Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi (2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi (2006)

1. Euroopan komissio on julistanut vuoden 2006 Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuodeksi. Se tarjoaa asiaankuuluville kohderyhmille runsaasti mahdollisuuksia vaihtaa tietoa ja käydä vuoropuhelua liikkuvuutta koskevista kysymyksistä Lissabonin strategiaan liittyen.

2. Komissio kannustaa kaikkia toimijoita kehittämään uusia aloitteita, joilla voidaan lisätä sekä maantieteellistä että ammatillista liikkuvuutta osana ammattitaitotarpeiden ennakoivaa hallintaa ja parantaa eurooppalaisten työntekijöiden kykyä sopeutua maanosassa tapahtuviin rakenteellisiin ja taloudellisiin muutoksiin.

Tarkoitus

3. Eurooppalaisella teemavuodella on kolme tavoitetta:

 • lisätä kaikkien asianomaisten toimijoiden tietoisuutta työntekijöiden oikeuksista, jotka koskevat henkilöiden vapaata liikkuvuutta, siihen liittyviä mahdollisuuksia ja niiden toteuttamiseksi kehitettyjä välineitä (erityisesti EURES)
 • parantaa liikkuvuuskokeiluista saatujen hyvien käytäntöjen jakamista
 • vahvistaa tietopohjaa (tutkimukset, kyselyt) liikkuvuudesta Euroopassa, työntekijöiden liikkuvuuden esteenä olevista tekijöistä sekä syistä, jotka saavat työntekijät lähtemään töihin toiseen jäsenvaltioon joksikin ajaksi.

Toimet

4. Eurooppalaisen teemavuoden viralliset avajaiset järjestettiin Brysselissä 20. ja 21. helmikuuta 2006. Konferenssissa, jonka nimenä oli "Työntekijöiden liikkuvuus: oikeus, vaihtoehto vai mahdollisuus?", keskityttiin tarkastelemaan globalisaation vaikutusta Euroopan työmarkkinoihin, tilapäisestä liikkuvuudesta saatavaa hyötyä sekä pätevyysvaatimusten selkeyttämistä valtioiden välillä. Samassa yhteydessä avattiin myös uusi EURES-foorumi, jonka kautta kansalaiset pääsevät tarkastelemaan suoraan yli miljoonaa työpaikkailmoitusta 28 maassa (Euroopan talousalue ja Sveitsi). EURES-verkoston portaalissa käy kuukausittain yli 500 000 tiedonhakijaa.

5. Konferenssi aloitti pitkin vuotta järjestettävien tapahtumien sarjan:

 • työmarkkinaosapuolten kokous (huhtikuussa 2006)
 • ensimmäiset eurooppalaiset työpaikkamessut, jotka järjestetään 29. ja 30. syyskuuta 2006 samanaikaisesti lähes sadassa Euroopan kaupungissa
 • lakimiehille suunnattu teemaviikko (syksyllä 2006)
 • päätöskonferenssi Lillessä (joulukuussa 2006).

6. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa useita tutkimuksia liikkuvuuden vaikutuksista sekä alan tilastotietojen kehittämishankkeita. Organisaatiolle, joka onnistuu parhaiten ammatillisen liikkuvuuden edistämisessä, myönnetään eurooppalainen palkinto.

Talousarvio

7. Kokonaistalousarvio on 10 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa on varattu tiedotushankkeisiin, minkä lisäksi pilottitoimiin on osoitettu 2 miljoonaa.

Tausta

8. Työntekijöiden liikkuvuus, joko maantieteellinen tai ammatillinen, on nimetty yhdeksi niistä keinoista, joilla voidaan edistää uudistetun Lissabonin strategian mukaisia tavoitteita. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on oikeus, joka sisältyy myös perustamissopimuksessa tunnustettuihin perusperiaatteisiin.

9. Liikkuvuutta korostetaan myös työllisyyden suuntaviivoissa (2005-2008) Euroopan työmarkkinoiden infrastruktuuria vahvistavana tekijänä ja välineenä, jonka avulla voidaan paremmin ennakoida talouden rakenneuudistusten vaikutuksia.

10. Tämänhetkiset tilastot osoittavat, että hyvin harvat eurooppalaiset työskentelevät ulkomailla. Muussa EU-maassa kuin alkuperämaassaan asuvien eurooppalaisten osuus on viimeisten 30 vuoden ajan pysytellyt 1,5 prosentin tuntumassa. Ammatillisen liikkuvuuden osalta käy ilmi, että 9:ssä Euroopan unionin maassa 40 prosenttia työntekijöistä on pysynyt samassa työpaikassa yli 10 vuotta.

11. Euroopan unioni on kuitenkin pyrkinyt voimakkaasti luomaan työntekijöiden liikkuvuudelle suosiolliset olosuhteet:

 • ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma käynnistettiin vuonna 2002 ja se päättyi vuoden 2005 lopussa
 • eurooppalainen sairaanhoitokortti (es de en fr), joka otettiin käyttöön 13 jäsenvaltiossa kesäkuussa 2004, on määrä saattaa jakeluun muissa jäsenvaltioissa sekä EFTA-maissa vuoden 2006 alussa
 • sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on vauhdittunut asetuksen (EY) N:o 883/2004 hyväksymisen jälkeen
 • lokakuussa 2005 hyväksyttiin ammatillisista syistä toiseen maahan muuttavien henkilöiden eläkeoikeuksien siirrettävyytt ä koskeva direktiiviehdotus.

12. Eurooppalaisen teemavuoden puitteissa voidaan määritellä uusia poliittisia suuntaviivoja liikkuvuuden edistämiseksi ja sen esteiden poistamiseksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2241/2004/EY, tehty 15. joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 3. kesäkuuta 2002, ammattitaidosta ja liikkuvuudesta (es de en fr)[EYVL C 162, 6.7.2002].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 13. helmikuuta 2002: Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva komission toimintasuunnitelma [KOM(2002) 72 lopullinen, ei julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä].

See also

Lisätietoja on saatavissa Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden teemavuoden verkkosivuilla .

Viimeisin päivitys 26.04.2006

Top