Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
i2010: kasvua ja työllisyyttä edistävä tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

i2010: kasvua ja työllisyyttä edistävä tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikka

i2010 on Euroopan komission uusi puitestrategia, jossa esitetään tietoyhteiskunnan ja audiovisuaalisen viestinnän laajat poliittiset suuntaviivat. Tämän uuden kokonaisvaltaisen lähestymistavan tavoitteena on erityisesti osaamisen ja innovoinnin edistäminen kasvun tukemiseksi sekä useampien ja entistä parempien työpaikkojen luominen. Se perustuu tarkistettuun Lissabonin strategiaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2005, "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta" [KOM(2005) 229 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

i2010 on komission kokonaisvaltainen strategia, joka koskee tietoyhteiskunnan ja audiovisuaalisen viestinnän alalla toteutettavaa politiikkaa Euroopan unionissa. Sen tavoitteena on koordinoida jäsenvaltioiden toimia digitaalisen konvergenssin helpottamiseksi ja tietoyhteiskuntaan liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Laatiessaan tätä strategiaa komissio käytti lähtökohtanaan aikaisempiin toimiin, kuten eEuropeen ja audiovisuaalialan sääntelyn tulevaisuutta Euroopassa koskevaan tiedonantoon, liittyneiden sidosryhmien laajojen kuulemisten tuloksia.

Komissio esittää, että EU:n tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikassa olisi ennen vuotta 2010 saavutettava seuraavat kolme ensisijaista tavoitetta: yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luominen, innovoinnin ja investointien lisääminen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tutkimuksen alalla ja osallisuutta edistävän eurooppalaisen tietoyhteiskunnan luominen.

Yhtenäinen eurooppalainen tietoalue

Avoimien ja kilpailuun perustuvien sisämarkkinoiden edistämiseksi tietoyhteiskunnan ja viestinten alalla i2010‑strategian ensimmäisenä tavoitteena on perustaa yhtenäinen eurooppalainen tietoalue, joka tarjoaa kohtuuhintaisia ja turvallisia laajakaistayhteyksiä, laadukasta ja monipuolista sisältöä ja digitaalipalveluja. Komissio pyrkii neljään tavoitteeseen:

 • laajakaistapalvelujen nopeuttaminen Euroopassa
 • uusien palvelujen ja online-sisällön edistäminen
 • keskenään kommunikoivien laitteiden ja alustojen lisääminen
 • internetin käyttöturvallisuuden parantaminen petosten tekijöitä, haitallista sisältöä ja teknisiä vikoja silmällä pitäen.

Yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen toteuttamiseksi komissio aikoo

 • tarkastella uudelleen sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmää, mihin sisältyy myös tehokasta radiotaajuushallintoa koskevan strategian määrittely
 • luoda yhdenmukaiset puitteet tietoyhteiskunta- ja mediapalvelujen sisämarkkinoita varten
  • ajantasaistamalla audiovisuaalisia palveluja koskevan lainsäädännön; työ aloitetaan tarkistamalla "televisio ilman rajoja" -direktiivi (2005),
  • tekemällä tarpeelliset mukautukset tietoyhteiskunta- ja mediapalveluihin vaikuttavaan yhteisön säännöstöön (2007),
  • edistämällä voimassa olevan ja ajantasaistetun säännöstön nopeaa ja tehokasta täytäntöönpanoa.
 • tukea edelleen eurooppalaisen sisällön luomista ja levittämistä esimerkiksi eLearning- ja eContentplus-ohjelmien ja niiden seuraajien avulla
 • laatia ja panna täytäntöön turvallista eurooppalaista tietoyhteiskuntaa koskevan strategian; tässä yhteydessä pyritään erityisesti lisäämään tietoisuutta siitä, että itsesuojelu, valppaus, vaarojen seuranta sekä nopea ja tehokas reagointi hyökkäyksiin ja järjestelmävikoihin ovat hyvin tärkeitä
 • yksilöidä ja edistää yhteentoimivuuteen liittyviä kohdennettuja toimia, jotka koskevat erityisesti digitaalisten oikeuksien hallintaa.

Innovointi ja tutkimusinvestoinnit

TVT-tutkimuksen alan innovoinnin ja investointien lisäämiseksi komissio haluaa edistää maailmanluokkaa olevaa tutkimustoimintaa ja innovointia TVT:n alalla. Tarkoituksena on kuroa umpeen Euroopan tärkeimpien kilpailijoiden etumatkaa. Komissio ehdottaa, että

