Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelma (2003–2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelma (2003–2008)

Yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) tavoitteena on terveyden korkeatasoinen suojeleminen Euroopassa. Tätä varten ohjelma pyrkii parantamaan terveyteen liittyvää tiedottamista sekä yhteisön valmiutta reagoida terveysriskeihin ja kykyä estää sairauksia ja häiriötiloja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1786/2002/EY tehty 23 päivänä syyskuuta 2002 yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003–2008) hyväksymisestä.

Kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 1350/2007/EY tehty 23 päivänä lokakuuta 2007 toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) [EUVL L 301, 20.11.2007].

TIIVISTELMÄ

Tämä yleinen toimintaohjelma korvaa kahdeksan jo olemassa olevaa terveysalan toimintaohjelmaa. Ohjelmat koskivat terveyden edistämistä, syöpää, aidsia ja joitakin tartuntatauteja, huumausaineiden väärinkäyttöä, terveysvalvontaa, saasteperäisiä sairauksia, henkilövahinkojen ehkäisemistä ja harvinaisia sairauksia.

Ohjelma on olennainen osa Euroopan yhteisön terveysalan strategiaa. Sen yleiset tavoitteet ja toimet ovat seuraavat:

  • Lisätään tiedotusta ja tietoisuutta, jolla edistetään kansanterveyttä ja terveysalan järjestelmiä.Toimet: Luodaan laaja järjestelmä, jonka avulla kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoja sekä tiedotetaan, neuvotaan ja jaetaan tietoja kaikille yhteiskunnan tasoille, suurelle yleisölle, viranomaisille ja terveydenhuollon työntekijöille.
  • Tuetaan valmiutta toimia nopeasti ja yhtenäisesti, jotta voidaan vastata terveysriskeihin, kuten HIV-tartunnan, Creutzfeldt-Jakobin sairauden uuden variantin ja saastumiseen liittyvien sairauksien kaltaisiin rajat ylittäviin riskeihin.Toimet: Kehitetään, lujitetaan ja tuetaan valvontamekanismien, varhaisvaroitusjärjestelmien ja nopean toiminnan järjestelmien kapasiteettia, toimintaa ja yhteyksiä.
  • Puututaan terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.Toimet: Kehitetään laajoja toimia terveyden edistämiseksi sekä erityisiä välineitä riskien vähentämiseksi ja poistamiseksi.
  • Painopistealueet: Vähennetään vakavien sairauksien kuten syövän aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien ja häiriötilojen suurta määrää sekä mielisairauksien määrää. Korostetaan tämän vuoksi elintapaan, sosiaalis-taloudelliseen tilanteeseen ja ympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutusta. Tällaisia tekijöitä ovat mm. tupakointi, alkoholi, huumeriippuvuus, ravinto ja stressi.

Ehdotetun ohjelman täytäntöönpanoon kuuluu edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi tavoitteet ja toimet määrittävän vuosittaisen työohjelman laatiminen ja terveysindikaattorien kehittäminen. Ohjelma mahdollistaa myös yhteisten toimien toteuttamisen yhteisön rinnakkaisten ohjelmien ja toimien kanssa.

Kun otetaan huomioon toissijaisuusperiaate ja yhteisöä koskevat terveysalan rajoitukset, kaikkien jäsenvaltioiden aktiivinen yhteistyö ja täydellinen sitoutuminen on välttämätöntä ohjelman moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoitus

Ohjelmalle myönnetään 312 miljoonaa euroa ajanjaksoksi 2003–2008.

Osallistujamaat

Tähän ohjelmaan voivat osallistua

  • EFTA/ETA-valtiot ETA-sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti
  • assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat niiden Eurooppa-sopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa sekä asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti
  • Kypros lisämäärärahojen perusteella sen kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti
  • Malta ja Turkki lisämäärärahojen perusteella perustamissopimuksen mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

Ohjelman täytäntöönpanossa tuetaan myös yhteistyötä kolmansien maiden ja kansanterveysalalla toimivaltaisten järjestöjen, erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa.

