakeskuksen tehtävää siten, että se kattaa huumeiden käyttöön liittyvät uudet suuntaukset ja erityisesti sekakäytön (jossa laittomia huumausaineita käytetään yhdessä laillisten aineiden tai lääkkeiden kanssa).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Seurantakeskuksen tehtävänä on toimittaa EU:n toimielimille ja EU-maille puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä.

EMCDDA välittää päätöksentekijöille niiden tarvitsemat tiedot asiantuntevan lainsäädännön ja strategioiden laatimista varten. Se myös antaa alan ammattilaisille esimerkkejä parhaista käytännöistä sekä huumausaineiden käyttöä ja sen seurauksia koskevista uusista tutkimusaloista.

Päätehtävät

EMCDDA:n päätehtävät ovat seuraavat:

 • kerätä ja määrittää huumausaineita ja niiden käyttöä koskevia olemassa olevia tietoja EU:ssa ja yhteistyössä kolmansien maiden kanssa
 • vertailla tietoja ja auttaa siten huumausaineita koskevien kansallisen ja EU:n toimintalinjojen arvioinnissa
 • levittää tietoa huumausainetilanteesta, mukaan luettuna uusia suuntauksia koskevaa tietoa
 • tehdä yhteistyötä EU:n virastojen, kuten Europolin ja Eurojustin, sekä Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöjen, kuten UNODC:n (YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava järjestö), kanssa.

Ensisijaiset toimialat

Viraston keskeisiä toimialoja ovat

 • huumausainetilanteen ja uusien, erityisesti sekakäyttöön liittyvien suuntausten seuranta
 • huumausaineisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi toteutettavien toimien seuranta ja parhaiden käytäntöjen vaihdon helpottaminen EU-maiden kesken
 • uusia psykoaktiivisia aineita* koskevan nopean hälytysjärjestelmän ylläpito ja näihin aineisiin liittyvien riskien arviointi
 • sellaisten välineiden kehittäminen, joiden avulla Euroopan komissio ja EU-maat voivat valvoa ja arvioida huumausaineita koskevia toimintalinjojaan.

Reitox-verkko

Hoitaakseen päätehtävänsä eli huumausaineita koskevien luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen toimittamisen EMCDDA on perustanut erityisen Reitox-tietoverkon, jonka kautta se kerää maakohtaiset tiedot yhdenmukaisella tavalla.

Reitox yhdistää huumausaineita koskevat kansalliset tietojärjestelmät toisiinsa ja on pääasiallinen väline, jonka kautta EMCDDA vaihtaa menetelmiin liittyvää ja muuta tietoa huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä EU:ssa.

Reitox-verkon kautta kerättyjä tietoja käytetään myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • EU:n huumeidenvastaisen toimintasuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano
 • avustaminen hoidon järjestämiseen, käytön torjuntaan ja haittojen vähentämiseen liittyvistä järkevistä kansallisista ratkaisuista annettavien suositusten laatimisessa.

Verkosto muodostuu kunkin EMCDDA:han osallistuvan EU-maan kansallisista yhteyspisteistä ja komission yhteyspisteestä.

Organisaatio ja toiminta

Seurantakeskuksen kotipaikka on Lissabon (Portugali). Siihen kuuluvat hallintoneuvosto, jota avustavat talousarviosta vastaava komitea ja johtokomitea, sekä tiedekomitea, joka antaa lausuntoja seurantakeskuksen toimintaa koskevista tieteellisistä näkökohdista.

EMCDDA ylläpitää tiiviitä yhteyksiä Reitox-verkon kansallisiin yhteyspisteisiin ja muihin kumppaniorganisaatioihin.

EMCDDA noudattaa tehtäviensä hoitamisessa kolmivuotista strategiaa, jossa määritellään sen työn päätavoitteet kyseiseksi kaudeksi. Sen vuosia 2016–2018 koskevan strategian ja toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja terveempää Eurooppaa. Niillä on kolme keskeistä toiminta-aluetta:

 • tosiasiapohjaisten tietojen toimittaminen ja osaamisen vaihto: tämä toiminta-alue käsittää muun muassa EMCDDA:n vuosina 2016–2018 tarjoamia tuotteita (esim. oppaita ja tutkimuksia) ja palveluja (kuten neuvontaa), sekä sidosryhmille ja kumppaneille (kuten tutkijoille) suunnattuja koulutustoimia
 • EMCDDA:n seurantatoimiin perustuva nopea hälytys- ja uhka-arviojärjestelmä: tähän toiminta-alaan kuuluvat EU:n varhaisvaroitusjärjestelmä sekä uusiin huumausaineisiin, suuntauksiin ja uhkiin liittyvä riskinarviointi
 • tilanteen, ratkaisujen ja suuntausten analysointi: tällä toiminta-alalla pyritään luomaan vuotuinen ajantasainen yleiskatsaus huumausaineiden kysyntään ja tarjontaan sekä antamaan tietoa erilaisista ratkaisuista, jotka liittyvät huumausaineiden käytön torjumiseen, haittojen vähentämiseen ja hoitoon ja joilla pyritään edistämään huumausaineiden ongelmakäyttäjien kuntoutumista ja sopeuttamista uudelleen yhteiskuntaan.

Keskeisiä toiminta-alueita täydennetään kolmella monialaisella toiminta-alueella:

 • tiedonkeruu ja -hallinta
 • kaikkien toimien (esim. tutkimustoiminnan) laadunvarmistus ja
 • yhteistyö EU:n ja EU:n ulkopuolisten kumppaneiden (kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden) kanssa.

Keskuksen kolmivuotiseen strategiaan kuuluu myös erityisten vuotuisten toimintasuunnitelmien laatiminen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 16. tammikuuta 2007.

TAUSTAA

EMCDDA perustettiin vuonna 1993. Lissabonissa vuonna 1995 toimintansa aloittanut seurantakeskus on yksi EU:n hajautetuista virastoista. Vuonna 2015 se vietti Euroopan huumausainetilanteen seurannan 20-vuotisjuhlavuotta.

KESKEINEN TERMI

* Psykoaktiiviset aineet: aineita, joiden nauttiminen vaikuttaa henkilön aivotoimintaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1920/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1–13)

Viimeisin päivitys: 03.02.2016

Top