 • yhteisön tukea TVT-tutkimukselle lisätään 80 prosenttia vuoteen 2010 mennessä, ja että jäsenvaltioiden olisi tehtävä samoin
 • seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa (TTK-puiteohjelma) annetaan etusija sellaisille keskeisille teknologiapilareille, kuten osaamista, sisältöä ja luovuutta tukeville teknologioille, kehittyneille ja avoimille viestintäverkoille, luotettaville ja turvallisille ohjelmistoille, sulautetuille järjestelmille ja nanoelektroniikalle
 • käynnistetään tutkimus- ja käyttöönottoaloitteita, joilla poistetaan esimerkiksi yhteentoimivuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta, identiteetin hallintaa, oikeuksien hallintaa sekä teknologisia ja organisatorisia ratkaisuja haittaavia pahimpia pullonkauloja
 • määritellään täydentäviä toimenpiteitä, joilla edistetään yksityisiä investointeja TVT:tä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin (2006)
 • erityisiä kaikille yhteiseen tietoyhteiskuntaan tähtääviä ehdotuksia tehdään koheesiopolitiikan strategisissa suuntaviivoissa vuosiksi 2007–2013
 • määritellään sähköistä kaupankäyntiä koskevia toimia, joiden tavoitteena on poistaa TVT:n käyttöönottoa haittaavat teknologiset, organisatoriset ja oikeudelliset esteet ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset)
 • kehitetään välineitä sellaisten uusien työskentelymallien tueksi, innovoinnin lisäämiseksi yrityksissä ja uusiin osaamistarpeisiin mukautumiseksi.

Osallisuus sekä julkisten palvelujen ja elämänlaadun parantaminen

Komissio pyrkii vahvistamaan sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta luomalla osallisuuteen perustuvan eurooppalaisen tietoyhteiskunnan. Sen tarkoituksena on edistää kasvua ja työllisyyttä kestävän kehityksen mukaisella tavalla ja antaa etusija julkisten palvelujen ja elämänlaadun parantamiselle. Osallisuutta edistävän sekä laadukkaita julkisia palveluja tarjoavan ja elämänlaatuun myötävaikuttavan tietoyhteiskunnan saavuttamiseksi komissio aikoo erityisesti

 • antaa poliittiset suuntaviivat sähköisten palvelujen saatavuudesta ja laajakaistan alueellisesta kattavuudesta, jotta useampien ihmisten olisi helpompi käyttää TVT‑järjestelmiä (2005)
 • ehdottaa osallisuutta tietoyhteiskuntaan koskevaa eurooppalaista aloitetta, joka kattaa muun muassa yhtäläiset mahdollisuudet, TVT:n osaamisen ja alueelliset erot (2008)
 • laatia sähköistä hallintoa koskevan toimintasuunnitelman ja TVT-pohjaisia julkisia palveluja koskevat suuntaviivat, käynnistää demonstraatiohankkeita, joissa teknologisia, oikeudellisia ja organisatorisia ratkaisuja testataan toiminnallisessa laajuudessa sähköisten julkisten palvelujen käyttöön ottamiseksi
 • käynnistää kolme elämänlaatua parantavaa, TVT-pohjaista lippulaivahanketta, joiden aiheina ovat ikääntyvän väestön hoitaminen, turvallinen ja puhtaampi liikenne (erityisesti "älyauto") sekä digitaaliset kirjastot, joilla edistetään kulttuurin moninaisuutta.

Hallinto

Komissio aikoo laatia ehdotuksia, joiden tavoitteena on saattaa sähköistä viestintää, tietoyhteiskuntaa ja mediapalveluja koskevat sääntelyjärjestelmät ajan tasalle. Se aikoo myös käyttää yhteisön rahoitusvälineitä edistämään investointeja strategiseen tutkimukseen ja poistamaan pullonkaulat, jotka haittaavat innovointia TVT:n alalla. Lisäksi se aikoo tukea osallisuutta ja elämänlaatua koskevia toimia.

Jäsenvaltiot sitoutuvat kansallisissa uudistusohjelmissaan hyväksymään lokakuun 2005 puoliväliin mennessä tietoyhteiskuntaa koskevat painopisteet kasvua ja työllisyyttä koskevien yhdennettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti

 • varmistettava, että digitaaliseen konvergenssiin vaikuttavat uudet sääntelyjärjestelmät saatetaan nopeasti ja täysimittaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä avoimia ja kilpailuun perustuvia markkinoita painottaen
 • lisättävä TVT-tutkimuksen osuutta kansallisista menoista nykyaikaisten ja yhteentoimivien TVT-pohjaisten julkisten palvelujen kehittämiseksi
 • edistettävä TVT-alan innovaatioita investoinneilla
 • kehitettävä tietoyhteiskuntaa kansallisella tasolla asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita.

Jäsenvaltiot ovat esitelleet saavutuksensa tarkistetussa Lissabonin strategiassa vahvistetuissa puitteissa.

Komissio kehottaa myös muita sidosryhmiä käymään vuoropuhelua tietoyhteiskunnan kehittämisen tukemiseksi. Erityisen tärkeää olisi, että teollisuus lisäisi investointeja uusien teknologioiden tutkimukseen tällä alalla.