Arviointi

Ohjelmaa aiotaan arvioida kahdella tavalla: vuosittaisten työohjelmien indikaattoreihin ja tuloksiin perustuva arviointi sekä ulkopuolisten ja riippumattomien asiantuntijoiden ohjelman puolivälissä suorittama arviointi ohjelman kolmantena ja viimeisenä vuotena sekä ohjelman päättymisen jälkeen. Kansalaisilla on mahdollisuus nähdä tulokset. Komission on myös tarkoitus toimittaa Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle väliarviointikertomus ohjelman puolivälissä tai sen kolmantena vuonna sekä loppukertomus.

Edeltävien ohjelmien jatkaminen

Komission ehdotuksessa [KOM(2000) 448 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä], on esitetty, että ennen uuden ohjelman käynnistämistä päättyviä nykyisiä ohjelmia jatketaan rajattu aika avaintoimien keskeyttämisen välttämiseksi.

Toimeenpanovirasto

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto muuttui 20. heinäkuuta 2008 lähtien terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi. Virasto auttaa komissiota toisen kansanterveysalan toimintaohjelman 2008–2013, kuluttajaohjelman 2007–2013 ja elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanossa.

Viraston toimipaikka on Luxemburgissa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 1786/2002/EY

9.10.2002

-

EUVL L 271, 9.10.2002

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

YHTEISÖN TOIMINTAOHJELMA 2008–2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1350/2007/EY tehty 23 päivänä lokakuuta 2007 toisesta terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) [EUVL L 301, 20.11.2007].

KERTOMUKSET

Komission kertomus annettu 23 päivänä heinäkuuta 2008 Kansanterveysohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007 [KOM(2008)482 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus annettu 17 päivänä huhtikuuta 2008 Kansanterveysohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006 [KOM(2008)198 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus annettu 23 päivänä marraskuuta 2006 Kansanterveysalan toimintaohjelman toteuttamisesta vuonna 2005 [KOM(2006) 711 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Vuonna 2005 eurooppalaisen kansanterveysalan toimintaohjelman puitteissa rahoitettaviksi valittiin noin 50 hanketta. Vuonna 2005 toteutetuista kansanterveysalan tärkeimmistä toimista tuodaan komission kertomuksessa esiin seuraavat:

Komission kertomus annettu 24 päivänä lokakuuta 2005 Kansanterveysalan toimintaohjelmaan kuuluviin hankkeisiin vuosina 2003–2004 osoitetuista määrärahoista [KOM(2005) 511 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa korostetaan, että ohjelman kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana saatiin aikaan merkittäviä tuloksia. Ohjelma herätti voimakasta kiinnostusta etenkin terveysalan toimijoiden keskuudessa Euroopassa. Ohjelmassa otettiin vastaan lukuisia hanke-ehdotuksia. Vuosina 2003 ja 2004 määrärahoilla rahoitettiin yhteensä noin 150 hanketta.

TOIMEENPANOVIRASTO

Komission päätös° 544/2008/EY tehty 20 kesäkuuta 2008 päätöksen 2004/858/EY muuttamisesta "kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston" muuttamiseksi "terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastoksi" [EUVL L 173, 3.7.2008].

Komissio huolehtii ohjelmien ja toteutettujen toimenpiteiden kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista. Toimeenpanovirasto vastaa niiden täytäntöönpanosta ja kerää niiden arviointiin tarvittavaa tietoa.

EUROOPAN YHTEISÖN KANSANTERVEYSSTRATEGIA

Komission valkoinen kirja annettu 23 päivänä lokakuuta 2007 "Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013" [KOM(2007) 630 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission 16 päivänä toukokuuta 2000 antama tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan yhteisön terveysstrategiasta [KOM(2000) 285 lopullinen − Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa esitetään yhteisön laaja-alainen terveysstrategia ja kerrotaan, kuinka sen avulla voidaan laatia eri politiikan alueilla esiintyviä terveysnäkökohtia koskeva yhtenäinen ja tehokas lähestymistapa. Toimintaohjelma vuosiksi 2003–2008 on olennainen osa tätä strategiaa.

See also

Lisätietoja Euroopan komission Kansanterveys-sivustolla.

Viimeisin päivitys 05.08.2008

Top