Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen yrityksen omistuksen luovutuksen yhteydessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen yrityksen omistuksen luovutuksen yhteydessä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2001/23/EY – työntekijöiden oikeuksien turvaaminen yrityksen tai liiketoiminnan omistuksen luovutuksen yhteydessä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan työntekijöiden EU:n laajuiset oikeudet tilanteessa, jossa heidän työnantajanaan toimivan yrityksen omistus siirtyy, sekä luovuttajan ja luovutuksensaajan velvollisuudet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin työsuhteisiin riippumatta

tehtyjen tai tehtävien työtuntien määrästä

työsopimuksen tyypistä (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai väliaikainen).

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin taloudellista toimintaa harjoittaviin julkisiin ja yksityisiin yrityksiin riippumatta siitä, tavoittelevatko ne voittoa.

Omistuksen luovutus

Omistuksen luovutus voi olla seurausta sopimukseen perustuvasta luovutuksesta tai sulautumisesta.

Luovutuksen saavasta henkilöstä tai yrityksestä tulee luovutetussa yrityksessä työnantaja.

Työsuhteiden siirto

Yrityksen luovutus ei ole peruste irtisanomiselle. Irtisanomiset ovat mahdollisia vain taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä.

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet säilyvät voimassa olevan työsopimuksen tai työsuhteen mukaisina omistuksen luovutuksesta huolimatta.

Työehtosopimuksen määräykset ja ehdot pysyvät voimassa, kunnes työehtosopimuksen voimassaolo päättyy. Jäsenmaat voivat asettaa työehtojen noudattamiselle määräajan, jonka on kuitenkin oltava vähintään yksi vuosi.

Täydentävien sosiaaliturvajärjestelmien mukaiset työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet eivät siirry. Jäsenmaat voivat kuitenkin toteuttaa toimia näiden järjestelmien kautta saavutettujen eläke-etujen suojelemiseksi.

Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet eivät säily silloin, kun luovutus tapahtuu osana maksukyvyttömyys- tai konkurssimenettelyä . Jäsenmaat voivat ryhtyä toimiin sen estämiseksi, ettei maksukyvyttömyysmenettelyä käytetä väärin siten, että työntekijöiltä viedään heidän oikeutensa.

Työntekijöiden edustajat

Työntekijöiden edustajien on jatkettava tehtävänsä hoitamista luovutuksen aikana, kunnes edellytykset edustajien uudelle nimeämiselle täyttyvät. Työntekijöillä on edelleen oltava edustus myös maksukyvyttömyys- tai konkurssimenettelyn tapauksessa.

Edustajia on kuultava ennen työntekijöitä koskevien toimien toteuttamista.

Sekä vanhan että uuden työnantajan on ilmoitettava työntekijöille hyvissä ajoin

luovutuksen ajankohta tai ehdotettu ajankohta

luovutuksen perusteet

luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset

suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Jos kyseisessä EU-maassa on sovittelulautakunta, nämä tiedot ja kuulemisvaatimukset voidaan rajata koskemaan tapauksia, joissa luovutus toteutuessaan voi aiheuttaa haittaa suurelle osalle työntekijöistä.

TAUSTAA

Työolot – yrityksen luovutus.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston direktiivi 2001/23/EY

11.4.2001

16.2.1979

EUVL L 82, 22.3.2001, s. 16–20

Direktiiviin 2001/23/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top