Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuorten osallistuminen EU:n politiikkoihin ja niistä tiedottaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nuorten osallistuminen EU:n politiikkoihin ja niistä tiedottaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2006) 417 lopullinen) nuorten osallistumista ja heille tiedottamista koskevista Euroopan unionin politiikoista

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä arvioidaan Euroopan unionin (EU) maiden laatimaa seurantaa nuorten osallistumista ja heille tiedottamista koskevista yhteisistä tavoitteista. Nämä tavoitteet hyväksyttiin komission julkaistua vuonna 2001 valkoisen kirjan ”EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet” nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valkoisen kirjan pohjalta hyväksyttiin ensimmäiset nuorisoalan eurooppalaiset yhteistyöpuitteet (2002), joissa EU-maat sopivat avoimen koordinointimenetelmän mukaisesti vahvistavansa neljä nuoria koskevaa painopistealaa:

 • 1.

  tiedotus

 • 2.

  osallistuminen

 • 3.

  vapaaehtoistoiminta

 • 4.

  nuorisoasioiden parempi tuntemus.

Tiedonannossa analysoidaan kertomukset, joita EU-maat ovat laatineet tavoitteiden saavuttamisesta kahdella edellä mainituista neljästä painopistealasta: nuorille tiedottamisen ja nuorten osallistumisen alalla.

Tiedotus

Tiedonannon tärkeimpien päätelmien mukaan nuorille tiedottamiseen suunnattuja välineitä oli tarjolla kaikissa EU-maissa, mutta niitä oli kehitettävä edelleen yksilöllisemmiksi. Tässä yhteydessä Euroopan komissio perusti erityisen nuorisoportaalin, joka on vuodesta 2003 lähtien tukenut nuorisotoimintaa Euroopassa.

Tiedonannossa kuvailtiin myös toimia, joita EU on toteuttanut parantaakseen nuorille suunnatun tiedotuksen laatua. Eurooppalaiset verkostot Eurodesk, Eryica ja EYCA ovat merkittävässä asemassa, kun on kyse nuorille annettavan tiedon laadukkuuden varmistamisesta, nuorille tiedottamisen alalla työskentelevän henkilöstön taitojen ja pätevyyden parantamisesta verkostoitumalla sekä koulutuksen järjestämisestä näiden verkostojen jäsenille.

Osallistuminen

Tiedonannon mukaan EU-maiden toimet, joilla tuettiin nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan, olivat aiempaa paljon paremmin koordinoituja. Näillä toimilla

 • parannetaan nuorten osallistumista koskevaa lainsäädäntöä, jotta lisätään nuorten osallistumista vaaleihin
 • tuetaan osallistumisen ja edustamisen mahdollistavia rakenteita EU-maissa
 • tuetaan hankkeita, jotka mahdollistavat nuorten toimimisen omissa hankkeissaan.

Nuorten osallistumisen alalla on laadittu EU:n nuorisostrategia 2010–2018, johon sisältyy EU:n nuorisoalan työsuunnitelma vuosille 2016–2018. Sen puitteissa toteutetaan erityistoimia, joilla kannustetaan nuoria osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan

 • kehittämällä nuorten osallistumista edistäviä vuoropuhelumekanismeja ja helpottamalla heidän osallistumistaan kansallisten politiikkojen laatimiseen
 • tukemalla nuorisojärjestöjä
 • edistämällä aliedustettuina olevien nuorten ryhmien osallistumista päätöksentekoon ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin.

Komissio on myös käynnistänyt hyvien käytäntöjen vaihdon kannustaakseen nuoria osallistumaan koulutukseen, työmarkkinoille ja yhteiskunnan toimintaan.

Muiden toimien ohella on vahvistettu myös uusi suunnitelma radikalisoitumisen torjumiseksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla. Sillä pyritään varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat sosiaalisia taitoja, kansalaistaitoja ja kulttuuriin liittyviä taitoja ja lisäävät kriittistä ajatteluaan käyttäessään internetiä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle nuorten osallistumista ja heille tiedottamista koskevista Euroopan unionin politiikoista – Valkoisen kirjan ”EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet” seuranta: nuorten osallistumista ja heille tiedottamista koskevien yhteisten tavoitteiden täytäntöönpano nuorten aktiivisen unionin kansalaisuuden edistämiseksi (KOM(2006) 417 lopullinen, 20.7.2006)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan komission valkoinen kirja: EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet (KOM(2001) 681 lopullinen, 21.11.2001)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, nuorisoalan eurooppalaisista yhteistyöpuitteista (EYVL C 168, 13.7.2002, s. 2–5)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, nuorten osallistumiselle ja heitä koskevalle tiedottamiselle asetettavista yhteisistä tavoitteista (EUVL C 295, 5.12.2003, s. 6–8)

Komission tiedonanto neuvostolle nuorisoa koskevista EU:n politiikoista: Euroopan nuorten huomioon ottaminen – eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen (KOM(2005) 206 lopullinen, 30.5.2005)

Neuvoston ja neuvostossa 24. toukokuuta 2005 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma nuorten osallistumisen lisäämistä edustuksellisen demokratian järjestelmään koskevan tavoitteen täytäntöönpanosta (EUVL C 141, 10.6.2005, s. 3–4)

Neuvoston ja neuvostossa 24. toukokuuta 2005 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma nuoria koskevalle tiedottamiselle asetettujen yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta (EUVL C 141, 10.6.2005, s. 5–6)

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle – Euroopan kansalaisten toimintasuunnitelma: EU:n tuloksenteko (KOM(2006) 211 lopullinen, 10.5.2006)

Viimeisin päivitys: 23.02.2017

Top