Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keinotekoiselle optiselle säteilylle altistuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keinotekoiselle optiselle säteilylle altistuminen

Euroopan unioni (EU) määrittää yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojaamiselle keinotekoiselle optiselle säteilylle altistumiselta (esim. UVA, laser, jne.).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi).

TIIVISTELMÄ

Tämä direktiivi on osa neljän direktiivin kokonaisuutta, joka liittyy työntekijöiden altistumiseen fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille: melulle, tärinälle, sähkömagneettisille kentille ja optiselle säteilylle.

Tämä direktiivi on osa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työssä annettua puitedirektiiviä 89/391/ETY.

Optisen säteilyn vaarat ja soveltamisala

Työntekijöiden altistumisella keinotekoiselle optiselle säteilylle , laserille , lasersäteilylle ja epäkoherentille säteilylle voi olla kroonisia haittavaikutuksia silmille ja iholle.

Tällä direktiivillä vähennetään altistumista tällaiselle säteilylle ensinnäkin ottamalla käyttöön ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä työpisteiden suunnittelussa siten, että voidaan vähentää riskejä jo niiden alkulähteessä. Siinä myös määritetään altistuksen raja-arvot työntekijöille, jotka altistuvat epäkoherentille säteilylle ja lasersäteilylle (liite 2).

Työnantajien velvollisuudet

  • Säteilyn tason arviointi. Ensin työnantaja arvioi tai mittaa optisen säteilyn tason, jolle työntekijät altistuvat, jotta säteilyä voidaan vähentää, jos se ylittää sovellettavat rajat. Työnantaja mittaa rajat Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Kansainvälisen valaistustoimikunnan (CIE) ja Euroopan standardointikomitean (CEN) standardien tai muussa tapauksessa käytettävissä olevien kansallisten tai kansainvälisten tieteellisesti perusteltujen ohjeiden mukaisesti.
  • Riskien vähentäminen. Toiseksi työnantajan on laskettava altistumistasoa, jos arviossa ilmenee altistumisrajojen ylittymisen mahdollisuus, esimerkiksi materiaalivalinnoilla tai rajoittamalla altistumisen kestoa.
  • Työntekijöille annettavat tiedot ja koulutus. Työntekijät tai heidän edustajansa saavat tarvittavat tiedot ja koulutuksen esimerkiksi henkilösuojaimien käytöstä.
  • Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen. Työnantajien on kuultava työntekijöitä tai heidän edustajiaan etukäteen työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojeluun liittyvissä asioissa. He voivat ehdottaa toimenpiteitä, jotka parantavat tätä suojausta ja kääntyä toimivaltaisten viranomaisten puoleen, jos heistä työnantajan tarjoama terveyden suojaus ei ole riittävää (puitedirektiivin 89/391/ETY mukaisesti).

Terveydentilan seuranta

Työntekijöiden terveydentilaa seuraa lääkäri, kuten myös vaaroja, jotka aiheutuvat altistumisesta optiselle säteilylle, asianmukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jokaisen työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot kirjataan, ja ne päivitetään jokaisen terveystarkastuksen jälkeen. Yksittäiset työntekijät pääsevät pyynnöstä tarkastelemaan omia terveystietojaan.

Haitalliset vaikutukset ja/tai raja-arvojen ylittyminen

Jos altistus ylittää raja-arvot, kaikille työntekijöille tarjotaan automaattisesti mahdollisuutta lääkärintarkastukseen. Jos raja-arvot ovat ylittyneet ja/tai työntekijöiden terveyteen on kohdistunut haitallisia vaikutuksia:

  • lääkäri tai soveltuvan pätevyyden omaava henkilö ilmoittaa työntekijälle häntä koskevat tulokset ja mahdolliset merkittävät havainnot,
  • työnantaja tarkistaa riskien arvioinnin ja tehdyt toimenpiteet, ottaa käyttöön toimivaltaisten henkilöiden suosittelemat toimenpiteet ja perustaa jatkuvan seurantajärjestelmän.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annetun kansallisen lainsäädännön rikkomiseen sovellettavista asianmukaisista seuraamuksista.

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viiden vuoden välein tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanoa koskeva kertomus, jossa esitetään työmarkkinaosapuolten näkemykset.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle (ETSK) sekä työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavalle komitealle viiden vuoden välein näiden kertomusten arvioinnista.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/25/EY

27.4.2006

27.4.2010

L 114, 27.4.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston direktiivi 2013/64/EU

1.1.2014

Säännösten mukaan1.1.2014, 30.6.2014 tai31.12.2014

EUVL L 353, 28.12.2013

Viimeisin päivitys 17.06.2014

Top