Jotta kaikki sidosryhmät saataisiin mukaan, komissio ehdottaa, että käytetään avointa koordinointimenetelmää, joka koostuu hyvien toimintatapojen vaihdosta ja Lissabonin tavoitteiden toteuttamista koskevista vuosiraporteista.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Raportti EU:n digitaalisesta kilpailukyvystä – i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005−2009 [KOM(2009) 390 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]

Tässä käsitellyssä tiedonannossa arvioidaan vuosina 2005–2009 toteutetun i2010‑strategian tuloksia. Tiedonannosta ilmenee, että neljän viime vuoden aikana toteutettujen TVT‑alan toimien avulla on onnistuttu Euroopan taloudellisessa ja sosiaalisessa nykyaikaistamisessa ja saavutettu seuraavat tulokset:

 • internetiä käyttävien eurooppalaisten määrä on noussut selvästi, etenkin heikommassa asemassa olevissa käyttäjäryhmissä
 • Eurooppa on saavuttanut johtoaseman laajakaistainternetin alalla
 • laajakaistayhteyksien määrä on kasvanut
 • Eurooppa on edelläkävijä matkaviestinnän alalla
 • sähköisten palvelujen tarjonta ja käyttö on lisääntynyt voimakkaasti
 • TVT:n alalla on saavutettu mikro- ja nanoelektroniikkaan, terveydenhuoltoon ja liikenneturvallisuuteen liittyvää edistystä
 • TVT‑politiikka on vähitellen sisällytetty kaikkiin muihin politiikanaloihin.

Euroopan unioni on kuitenkin edelleen huomattavasti jäljessä TVT:n tutkimuksessa ja teknologisessa kehittämisessä, kun sen tuloksia verrataan Yhdysvaltojen, Japanin tai Etelä-Korean tuloksiin. Kilpailukykynsä ylläpitämiseksi Euroopan onkin tärkeää laatia itselleen uusi digitaalinen tavoitelista. Tätä varten komissio aikoo käynnistää internetissä julkisen kuulemisen joistakin EU:n tulevaa TVT-politiikkaa ja mediapolitiikkaa koskevista keskeisistä näkökohdista.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan digitaalisen tulevaisuuden valmistelut – i2010-ohjelman puoliväliarviointi [KOM(2008) 199 – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio on pannut merkille, että laajakaistayhteydet ovat yleistyneet nopeasti Euroopassa. Yli puolet eurooppalaisista (250 miljoonaa henkilöä) käyttää internetiä säännöllisesti. Uusien käyttäjien määrä oli vuonna 2007 lähes 40 miljoonaa. Julkiset laitokset (96 prosenttia Euroopan kouluista ja 57 prosenttia lääkäreistä) käyttävät yhä useammin laajakaistayhteyttä. Yrityksistä 77 prosentilla on laajakaistayhteys. Laajakaistasta on vähitellen tulossa perusliittymätyyppi.

Sen lisäksi, että kertomuksessa todetaan laajakaistan yleistyneen nopeasti EU:ssa, siinä esitetään myös käytännön ehdotuksia, joilla i2010-strategiaa voidaan suunnata uudelleen kaudella 2008–2010. Tavoitteena on tukea johtavien maiden kilpailukykyä ja kuroa samanaikaisesti umpeen jäsenvaltioiden välistä kuilua. Komissio haluaa käytännössä antaa vauhtia yhteisille teknologia-aloitteille, jotka tukevat TVT‑tutkimusta. Vuonna 2008 julkaistaan opas, jossa selvitetään käyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia digitaaliympäristössä. Sen avulla on tarkoitus tukea uuden verkkoteknologian käyttöönottoa ja pienentää jäsenvaltioiden välistä digitaalista kuilua. Komissio aikoo myös kehittää yleiseurooppalaisia julkisia palveluja, kuten sähköistä henkilöllisyyttä ja sähköistä allekirjoitusta koskevia aloitteita.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2007, i2010 – Vuotuinen tietoyhteiskuntaraportti 2007 [KOM(2007) 146 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä toisessa raportissa komissio esittää joitakin suosituksia ja toimia vuosiksi 2007 ja 2008. Niihin kuuluvat seuraavat:

 • sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän tarkistus
 • TVT-alan innovointipolitiikan jatkaminen yhteisten teknologia-aloitteiden, EU:n standardointipolitiikan sekä kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelman avulla
 • osallisuus sekä julkisten palvelujen ja elämänlaadun jatkuva parantaminen (sähköisten palvelujen saatavuus, digitaalinen lukutaito, sähköinen hallinto, älyauto, energiatehokkuus).

Raportissa määritellään vuonna 2008 tehtävää väliarviointia varten seuraavat valmistelevat toimet:

 • tulevaisuuden kehityssuuntausten tunnistaminen erityisesti uuteen internetiin liittyvien mahdollisuuksien kautta yhteistyössä korkean tason i2010-ryhmän kanssa
 • kaikki sidosryhmät kattavan julkisen kuulemisen käynnistäminen
 • puolivälitarkastelun pääkysymysten tarkasteleminen korkean tason i2010‑tapahtumassa vuonna 2008.

Keskustelujen tulokset vaikuttavat kevään 2008 Eurooppa-neuvostoon, jonka on määrä käsitellä seuraavan sukupolven internetiin liittyviä kysymyksiä.

Viimeisin päivitys 09.12.2009

Top