Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vuokratyöntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vuokratyöntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

EU:n lainsäädännöllä parannetaan vuokratyöntekijöiden suojelua varmistamalla heille keskeisiä työehtoja koskeva yhdenvertainen kohtelu. Direktiivillä vahvistetaan vuokratyön käyttöä koskevat puitteet, joilla edistetään tehokkaasti työpaikkojen luomista ja joustavien työmuotojen kehittämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, vuokratyöstä.

TIIVISTELMÄ

Vuokratyöntekijöillä on työsopimus tai työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen kanssa ja heidät on asetettu tilapäisesti käyttäjäyrityksen palvelukseen. Sekä vuokratyöntekijällä että käyttäjäyrityksen suoraan samaan tehtävään palkkaamalla työntekijällä on yleisesti ottaen oikeus keskeisiä työehtoja koskevaan yhdenvertaiseen kohteluun.

Tätä direktiiviä sovelletaan sekä julkisen että yksityisen sektorin yrityksiin, jotka ovat työvoiman vuokrausyrityksiä tai käyttäjäyrityksiä ja harjoittavat taloudellista toimintaa, riippumatta siitä, onko kyseessä voittoa tavoitteleva toiminta. Työmarkkinaosapuolia kuultuaan jäsenvaltiot voivat säätää, ettei direktiiviä sovelleta työsopimuksiin, jotka on tehty tietyn julkisen ohjelman, erityisesti ammatillisen koulutus- tai uudelleenkoulutusohjelman taikka työllistymistä edistävän ohjelman, puitteissa.

Työehdot

Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sovelletaan keskeisiin työehtoihin, jotka liittyvät

  • työaikaan, ylityöhön, taukoihin, lepoaikoihin, yötyöhön, lomiin ja yleisiin vapaapäiviin
  • palkkaan.

Lisäksi yhdenvertaista kohtelua sovelletaan työehtoihin, jotka koskevat

  • raskaana olevien tai imettävien naisten suojelua
  • lasten ja nuorten suojelua
  • naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua
  • sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaa.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia työmarkkinaosapuolten määrittää erityiset vuokratyöntekijöitä koskevat työehdot.

Työmarkkinaosapuolia kuultuaan jäsenvaltiot voivat myös tarjota mahdollisuutta poiketa samapalkkaisuuden periaatteesta, jos vuokratyöntekijät, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa työvoiman vuokrausyritykseen, saavat palkkaa myös kahden toimeksiannon väliseltä ajalta.

Mahdollisuudet saada työpaikka, osallistua koulutukseen ja hyödyntää palveluja

Vuokratyöntekijöiden on voitava tehdä työsopimus käyttäjäyrityksen kanssa toimeksiannon päätyttyä. Siksi heille on tiedotettava käyttäjäyrityksessä olevista vapaista vakituisista työpaikoista. Vuokratyöntekijöiden osallistumista sekä työvoiman vuokrausyrityksen että käyttäjäyrityksen tarjoamiin koulutusohjelmiin on edistettävä.

Vuokratyöntekijöiden on voitava hyödyntää käyttäjäyrityksen palveluja ja yhteisiä järjestelyjä (erityisesti ruokalapalveluja sekä lastenhoito- ja kuljetusjärjestelyjä) periaatteessa samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen muiden työntekijöiden.

Vuokratyöntekijöiden edustus ja tiedottaminen

Työntekijöitä edustavat elimet muodostetaan käyttäen perustamiskynnystä, joka lasketaan yrityksen tai laitoksen henkilöstömäärän perusteella. Vuokratyöntekijät on otettava tässä laskennassa huomioon sekä työvoiman vuokrausyrityksessä, jonka kanssa heillä on työsopimus tai työsuhde, että käyttäjäyrityksessä, jonka palvelukseen heidät on asetettu, tai molemmissa.

Käyttäjäyrityksen on toimitettava tiedot vuokratyöntekijöiden käytöstä yrityksessä tiedottaessaan yrityksen työvoimatilanteesta työntekijöitä edustaville elimille.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan direktiivin 2008/104/EY mukaisten kansallisten säännösten rikkomiseen. Niiden on myös varmistettava mahdollisuus kääntyä oikeus- tai hallintoviranomaisen puoleen, jos kyseisen direktiivin velvoitteita ei noudateta.

Taustaa

Jäsenvaltioiden oli tarkasteltava vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja 5.12.2011 mennessä. Nämä rajoitukset saavat perustua ainoastaan yleisen edun mukaisiin syihin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

2008/104/EY

5.12.2008

5.12.2011

EUVL L 327, 5.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle vuokratyöstä annetun direktiivin 2008/104/EY soveltamisesta. [ COM(2014) 176final, 21.3.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomuksessa todetaan, että direktiivin täytäntöönpano ja soveltaminen on yleisesti ottaen toteutettu asianmukaisesti mutta sen kaksitahoinen tavoite ei ole vielä täysin toteutunut. Yhtäältä tiettyjen yhdenvertaiseen kohteluun liittyvää periaatetta koskevien poikkeusten laajamittainen käyttö on joissakin tapauksissa johtanut tilanteeseen, jossa direktiivin soveltaminen ei ole tosiasiallisesti lisännyt vuokratyöntekijöiden suojelua. Toisaalta vuokratyön käyttöä koskevien rajoitusten ja kieltojen tarkastelu on useimmissa tapauksissa saanut aikaan nykytilanteen laillistamisen sen sijaan, että olisi keskitytty pohtimaan vuokratyön merkitystä nykyaikaisilla ja joustavilla työmarkkinoilla.

Komissio aikoo jatkossakin seurata tiiviisti direktiivin soveltamista ja tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa varmistaakseen, että direktiivin tavoitteet saavutetaan. Jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön vasta hiljattain ja tarvitaan lisää aikaa, jotta saadaan enemmän kokemusta sen soveltamisesta. Näin ollen komissio katsoo, ettei direktiiviä ole tässä vaiheessa syytä muuttaa.

Viimeisin päivitys 17.06.2014

Top