Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keskinäisen oppimisen ohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keskinäisen oppimisen ohjelma

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 149 artikla – työllisyyttä edistävät toimet

TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TARKOITUS

Keskinäisen oppimisen ohjelmalla pyritään kannustamaan EU-maita jakamaan kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään työllisyyden alalla.

Ohjelman tavoitteena on parantaa ja kehittää EU-maiden välistä yhteistyötä niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla. Yhteistyötoimet koskevat Euroopan työllisyysstrategian viittä avainalaa. Kyseinen strategia on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ohjelmalla edistetään Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on, että

 • 20–64-vuotiaista 75 prosenttia käy töissä
 • koulunkäynnin keskeyttävien osuus on alle 10 prosenttia
 • 40 prosenttia nuorista suorittaa korkea-asteen tutkinnon
 • köyhyydestä kärsiviä on 20 miljoonaa vähemmän.

Keskinäisen oppimisen ohjelma on myös avoimen koordinointimenetelmän toteuttamisen väline. Avoimella koordinointimenetelmällä tuetaan EU-maiden työllisyyspolitiikkojen lähentämistä.

Toiminta

Ohjelmaan kuuluu monenlaisia toimia:

 • teematapahtumat – työttömyyspolitiikan kysymyksiä käsittelevät seminaarit ja työpajat, joissa päättäjät, kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat keskustella Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanosta
 • oppimiseen liittyvä vaihto – pienryhmäkokoukset, joissa EU-maiden edustajat voivat vaihtaa kokemuksia erilaisista alan politiikkaan liittyvistä kysymyksistä
 • vertaisarviointiin liittyvät kokouksetkokoukset, joissa EU-maiden edustajat ja riippumattomat asiantuntijat käsittelevät toimintalinjoihin liittyviä erityiskysymyksiä ja voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä
 • hyvien toimintatapojen levittämistä koskevat seminaarit – aina vuoden lopussa järjestettävät seminaarit, joissa esitellään keskinäisen oppimisen ohjelman tuloksia. Seminaareihin osallistuvat pääasiassa seuraavat tahot:
  • EU:n toimielimet ja muut kansainväliset poliittiset organisaatiot
  • EU-maiden edustajat
  • paikallis- ja alueviranomaiset
  • työmarkkinaosapuolet
  • kansalaisjärjestöt
  • akateemiset laitokset.
 • työmarkkinakäytäntöjen tietokanta – tietokanta sisältää esimerkkejä toimivista politiikoista ja toimenpiteistä. Tietokannan käytöstä on annettu ohjeet.

Osallistujat

Ohjelmaan voivat osallistua EU-maat, EU:n ehdokasmaat ja Euroopan talousalueen (ETA) maat.

TAUSTAA

Keskinäisen oppimisen ohjelma

SÄÄDÖS

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kolmas osa – unionin sisäiset politiikat ja toimet – IX osasto – työllisyys – 149 artikla (aiempi EY-sopimuksen 129 artikla) (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 113)

Viimeisin päivitys: 30.05.2016

Top