Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kalastuspolitiikkaa koskevat tieteelliset lausunnot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU:n kalastuspolitiikkaa koskevat tieteelliset lausunnot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2005/629/EY tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea. Komitea antaa neuvoja ja auttaa Euroopan komissiota EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) toteuttamisessa.

Päätöksessä määritetään komitean tehtävät, rakenne ja komitean jäsenten nimeämismenettelyt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävät

Komissio kuulee komiteaa kaikissa elollisten vesiluonnonvarojen (meren kasvit ja eläinlajit) säilyttämiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa ja erityisesti niiden biologisiin, taloudellisiin, ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja teknisiin tekijöihin liittyvissä näkökohdissa.

Komitean lausunnot ovat ensiarvoisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n kalastuspolitiikka on kestävää. Sillä on tärkeä asema neuvonantajana seuraavissa kysymyksissä:

kestävät enimmäistuotot (MSY – enimmäissaaliit, joita voidaan rutiininomaisesti hyödyntää ilman, että kalavarat olisivat vaarassa ehtyä pitkällä aikavälillä) ja

suurimmat sallitut saaliit (TAC – suurin sallittu määrä, jota tiettyä kalalajia saa kalastaa tietyn aikajakson sisällä tietyllä alueella).

Kokoonpano ja nimittäminen

Komitea koostuu 30–35 arvostetusta asiantuntijasta ja kalastusteknikosta meribiologian ja meriekologian, kalastusalan tutkimuksen ja kalastukseen liittyvien taloudellisten, tilastollisten ja tutkimusaiheiden aloilta.

Jäsenet nimitetään luettelosta, joka kootaan komission verkkosivuilla julkaistun avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Komitea voi perustaa omia työryhmiään suorittamaan määriteltyjä tehtäviä kuultuaan ensin komissiota. Komission edustajilla ja muilla ulkoisilla asiantuntijoilla on oikeus osallistua komitean ja sen työryhmien kokouksiin.

Toiminta

Komissio kuulee komiteaa säännöllisin väliajoin tai tarpeen mukaan kysymyksissä, jotka liittyvät vesiluonnonvarojen säilyttämiseen ja hoitoon.

Se ottaa huomioon komitean lausunnot tehdessään kalastuksenhoitoon liittyviä ehdotuksia. Komitea voi antaa komissiolle lausuntoja kalastuksenhoitoon liittyvistä asioista myös omasta aloitteestaan.

Komitea laatii vuosikertomuksen seuraavista asioista:

kalavarojen tilanteesta ja kalastusteollisuuden suuntauksista korostaen kalavarojen tilanteen taloudellisia vaikutuksia

tehdystä työstä tieteellisen, teknisen ja taloudellisen tutkimuksen koordinoimiseksi kalastus- ja vesiviljelyaloilla (esim. kalojen ja simpukoiden viljely).

Työjärjestys

Komitea hyväksyy sisäiset sääntönsä kuultuaan komissiota. Se suorittaa tehtävänsä huippuosaamisen, riippumattomuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen ottaen kuitenkin huomioon luottamuksellisuuden vero- ja liiketoimiin liittyvissä asioissa. Nämä säännöt julkaistaan komission verkkosivuilla.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 26. elokuuta 2005.

TAUSTAA

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF)

SÄÄDÖS

Komission päätös 2005/629/EY, annettu 26 päivänä elokuuta 2005, tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean perustamisesta (EUVL L 225 31.8.2005, s. 18–22)

Päätökseen 2005/629/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top